Πέμπτη, 31 Οκτωβρίου 2013

ΔΕΗ Ανανεώσιμες: Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 13.625.000 ευρώ

Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της 100% θυγατρικής
της ΔΕΗ Ανανεώσιμες Α.Ε. ενέκρινε το διοικητικό συμβούλιο της ΔΕΗ Α.Ε..
Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η ΑΜΚ ανέρχεται στα 13.625.000 ευρώ με έκδοση 13.625.000 ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ενός ευρώ και τιμή διάθεσης 3,20 ευρώ εκάστη και το σχηματισμό αποθεματικού υπέρ το άρτιο ποσού 29.975.000 ευρώ.