Δευτέρα, 28 Μαρτίου 2016

Ο νόμος περί δημοσίων συμβάσεων καθηλώνει την επιχειρηματική λειτουργία της ΔΕΗ

Μια απολύτως αντιφατική κατάσταση με άμεσα και ορατά
αρνητικά αποτελέσματα έχει να αντιμετωπίσει η ΔΕΗ, καθώς καλείται, από τη μία να λειτουργήσει ως Ανώνυμη Εταιρεία μέσα σε ένα ανταγωνιστικό επιχειρηματικό περιβάλλον και από την άλλη να τηρήσει τις πολύ γραφειοκρατικές, χρονοβόρες και κοστοβόρες προβλέψεις του νόμου 4281 του 2014 περί Δημοσίων Συμβάσεων.
Ο νόμος 4281 καθιερώνει πολύπλοκες διαδικασίες με τις οποίες αυξάνεται ο έλεγχος για κάθε Σύμβαση του Δημοσίου. Ωστόσο η ένταξη της ΔΕΗ στο νόμο αυτό, παρότι είναι μια Ανώνυμη Εταιρεία εισηγμένη στο Χρηματιστήριο και υποχρεωμένη να ανταγωνιστεί άλλες ιδιωτικές εταιρείες με πολύ πιο ευέλικτο τρόπο λειτουργίας, θα έχει, όπως εκτιμούν στελέχη της επιχείρησης, συνέπειες εξαιρετικά επιζήμιες: θα αυξήσει σημαντικά το κόστος και το απαιτούμενο κεφάλαιο κίνησης, αλλά και θα περιορίσει την αναγκαία ευελιξία, διακυβεύοντας την εκπλήρωση βασικών υποχρεώσεών της. Ενδιαφέρον έχει μάλιστα να σημειωθεί ότι η ένταξη της ΔΕΗ στις προβλέψεις του νόμου 4281 δεν αποτελεί ούτε δέσμευση του μνημονίου ούτε εφαρμογή κάποιας οδηγίας της Ε.Ε., αλλά μια πρωτοβουλία του υπουργείου Οικονομικών.
Όπως αναφέρει ο Νίκος Αραβαντινός, Γενικός Διευθυντής Υποστηρικτικών Λειτουργιών της ΔΕΗ, σήμερα για μια διαδικασία προμήθειας χρειάζονται τα εξής βήματα: Έγκριση της διακήρυξης, δημοσίευσή της, υποβολή προσφορών, αποσφράγιση, τυπικός έλεγχος, τεχνική κρίση, πιθανή υποβολή προσφυγών, εκδίκασή τους, άνοιγμα οικονομικών προσφορών, οικονομική αξιολόγηση, εισήγηση και έγκριση της ανάθεσης. Η διάρκειά τους είναι συνήθως από έξι ως οκτώ μήνες.
Με τον νόμο 4281 θα γίνουν όλα τα παραπάνω και επί πλέον: έγκριση σχεδίου διακήρυξης, υποβολή του σε διαβούλευση, αξιολόγηση των προτάσεων της διαβούλευσης, αναζήτηση πιστοποιημένων προσώπων εκτός ΔΕΗ για τις επιτροπές, έγκριση όλων των ενδιαμέσων πρακτικών και κοινοποίησή τους στους συμμετέχοντες. Κατά κάθε εκτελεστής πράξης θα μπορούν να προσφεύγουν οι συμμετέχοντες. Η εκδίκαση των προσφυγών θα γίνεται από την Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων στην οποία θα υποβάλλεται πλήρης φάκελος αλλά και η επίσημη άποψη της ΔΕΗ (θα γίνεται λοιπόν μια άτυπη εκδίκαση). Στη συνέχεια θα ανακηρύσσεται προσωρινός μειοδότης ο οποίος θα φέρνει τα δικαιολογητικά του που θα κοινοποιούνται στους άλλους συμμετέχοντες, οι οποίοι βεβαίως θα μπορούν να τα προσβάλουν και να ξεκινά νέος γύρος προσφυγών.
«Με μετριοπαθείς εκτιμήσεις η διάρκεια της όλης διαδικασίας θα είναι πλέον από εννέα ως δώδεκα μήνες» υποστηρίζει το στέλεχος της ΔΕΗ.
Σύμφωνα με τον ίδιο, η οικονομική επιβάρυνση θα προέλθει από το γεγονός ότι «οι έχοντες την ευθύνη επιμέλειας των υλικών, αντιλαμβανόμενοι τις αυξημένες διάρκειες και αβεβαιότητες, υποχρεωτικά θα αυξήσουν τη στάθμη των αποθεμάτων ασφαλείας και τα όρια αναπαραγγελίας, με τελικό αποτέλεσμα τη δραματική αύξηση συνολικά των αποθεμάτων. Τα αυξημένα αποθέματα θα δεσμεύσουν πανάκριβο κεφάλαιο κίνησης!»
Σύμφωνα με τα στελέχη της ΔΕΗ, πέρα από τις οικονομικές συνέπειες, σε μερικές περιπτώσεις οι νέες χρονοβόρες διαδικασίες θα έχουν και άλλες, πολύ δυσάρεστες, γενικότερες επιπτώσεις: Για παράδειγμα είναι βέβαιο ότι θα καθυστερήσει κατά πολύ η εγκατάσταση του απαραίτητου εξοπλισμού για τις ανάγκες των νησιών κατά την τουριστική περίοδο, με ότι κάτι τέτοιο συνεπάγεται…

energypress.gr