Τρίτη, 30 Σεπτεμβρίου 2014

ΔΕΗ: Προκήρυξη για 273 θέσεις στο Λιγνιτικό Κέντρο Δ. Μακεδονίας

Στην πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 279 ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας, για το Νομό Κοζάνης, προχωρά η ΔΕΗ.
Σύμφωνα με την προκήρυξη, η υποβολή των αιτήσεων ξεκινά από αύριο, 1η Οκτωβρίου και θα διαρκέσει μέχρι τις 10 Οκτωβρίου.

Πατήστε ΕΔΩ για να
διαβάσετε το περιεχόμενο της Προκήρυξης.

Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων για τις 540 θέσεις στον ΔΕΔΔΗΕ


Ξεκίνησε η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων των υποψηφίων στην Προκήρυξη 3Κ/2014 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 11/5-9-2014, Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας πεντακοσίων σαράντα (540) θέσεων προσωπικού, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ανώνυμη Εταιρεία ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε.). Οι υποψήφιοι για την πλήρωση θέσεων των κατηγοριών Π.Ε., Τ.Ε. και Δ.Ε. πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στο Α.Σ.Ε.Π., αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου (επιλογή: Online Υπηρεσίες). Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία λήγει τη 13η Οκτωβρίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 21:00. Η συμμετοχή στην εν λόγω διαδικασία ολοκληρώνεται με την αποστολή της υπογεγραμμένης εκτυπωμένης μορφής της ηλεκτρονικής αίτησης των υποψηφίων, με τα απαιτούμενα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά, στο ΑΣΕΠ, μέχρι και την 17η Οκτωβρίου 2014, ημέρα Παρασκευή, ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση: ΑΣΕΠ
Αίτηση για την Προκήρυξη 3Κ/2014
Κατηγορία Π.Ε. ή Τ.Ε. ή Δ.Ε.
Τ.Θ. 14.308
Αθήνα Τ.Κ. 115.10
Για την ομαλή λειτουργία του συστήματος υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων, συνιστάται στους υποψήφιους να μην περιμένουν την τελευταία ημέρα για να υποβάλλουν την ηλεκτρονική τους αίτηση καθώς τυχόν υπερφόρτωση του διαδικτύου ή σφάλμα στη σύνδεση με αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε δυσκολία ή αδυναμία υποβολής αυτής.
ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ−ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΣΕΠ 3Κ/2014 ΤΗΣ ΔΕΔΔΗΕ Για τις θέσεις της εν λόγω προκήρυξης οι υποψήφιοι της κατηγορίας Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΚΕΦ. Β΄) πρέπει να συμπληρώσουν−υποβάλουν αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω του διαδικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) αίτηση συμμετοχής. Για την ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής στην προκήρυξη 3Κ/2014, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ύπαρξη ενεργού λογαριασμού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email). Επισημαίνονται τα εξής: • Όσοι υποψήφιοι δεν είναι εγγεγραμμένοι (ταυτοποιημένοι) στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Α.Σ.Ε.Π. (δηλαδή όσοι δεν έχουν λάβει όνομα μέλους και κωδικό πρόσβασης στις Online Υπηρεσίες), πρέπει πρώτα να εγγραφούν ως μέλη (ταυτοποιηθούν) στο διαδικτυακό τόπο (portal) του ΑΣΕΠ (www.asep.gr), στη διαδρομή: «Online Υπηρεσίες −> Αίτηση Ταυτοποίησης Υποψηφίων» και στη συνέχεια χρησιμοποιώντας τους κωδικούς πρόσβασης που τους αποστέλλονται στο email τους, να προχωρήσουν στη συμπλήρωση και υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής στην προκήρυξη (επιλογή «Νέα ηλεκτρονική αίτηση»). • Οι υποψήφιοι που είναι ήδη εγγεγραμμένοι (ταυτοποιημένοι) στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Α.Σ.Ε.Π. πρέπει να εισέλθουν στις Online Υπηρεσίες, χρησιμοποιώντας το όνομα μέλους και τον κωδικό πρόσβασης που τους έχουν ήδη δοθεί και στη συνέχεια να προχωρήσουν στη συμπλήρωση και υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής στην προκήρυξη (επιλογή «Νέα ηλεκτρονική αίτηση»). Για τη διευκόλυνση των υποψηφίων αυτών παρέχεται ειδικά σχεδιασμένος σύνδεσμος υπενθύμισης των κωδικών πρόσβασης στις Online Υπηρεσίες. • Σε κάθε περίπτωση κρίνεται σκόπιμο οι υποψήφιοι, να συμβουλεύονται τις Συχνές Ερωτήσεις για τις Ηλεκτρονικές (Online) Υπηρεσίες του ΑΣΕΠ. Για την ορθή συμπλήρωση των αιτήσεων παρέχονται στους υποψηφίους ηλεκτρονικά αναλυτικές οδηγίες, ειδικά κείμενα βοήθειας , δυνατότητα επιλογής από λίστες τιμών, και παραδείγματα συμπλήρωσης ανά πεδίο. Επίσης, οι υποψήφιοι έχουν τις δυνατότητες να διαβάσουν το ΦΕΚ της προκήρυξης, να προχωρήσουν στην υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης, να την εκτυπώσουν, να εξέλθουν από την οθόνη της ηλεκτρονικής αίτησης και να επιστρέψουν στη λίστα ηλεκτρονικών αιτήσεων. Συνιστάται κατά τη συμπλήρωση της αίτησης να γίνεται αποθήκευση των δεδομένων κατά τακτά χρονικά διαστήματα και όχι πέραν των δέκα λεπτών. Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν με ακρίβεια και πληρότητα τα πεδία της ηλεκτρονικής αίτησης που αντιστοιχούν στα προσόντα, τις ιδιότητες ή τα κριτήρια της υποψηφιότητάς τους. Οι υποψήφιοι που ανήκουν στις ακόλουθες ειδικές κατηγορίες: Πολύτεκνος, Τέκνο πολύτεκνης οικογένειας, Τρίτεκνος, Τέκνο τρίτεκνης οικογένειας, Παλιννοστήσας Πόντιος ομογενής, Παλιννοστήσας ομογενής του ν. 2790/2000, ΄Ελληνας υπήκοος που προέρχεται από τη Μουσουλμανική Μειονότητα της Θράκης, Ειδικές Περιπτώσεις Πρόσληψης πρέπει να δηλώσουν τα αντίστοιχα πεδία της ηλεκτρονικής αίτησης, προκειμένου να τους αναγνωριστούν οι αντίστοιχες ιδιότητες. Στην παρούσα προκήρυξη δεν συμπληρώνεται το πεδίο της ηλεκτρονικής αίτησης «ΤΕΣΤ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ» . Αν ένα από τα προσόντα (π.χ. μεταπτυχιακό, ξένη γλώσσα, εμπειρία) αποτελεί ταυτόχρονα και απαραίτητο πρόσθετο προσόν (βλέπε «ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΕΩΝ» στήλη ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ) που πρέπει να κατέχει ο υποψήφιος προκειμένου να συμμετέχει στη διαδικασία πλήρωσης των θέσεων της προκήρυξης για τις οποίες απαιτούνται τα προσόντα αυτά, είναι υποχρεωτικό να συμπληρώσει τον κωδικό που αντιστοιχεί στο συγκεκριμένο προσόν στο πεδίο της ηλεκτρονικής αίτησης «ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ», εφόσον διαθέτει τα απαιτούμενα για την απόδειξή τους δικαιολογητικά. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ Ο υποψήφιος πρέπει να δηλώσει τα προσόντα (μεταπτυχιακό, διδακτορικό, εμπειρία, δεύτερος τίτλος σπουδών κ.λ.π.) στις αντίστοιχες θέσεις της ηλεκτρονικής αίτησης στο πεδίο <<ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ >> προκειμένου να μοριοδοτηθεί για τα κριτήρια αυτά. Ο υποψήφιος αναγράφει στην ηλεκτρονική αίτηση, κατά σειρά προτίμησης, τους κωδικούς των θέσεων, στις οποίες επιθυμεί να διορισθεί, εφόσον κατέχει τα γενικά και ειδικά προσόντα διορισμού. Εφόσον ο υποψήφιος πληροί τις προϋποθέσεις του κριτηρίου της εντοπιότητας αναγράφει στο πεδίο <<ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ>> τον κατάλληλο κωδικό εντοπιότητας σύμφωνα με τον «Πίνακα Κατανομής Θέσεων» που αντιστοιχεί στην (στις) επιδιωκόμενη (ες) θέση (εις) και δεσμεύεται να υπηρετήσει για μία τουλάχιστον δεκαετία. Η ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης στο Α.Σ.Ε.Π. ολοκληρώνεται όταν εμφανιστεί στην οθόνη των υποψηφίων η σχετική ειδοποίηση επιτυχούς υποβολής και ο αριθμός πρωτοκόλλου της αίτησης συνοδευόμενος από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής. Ανάλογη ειδοποίηση αποστέλλεται και στο email που δήλωσαν οι υποψή φιοι. Παράλληλα, η ηλεκτρονική αίτηση εμφανίζεται στην οθόνη των υποψηφίων σε εκτυπώσιμη μορφή. Η εκτύπωση της αίτησης είναι εφικτή και σε μεταγενέστερο χρόνο. Στην περίπτωση αυτή οι υποψήφιοι πρέπει να εισέλθουν στις Online Υπηρεσίες του Α.Σ.Ε.Π. και από τη «Λίστα ηλεκτρονικών αιτήσεων» να επιλέξουν την αίτηση που έχουν υποβάλει και ακολούθως την ένδειξη «Προβολή». Σημειώνεται ότι στην περίπτωση της επιτυχούς υποβολής, η αίτηση εμφανίζεται στη «Λίστα ηλεκτρονικών αιτήσεων» του λογαριασμού των υποψηφίων στις Online Υπηρεσίες με την ένδειξη κατάστασης «Υποβλήθηκε». Σε άλλη περίπτωση, πρέπει να ακολουθήσουν τις οδηγίες που τους δίνονται ηλεκτρονικά. Εάν οι υποψήφιοι επιθυμούν τη διόρθωση ή συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης που «Υποβλήθηκε», πρέπει, εντός της προθεσμίας που ορίζεται στην προκήρυξη, να εισέλθουν στις Online Υπηρεσίες του Α.Σ.Ε.Π. και από τη «Λίστα ηλεκτρονικών αιτήσεων» να επιλέξουν (για τη συγκεκριμένη αίτηση) «Συμπλήρωση» και στη συνέχεια να προχωρήσουν στην εκ νέου Υποβολή της. Στην περίπτωση αυτή οι υποψήφιοι πρέπει να αποστείλουν την εκτυπωμένη μορφή της αίτησης υπογεγραμμένη και με την ένδειξη (ή αναγράφοντας σε αυτή) «Συμπλήρωση». Η υποχρέωση αυτή ισχύει ακόμη και στην περίπτωση που οι υποψήφιοι δεν χρειάζεται να αποστείλουν εκ νέου δικαιολογητικά. Σε περίπτωση επιθυμίας μη συμμετοχής στη διαγωνιστική διαδικασία, οι υποψήφιοι πρέπει να ακυρώσουν την ηλεκτρονική τους αίτηση που είναι σε κατάσταση «Υποβλήθηκε» και να αποστείλουν υπεύθυνη δήλωση, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, στην οποία να δηλώνουν ότι επιθυμούν την ακύρωση της συγκεκριμένης αίτησης για την εν λόγω προκήρυξη 3Κ/2014.

Στο Συμβούλιο της Ευρώπης προσφεύγει η ΓΣΕΕ

Προσφυγή κατά των αποφάσεων που έχουν λάβει τα τελευταία τέσσερα χρόνια οι ελληνικές κυβερνήσεις με τις οποίες διαμορφώθηκαν οι εργασιακές σχέσεις στη χώρα, κατέθεσε στα αρμόδια όργανα του Συμβουλίου της Ευρώπης, στο Στρασβούργο, η Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδος (ΓΣΕΕ), όπως ανακοίνωσε.
Στην προσφυγή της, η ΓΣΕΕ υποστηρίζει ότι «έχει παραβιαστεί
μεγάλος αριθμός κοινωνικών δικαιωμάτων των Ελλήνων εργαζομένων, που κατοχυρώνει ο Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης».
Υποστηρίζει, επίσης πως «τα μέτρα που εφαρμόστηκαν, οδηγούν σε πλήρη απορρύθμιση των εργασιακών σχέσεων, βίαιη μείωση των αποδοχών και κατεδάφιση του κοινωνικού κράτους, αποτέλεσμα το οποίο δεν αφορά μόνο τους Έλληνες εργαζόμενους, ανέργους και συνταξιούχους, αλλά έχει προεκτάσεις σε όλο τον ευρωπαϊκό χώρο».
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΓΣΕΕ, η Συνομοσπονδία εξετάζει το ενδεχόμενο να προσφύγει, για τους ίδιους λόγους και στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.

www.enikos.gr

Νέα ταμειακή ασφυξία για τη ΔΕΗ – Βαδίζουν προς τα 2 δις. ευρώ οι απλήρωτοι λογαριασμοί


Σε πορεία εκτροχιασμού βρίσκεται πλέον η ρευστότητα της ΔΕΗ, λίγους μήνες μετά την έκδοση του ομολόγου με το οποίο πήρε 700 εκατ. ευρώ από τις αγορές, την αναδιάρθρωση των δανειακών της υποχρεώσεων ύψους  2,2 δις ευρώ και την εκταμίευση σημαντικών ποσών από δάνεια της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Οι κινήσεις αυτές είχαν δώσει, πριν το καλοκαίρι , σημαντική ανάσα στα ταμεία της επιχείρησης και κατ΄επέκταση στην ενεργειακή αγορά, καθώς η θέση της ΔΕΗ είναι κομβική. Όταν η ΔΕΗ έχει ρευστό τα πράγματα
εξομαλύνονται για όλη την αγορά και κυρίως για τους ιδιώτες παραγωγούς ρεύματος από θερμικούς ή ανανεώσιμους σταθμούς .
Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του energypress, η κατάσταση πλέον είναι χειρότερη από κάθε φορά, καθώς τα ληξιπρόθεσμα χρέη ιδιωτών προς τη ΔΕΗ έχουν εκτοξευθεί σε πρωτόγνωρα επίπεδα. 
Συγκεκριμένα, στο τέλος Ιουλίου είχαν φτάσει στα 1,7 δισ. ευρώ. Από αυτά 1,1 δις. ευρώ προέρχονται από τους καταναλωτές Χαμηλής Τάσης (σπίτια και μαγαζιά), 350 εκατ. ευρώ από τις βιομηχανίες της Υψηλής Τάσης (περίπου τα μισά αφορούν τα χρέη της ΛΑΡΚΟ) και 250 εκατ. ευρώ από τις εμπορικές και βιοτεχνικές επιχειρήσεις της Μέσης Τάσης.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει υπόψη του το energypress, η αύξηση των ληξιπρόθεσμων χρεών κατά τo 2014 ξεπερνάει το 30%. 
Με δεδομένο, δε, ότι στο τέλος Αυγούστου τα στοιχεία ήταν ακόμα πιο επιβαρυμένα (σε σχέση με τον Ιούλιο), οι εκτιμήσεις των στελεχών της επιχείρησης είναι ότι μέχρι το τέλος του χρόνου τα  «φέσια» είναι πιθανόν να ξεπεράσουν τα 2 δις. ευρώ.
Το χειρότερο όλων είναι ότι η αύξηση των ληξιπρόθεσμων χρεών, δηλαδή των απλήρωτων λογαριασμών, δεν μπορεί να αποδοθεί πλέον στην ενσωμάτωση του «χαρατσιού» στο λογαριασμό της ΔΕΗ. «Το χαράτσι έφυγε από τους λογαριασμούς και παρόλα αυτά τα ληξιπρόθεσμα αυξάνουν. Αυτό σημαίνει ότι οι καταναλωτές δεν έχουν λεφτά. Έχουν φτάσει στο όριο των δυνατοτήτων τους για πληρωμές» δηλώνει αρμόδιος παράγοντας και εκτιμά ότι τα πράγματα θα χειροτερέψουν στο υπόλοιπο διάστημα μέχρι το τέλος του χρόνου, από τη στιγμή που ο κάθε πολίτης έχει να πληρώσει και μια σειρά μεγάλων και μικρών φόρων, με πρώτον εκείνον του ΕΝΦΙΑ. 
Στην επιδείνωση της κατάστασης, σύμφωνα πάντα με τις εκτιμήσεις, συνέβαλλε οπωσδήποτε το γεγονός ότι έχουν υπάρξει αποφάσεις από την πολιτεία για αναστολή στις αποκοπές ρεύματος ευάλωτων καταναλωτών και εν γένει πολυπληθών κοινωνικών κατηγοριών. Ανεξάρτητα αν είναι κοινωνικά δίκαιο ή όχι, προς την ίδια κατεύθυνση λειτουργεί και η πολιτική της ΔΕΗ να μην κόβει εύκολα το ρεύμα αλλά να προχωρά σε μακρόχρονους επανειλημμένους διακανονισμούς.
Σε κάθε περίπτωση, τα ποσά στα οποία φτάνουν πλέον τα ληξιπρόθεσμα χρέη θεωρούνται μη διαχειρίσιμα. 
Η ΔΕΗ μελετά προφανώς πιθανές δυνατότητες χρηματοδοτικής ενίσχυσης.  Ωστόσο οι δυνατότητες δανεισμού εκ νέου από τις αγορές, με καλούς όρους και επιτόκια, δεν είναι απεριόριστες, ειδικά υπό τις παρούσες συνθήκες πολιτικής  ρευστότητας. Επιπλέον, η αύξηση των δανειακών υποχρεώσεων μιας εταιρείας, ακόμα και όταν δίνει προσωρινές ανάσες ρευστότητας, δεν παύει να αποτελεί μια σημαντική επιβάρυνση της οικονομικής της κατάστασης.

 http://www.energypress.gr/news/reuma

Πέμπτη, 25 Σεπτεμβρίου 2014

Διαπραγματεύσεις για νέα Συλλογική Σύμβαση στη ΔΕΗ, μισθούς και ιδιωτική ασφαλιστική κάλυψη

Στόχος των συνδικαλιστών είναι να υπογραφεί νέα τριετής σύμβαση προκειμένου, ώστε να δεσμεύσει τις εξελίξεις τόσο στον στο Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ, θυγατρική της ΔΕΗ) ενόψει της αποκρατικοποίησής του 
Σε διαπραγματεύσεις για υπογραφή νέας Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας θα προχωρήσουν τις επόμενες εβδομάδες η διοίκηση της ΔΕΗ με τη ΓΕΝΟΠ, καθώς η ισχύουσα σύμβαση που υπεγράφη το 2012, λήγει το Μάιο του 2015. 
Κατά τις πληροφορίες, στόχος των συνδικαλιστών είναι να υπογραφεί νέα τριετής σύμβαση προκειμένου, μεταξύ άλλων, να δεσμεύσει τις εξελίξεις τόσο στον στο Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ, θυγατρική της ΔΕΗ) ενόψει της αποκρατικοποίησής του όσο και στη λεγόμενη «μικρή ΔΕΗ» που πρόκειται σύμφωνα με το σχεδιασμό να ακολουθήσει. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι στη διαπραγμάτευση θα τεθεί θέμα αυξήσεων όχι στους ονομαστικούς μισθούς αλλά έμμεσα, με την επανενεργοποίηση της ωρίμανσης των μισθών, εφόσον λήξει το μεσοπρόθεσμο καθώς και αίτημα για ασφαλιστική κάλυψη των εργαζομένων στη ΔΕΗ από ασφαλιστική εταιρία.
Σημειώνεται ότι η ισχύουσα σύμβαση (στο πρώτο άρθρο) προβλέπει επαναφορά των μισθών στα επίπεδα του 2009 εφόσον λήξει το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα. Προβλέπει συγκεκριμένα ότι: «Οι πραγματοποιηθείσες κατ' εφαρμογή των νόμων 4024/2011 και 4046/2012 μισθολογικές ρυθμίσεις και διευθετήσεις που ισχύουν σήμερα, δυνάμει των αποφάσεων 239/2011 του Διευθύνοντος Συμβούλου και 134/29.05.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, θα εφαρμόζονται μόνο κατά τη διάρκεια ισχύος του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής, μετά τη λήξη της οποίας το μισθολόγιο θα επανέλθει στα ισχύοντα στην εταιρεία την 31/12/2009».
Συνδικαλιστές της ΔΕΗ με τους οποίους επικοινώνησε το ΑΠΕ κρατούν ωστόσο μικρό «καλάθι» επισημαίνοντας ότι το «σοκ» της επαναφοράς των μισθών στα προ μνημονίου επίπεδα θα ήταν πολύ μεγάλο για την εταιρία. Η μέση μείωση των μισθών στη ΔΕΗ τα τελευταία χρόνια κυμαίνεται στο 35% ενώ υπάρχουν περιπτώσεις που ξεπέρασε και το 50%. Συνολικά το κονδύλι της μισθοδοσίας μειώθηκε από 1,18 δισ. ευρώ το 2009 σε 720 εκατ. ευρώ το 2012, εξέλιξη που εκτός από τις μειώσεις μισθών οφείλεται και στη μείωση του αριθμού των εργαζομένων (από 22.582 σε 19.093 στο ίδιο διάστημα).
Τόσο συνδικαλιστές όσο και κύκλοι της διοίκησης του ΑΔΜΗΕ θεωρούν βέβαιο ότι ο νέος πλειοψηφών μέτοχος που θα προκύψει από το διαγωνισμό, θα προχωρήσει σε εφαρμογή προγράμματος εθελουσίας εξόδου με στόχο την αποχώρηση υψηλόβαθμων στελεχών και ακολούθως σε προσλήψεις τεχνικών όπου υπάρχουν κενά. Αυτές τις ημέρες ο ΑΔΜΗΕ ετοιμάζει τις εκτιμήσεις για τον προϋπολογισμό της εταιρίας για την επόμενη τριετία στις οποίες θα βασιστεί η ΡΑΕ για τον υπολογισμό του εγγυημένου εσόδου.

(Με πληροφορίες από ΑΠΕ- ΜΠΕ)

ΕΤΕ/ΟΜΙΛΟΥ-ΔΕΗ: ΛΥΣΗ ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΣΤΑ ΒΑΕ-ΕΠΙΚΥΝΔΥΝΟΥ ΣΤΟ ΔΕΔΔΗΕ

Σήμερα 25-9-2014 συγκλήθηκε σε τακτική συνεδρίαση το Δ.Σ. της ΕΤΕ/ΔΕΗ και ασχολήθηκε με σημαντικά ζητήματα που απασχολούν τους εργαζόμενους του Ομίλου ΔΕΗ, όπως :
1.     Οι εξελίξεις και η πορεία ιδιωτικοποίησης του ΑΔΜΗΕ και της λεγόμενης «Μικρής ΔΕΗ», σε συνδυασμό με την ασφαλιστική μας περιουσία.
2.     Μαζί με όλα τα ζητήματα που υπάρχουν, κυρίαρχο παραμένει το καθεστώς της πολιτικής επιστράτευσης, όπου παραβιάζονται συλλογικά και δημοκρατικά δικαιώματά μας, είναι κυρίαρχο ζήτημα ανατροπής.
3.     Αποφασίστηκε η τέλεση του αναβληθέντος Γενικού Συμβουλίου να διεξαχθεί τον Νοέμβριο μήνα, σε χώρο και χρόνο που θα αποφασίσει το Προεδρείο του σωματείου μας μετά την εξουσιοδότηση που δόθηκε από το Δ.Σ.
Μετά τη συνάντηση του Προεδρείου του Σωματείου μας, συνεπικουρούμενο από το Προεδρείο της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ-ΚΗΕ, με το νέο Πρόεδρο και Διευθύνων Σύμβουλο του ΔΕΔΔΗΕ κ. Ζωντανό Κων/νο, έγινε εκτενή αναφορά σε ζητήματα που αφορούν τους εργαζόμενους του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.

Με ουσιαστικά επιχειρήματα αναδείξαμε το δίκαιο της κατηγορίας Τ4Α, σχετικά με την ένταξή τους στο καθεστώς των ΒΑΕ και την διακοπή του επιδόματος επικίνδυνης εργασίας.
Περιμένουμε από τον κ. Ζωντανό να υλοποιήσει τις δεσμεύσεις που ανέλαβε προς τα Προεδρεία της ΕΤΕ/ΔΕΗ και ΓΕΝΟ/ΔΕΗ αντίστοιχα, προκειμένου να λυθεί ουσιαστικά και οριστικά το ζήτημα της κατηγορίας Τ4Α, όσον αφορά την ένταξή τους στα ΒΑΕ και το επίδομα επικινδύνου εργασίας.
Ενημερώνουμε όλους τους εργαζομένους του Ομίλου ΔΕΗ, ότι η ΕΤΕ ΟΜΙΛΟΥ ΔΕΗ-ΚΗΕ συμμετέχει σε όλες τις επιτροπές που έχει συστήσει η ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ για την νέα Ε.Σ.Σ.Ε. σε όλες της εταιρείες του Ομίλου (ΔΕΗ-ΔΕΔΔΗΕ-ΑΔΜΗΕ).
Οι συνάδελφοι μέλη μας, συνεχίζουν να εργάζονται πάντα με σεβασμό και φιλότιμο, όπως το προηγούμενο χρονικό διάστημα προς όφελος της κοινωνίας και της Επιχείρησης, χωρίς να παραμελούμαι την υγιεινή και ασφαλή εργασία μας.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΤΕ ΟΜΙΛΟΥ ΔΕΗ –ΚΗΕ

Ξεκλειδώνουν μισθοί και προσλήψεις με το placement στον ΑΔΜΗΕ


Περισσότερες από 250 συνταξιοδοτήσεις καταγράφονται τα τελευταία χρόνια στον ΑΔΜΗΕ, δίχως να έχουν καλυφθεί οι θέσεις με νέες προσλήψεις. Το αποτέλεσμα είναι ότι πλέον υπάρχουν προβλήματα στελέχωσης και καθυστερούν οι εκθέσεις και οι εισηγήσεις που καλείται να εκπονήσει και να παρουσιάσει..
ο ΑΔΜΗΕ ενόψει των αλλαγών που κυοφορούνται στην αγορά ηλεκτρισμού.
Χαρακτηριστικό του επείγοντος του συγκεκριμένου θέματος είναι ότι ο ΑΔΜΗΕ καλείται να παρουσιάσει μέχρι το τέλος του μήνα μελέτη για τα νέα ΑΔΙ, την ίδια στιγμή να προετοιμάσει τις μελέτες και να εργαστεί για τις νέες διασυνδέσεις με έμφαση στην Κρήτη, να παρουσιάσει από τη σκοπιά του διαχειριστή του δικτύου τις απόψεις για το target model (μοντέλο στόχος της ηλεκτρικής αγοράς) κ.ο.κ.
Παράλληλα όμως και σε επίπεδο καθημερινής λειτουργίας, τα όποια κενά υπάρχουν σε επίπεδο τεχνιτών – εναεριτών, δύσκολα μπορούν να καλυφθούν μέσω ΑΣΕΠ, όπου προτεραιότητα μπορεί να έχει ένας πολύτεκνος ή κάποιος άλλος υποψήφιος με πριμοδοτούμενα προσόντα, που όμως δεν είναι κατάλληλος για την επικίνδυνη δουλειά πάνω στους πυλώνες του ΑΔΜΗΕ.
Κατά συνέπεια, δεν προκαλεί έκπληξη η καταγεγραμμένη πρόθεση των υποψηφίων επενδυτών, που συμμετέχουν στο διαγωνισμό για το 66% του διαχειριστή, να προχωρήσουν σε ενίσχυση του προσωπικού της εταιρείας, μόλις αναλάβουν τον έλεγχο του ΑΔΜΗΕ.
Όπως είναι φυσικό, αυτό θα γίνει εφικτό μόλις η εταιρεία φύγει από τον απόλυτο έλεγχο του Δημοσίου καθώς με το ποσοστό του κράτους να πέφτει στο 33% παύουν να ισχύουν οι δεσμεύσεις, αλλά και τα όρια προσλήψεων που έχουν επιβληθεί από το μνημόνιο.

Η άρση των δεσμεύσεων ισχύει όχι μόνο για τις προσλήψεις αλλά και για το μισθολογικό κομμάτι όπου ως γνωστόν υπάρχουν μειώσεις και πλαφόν τα οποία και θα αρθούν. Αυτό συνέβη για παράδειγμα και στην Πορτογαλία, όπου η ιδιωτικοποίηση της EDP επανέφερε τους μισθούς στην εταιρεία ηλεκτρισμού της Πορτογαλίας στα προ μνημονίου επίπεδα, μετά από απόφαση των κινέζων νέων ιδιοκτητών.


 http://www.energypress.gr/news/reuma/Xekleidwnoyn-misthoi-kai-proslhpseis-me-to-placement-ston-ADMHE

Κ. Ζωντανός: Πολλαπλά τα οφέλη από την ηλεκτροκίνηση


Τα οφέλη που προκύπτουν από την ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης στη χώρα μας υπογράμμισε κατά την ομιλία του χθες ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ΔΕΔΔΗΕ, Κ. Ζωντανός. Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ομιλίας του κ. Ζωντανού στην εκδήλωση της ΔΕΗ για την ηλεκτροκίνηση: Με την ευκαιρία της σημερινής μας συνάντησης και με αφορμή την ανάληψη των νέων καθηκόντων μου ως Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ΔΕΔΔΗΕ, θα ήθελα να ευχαριστήσω για μια ακόμη φορά το βασικό μέτοχο της Εταιρείας, τη ΔΕΗ, που με εμπιστεύτηκε.
Προσωπική μου δέσμευση για το δύσκολο νέο ρόλο που αναλαμβάνω, είναι με σύνεση, αποφασιστικότητα και αποτελεσματικότητα, να συνεχίσω το έργο της προηγούμενης διοίκησης και να συμβάλλω καθοριστικά στην ανάπτυξη του ΔΕΔΔΗΕ, που αποτελεί σήμερα μια από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις της χώρας μας.
Ο ρόλος του ΔΕΔΔΗΕ είναι σήμερα κρίσιμος, όχι μόνο για τον εκσυγχρονισμό της εγχώριας αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, αλλά και για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας. Σήμερα σχεδιάζουμε τα Δίκτυα του αύριο, σήμερα εκσυγχρονίζουμε την εταιρεία που ηλεκτροδοτεί την Ελλάδα σε κάθε της γωνιά.
Μιλώντας για εκσυγχρονισμό, η ΔΕΗ μας δίνει σήμερα την ευκαιρία να ανταλλάξουμε μέσα από αυτό το συνέδριο απόψεις και τεχνογνωσία για την ηλεκτροκίνηση, ένα ιδιαίτερα φιλόδοξο όραμα.
Τα ηλεκτρικά οχήματα αποτελούν ένα σημαντικό «όπλο» στην αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής και έναν «πολύτιμο σύμμαχο» για την επίτευξη των κλιματικών και ενεργειακών στόχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ο τομέας των οδικών μεταφορών, αντιστοιχεί σε περισσότερο από το 1/5, δηλαδή σε περισσότερο από το 20%, των συνολικών εκπομπών αερίων θερμοκηπίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι σαφές ότι η ευρύτερη χρήση των ηλεκτρικών οχημάτων και ο περιορισμός χρήσης αυτοκινήτων συμβατικής τεχνολογίας, θα οδηγήσει σε σημαντική μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου.
Παράλληλα θα πρέπει να σας πω, πως τελευταίες έρευνες αναφέρουν ότι μέχρι το 2050, τα ηλεκτρικά οχήματα στη διεθνή αγορά είναι εφικτό να αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το 60% των νέων πωλήσεων οχημάτων, αλλά και να αντιστοιχούν στο περίπου 25% του παγκόσμιου στόλου επιβατικών αυτοκινήτων.
Ωστόσο, για να γίνουν αυτοί οι αριθμοί πραγματικότητα, για να γίνει το όραμα της ηλεκτροκίνησης πραγματικότητα, θα πρέπει να υλοποιηθεί ένας μεγάλος αριθμός σύνθετων νέων έργων στα Δίκτυα Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας.
Τα ηλεκτρικά οχήματα, για να μπορέσουν να συμβάλλουν στην επίτευξη των κλιματικών στόχων, πρέπει να αποτελέσουν ένα αναπόσπαστο κομμάτι των Έξυπνων Δικτύων.
Ο ρόλος των Διαχειριστών Συστημάτων Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας σε αυτή τη μεγάλη πρόκληση, είναι καθοριστικός.
Οι εταιρείες που διαχειρίζονται τα συστήματα διανομής ηλεκτρικής ενέργειας σε όλη την Ευρώπη, οι DSOs, καλούνται να δημιουργήσουν όλες τις απαραίτητες υποδομές για την ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης. Τα ηλεκτρικά οχήματα είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με το όραμα των Έξυπνων Δικτύων, που αποτελεί τον κοινό στόχο όλων των σύγχρονων DSOs στην Ευρώπη.
Ο ΔΕΔΔΗΕ, αναγνωρίζοντας τον κρίσιμο αυτό ρόλο, έχει θέσει το όραμα
για ένα Ευφυές Δίκτυο Διανομής στην «καρδιά» της στρατηγικής του.
Τα «Έξυπνα Δίκτυα» βρίσκονται στον πυρήνα του επιχειρησιακού σχεδίου που υλοποιούμε. Η δημιουργία τους είναι απαραίτητη προϋπόθεση για μια σύγχρονη αγορά ηλεκτρικής ενέργειας που θα μπορεί να υποδεχτεί και να διαχειριστεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την ηλεκτροκίνηση στη χώρα μας και να συμβάλλει καθοριστικά στην ανάπτυξή της.
Το επιχειρησιακό μας σχέδιο περιλαμβάνει έργα για την ανάπτυξη του Δικτύου μας και την εισαγωγή νέων τεχνολογιών που θα δημιουργήσουν τις απαραίτητες ευφυείς υποδομές για την ευρύτερη χρήση των ηλεκτρικών οχημάτων . Το σχέδιο αυτό εκσυγχρονίζει τον ΔΕΔΔΗΕ, τον οδηγεί στην εξέλιξη και στο μέλλον.
Το όραμά μας για τα Έξυπνα Δίκτυα προϋποθέτει όμως εκτός από την υλοποίηση σύνθετων έργων, συνεχή έρευνα και αναζήτηση καινοτόμων λύσεων.Στο πλαίσιο αυτό, θα πρέπει να αναφέρω ότι ο ΔΕΔΔΗΕ συμμετέχει σε πλήθος ερευνητικών δραστηριοτήτων μέσω ευρωπαϊκών και εθνικών συνεργασιών.
Σήμερα συμμετέχουμε σε πέντε ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα για τα Έξυπνα Δίκτυα, τα οποία περιλαμβάνουν καινοτόμες λύσεις και για την ηλεκτροκίνηση, όπως για παράδειγμα το SmartKYE, το οποίο παρέχει, μεταξύ άλλων, εργαλεία για την διαχείριση των σημείων φόρτισης.
Αυτά τα ερευνητικά προγράμματα, όπως και το Green eMotion, μας φέρνουν πιο κοντά στο κοινό μας όραμα για «πράσινα αυτοκίνητα». Μας φέρνουν πιο κοντά στην επίτευξη των κοινών μας στόχων.

Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας και εύχομαι μέσα από τις εποικοδομητικές εργασίες του Συνεδρίου, να καταλήξουμε σε χρήσιμα συμπεράσματα που θα συμβάλλουν στην αποτελεσματικότερη προσέγγιση όλων των πολύπλοκων θεμάτων που σχετίζονται με την ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης στη χώρα μας, αλλά και πανευρωπαϊκά.

Συμπλήρωση Εκτελεστικής Επιτροπής

Μετά από τη συνεδρίαση του Δ.Σ. του σωματείου μας που έγινε σήμερα 25-9-2014, έγινε συμπλήρωση της Εκτελεστικής Επιτροπής και της Κεντρικής Εξελικτικής Επιτροπής όπως:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                      ΤΩΜΑΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Α' ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                          ΜΠΑΡΔΑΒΙΛΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΗΤΟΣ

Β' ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                          ΚΟΥΝΟΥΚΛΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

Γ' ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                          ΣΙΑΚΩΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                                          ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                         ΜΙΧΑΛΑΤΟΣ ΘΩΜΑΣ

Β' ΟΡΓΑΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                                  ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

Γ'ΟΡΓΑΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ & ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΥΠΟΥ           ΚΟΛΙΟΦΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΤΑΜΙΑΣ                                                                             ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ

Β'ΤΑΜΙΑΣ                                                                          ΘΕΟΧΑΡΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ

Ε.Σ. ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ      ΣΑΒΒΟΥΛΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ

Ε.Σ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ                                                              ΚΟΥΦΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Ε.Σ. ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ - ΑΔΜΗΕ                                           ΤΟΜΠΑΛΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

Ε.Σ. ΔΙΑΝΟΜΗΣ - ΔΕΔΔΗΕ                                              
ΓΟΥΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Ε.Σ. ΟΡΥΧΕΙΩΝ                                                               ΠΑΠΑΓΓΕΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Ε.Σ. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ                                                       ΣΚΑΛΙΝΤΖΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ

Ε.Σ. ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ                                        ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Ε.Σ. ΝΟΜΙΚΩΝ                                                                ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΕΦΟΡΟΣ                                                                         ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΧΑΡΙΤΟΣ
           
Εξελεγκτική Επιτροπή
ΠΡΟΕΔΡΟΣ                          ΤΣΙΓΑΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Α' ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ             ΟΥΤΣΙΚΑΣ ΦΩΤΙΟΣ
Γ' ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                 ΧΡΥΣΟΛΩΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΜΕΛΗ           
ΓΙΑΤΡΕΛΛΗΣ  ΑΧΙΛΛΕΑΣ
ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ  ΘΕΟΔΩΡΟΣ
           
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΤΕ ΟΜΙΛΟΥ ΔΕΗ –ΚΗΕ

Τρίτη, 23 Σεπτεμβρίου 2014

Νέα κινητικότητα στο διαγωνισμό του ΑΔΜΗΕ

Από κυβερνητικούς κύκλους έχει προεξοφληθεί η πρόθεση των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό για την πώληση του 66% του ΑΔΜΗΕ, να ζητήσουν παράταση 3 -4 εβδομάδων για την κατάθεση των δεσμευτικών προσφορών.
Η ΔΕΗ αναμένεται να κάνει αποδεκτό το αίτημα και επομένως
το “D –DAY” για την πώληση της εταιρείας διαχείρισης των δικτύων μεταφοράς μεταφέρεται για το Νοέμβριο. Εφόσον δεν υπάρξουν άλλα απρόοπτα, μέχρι τότε αναμένεται να ξεδιπλωθεί η..
μάχη των τεσσάρων (;) διεκδικητών, η οποία δεν πρόκειται να περιοριστεί μόνο στο επίπεδο της οικονομικής προσφοράς.
Οι εταιρείες που φέρονται να έχουν ζεστό ενδιαφέρον για τη διαδικασία αναμένεται να ξεκινήσουν μια ευρύτερη καμπάνια προκειμένου να αποκτήσουν μεγαλύτερη εξωστρέφεια παρουσιάζοντας μεταξύ άλλων το ποιες είναι, πως έχουν κινηθεί μέχρι τώρα σε επίπεδο διεθνών δραστηριοτήτων, ποια είναι τα πλάνα τους και οι πιθανές συνέργειες που προτίθενται να δημιουργήσουν εφόσον αποκτήσουν τον ΑΔΜΗΕ, ποια θα είναι τα πιθανά οφέλη της αποκρατικοποίησης για τον τελικό καταναλωτή και τέλος ποια είναι τα πλάνα τους για την ίδια την εταιρεία και το προσωπικό της.
Οι κινήσεις που γίνονται αυτήν την περίοδο στο περιθώριο του διαγωνισμού δηλώνουν ότι οι βασικοί διεκδικητές στο διαγωνισμό βλέπουν ζεστά την προοπτική να δραστηριοποιηθούν στην Ελλάδα και δεν πτοούνται από το πολιτικό κλίμα που καλλιεργείται τις τελευταίες ημέρες. Πάντως όπως επισημαίνουν πηγές της αγοράς, η ολοκλήρωση του διαγωνισμού δεν μπορεί να γίνει νωρίτερα από τις αρχές του 2015, σε μια χρονική συγκυρία όπου αναμένεται η χώρα να βρίσκεται στην κρίσιμη διαδικασία για την εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας. Δηλαδή σε περίπτωση που οδηγηθούμε σε εκλογές, δεν είναι απίθανο το σενάριο, οι υπογραφές για την πώληση να χρειαστεί να μπουν από τη σημερινή  αξιωματική η οποία και έχει ταχθεί εναντίον των αποκρατικοποιήσεων στα δίκτυα.
Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι για να προχωρήσει ο διαγωνισμός και να έχει επιτυχία, θα πρέπει να ξεκαθαρίσει το πολιτικό σκηνικό, τουλάχιστον σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα.


 http://energypress.gr/news/reuma/Nea-kinhtikothta-sto-diagwnismo-toy-ADMHE