Πέμπτη, 16 Ιανουαρίου 2014

ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΣΗ ΑΠΕΡΓΙΑΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ Α∆ΜΗΕ ∆Ε∆∆ΗΕ & ΓΙΑ ΟΡΥΧΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΜΙΛΟΥ 
∆ΕΗ-ΚΗΕ 
(Ε.ΤΕ ΟΜΙΛΟΥ ∆ΕΗ-ΚΗΕ) 

Αριθ. Εγγρ.Βιβλίου Πρωτ. Αθηνών 6569/Ειδ. 1905/3.3.77 
ΣΤΟΥΡΝΑΡΗ 73-75 Τ.Κ. 104 32 – ΑΘΗΝΑ 
ΤΗΛ.2105230100 – 2105229991- FAX 210 52 34 984 


Αρ. Πρωτ: Φ06/11190 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 16/01/2014 
ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΣΗ ΑΠΕΡΓΙΑΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ Α∆ΜΗΕ ∆Ε∆∆ΗΕ  Με γνώµονα τη µεγιστοποίηση του αποτελέσµατος των απεργιακών 

κινητοποιήσεων, θεωρούµε χρέος µας να συντονίσουµε την αγωνιστική µας δράση, 

εξειδικεύοντας µε σαφήνεια τη δέσµη των απεργιακών µέτρων. ∆ΕΣΜΗ ΜΕΤΡΩΝ  1) α) ∆εν εργάζεται ποτέ Τεχνίτης µόνος του σε υπό τάση στοιχεία. 

 Αφορά συνεργεία Μέσης και χαµηλής τάσης στην ∆ιανοµή.  β) ∆εν εκτελεί χειρισµό Τεχνίτης µόνος του είτε σε δίκτυο χαµηλής, είτε 

σε δίκτυο Μέσης τάσης.  * Η αντικατάσταση Ασφαλειών σε Πίλλαρ - Μετρητικές ∆ιατάξεις 

θεωρούνται χειρισµοί υπό τάση. 2) Πιστή τήρηση πενθηµέρου – δεν εργαζόµαστε Σάββατα – Κυριακές – 

Αργίες. 

3) Απαρέγκλιτη τήρηση οκταώρου – δεν εργαζόµαστε υπερωριακά – 

δεν εργαζόµαστε εκτός έδρας. 

 Οι συνάδελφοι σε φυλακές (βάρδιες) τηρούν αυστηρά το οκτάωρο, 

καθώς και την ανάπαυση µεταξύ βαρδιών.  4) ∆εν οδηγούµε – δεν επιβιβαζόµαστε σε υπηρεσιακά αυτοκίνητα 

εφόσον δεν οδηγούνται από επαγγελµατία οδηγό. • Συνάδελφοι Τεχνίτες µε επαγγελµατική Άδεια οδήγησης δεν 

οδηγούν υπηρεσιακά αυτοκίνητα.  • Οι συνάδελφοι που η σύµβασή τους, τους υποχρεώνει να 

οδηγούν υπηρεσιακά αυτοκίνητα, δεν µπορούν να µεταφέρουν 

προσωπικό. • ∆εν χρησιµοποιούµε Ι.Χ αυτοκίνητα για υπηρεσιακούς λόγους 

(αφορά ιδιαίτερα συναδέλφους Τοµέων κατασκευών και 

µελετών). 

 * Επιβιβαζόµαστε σε µη υπηρεσιακά αυτοκίνητα (µισθωµένα - ταξί) 

έχοντας εξασφαλίσει την σωστή σύνθεση συνεργείων – τα απαραίτητα 

εφόδια συνεργείου (σκάλα – γειώσεως) καθώς και τα Μ.Α.Π (Μέσα 

Ατοµικής Προστασίας). 5) ∆εν συµµετέχουµε σε συνεργεία που δεν διασφαλίζουν την ασφάλεια 

στην εργασία και συγκεκριµένα όταν δεν υπάρχει σωστή επάνδρωση 

συνεργείων. 6) Καταγγέλλουµε στις κατά τόπους επιτροπές Υγιεινής & Ασφάλειας 

στις Τ.∆.Ε – στους Τεχνικούς Ασφαλείας – στην Επιθεώρηση 

Εργασίας, την τυχόν προσπάθεια για αποκλειστική επάνδρωση 

συνεργείων από συναδέλφους εκτάκτους εξαµηνίτες. 7) ∆εν αποµονώνουµε σηµειώµατα για εργασία από συνεργεία 

εργολάβου αν δεν τηρούνται οι κανόνες που έχουν θεσπιστεί και 

περιγράφονται στην σύµβαση ∆ικτύου ∆ιανοµής 171.  ΒΑΣΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ: α) Οι εργασίες εκτελούνται από εξουσιοδοτηµένους Τεχνίτες, κατόχους 

των απαιτούµενων αδειών (Τα ονόµατά τους και τα στοιχεία ταυτότητος 

υπάρχουν στην Επιχείρηση). β) Το προσωπικό του εργολάβου φέρει οµοιόµορφη ενδυµασία (φόρµα 

εργασίας) που αναγράφεται ευκρινώς ότι η εργασία αφορά έργα ∆ΕΗ, καθώς 

και ο τίτλος της εργοληπτικής επιχείρησης. Να υπάρχει ανάλογη σήµανση 

στα αυτοκίνητα και στο µηχανολογικό εξοπλισµό του εργολάβου. γ) Φέρει τα κατάλληλα εργαλεία για την εκτέλεση εργασιών καθώς και 

τα κατάλληλα Μέσα Ατοµικής Προστασίας, όπως προβλέπεται από οδηγίες 

∆ιανοµής 14 & 15. δ) Έχει οριστεί από τον Ανάδοχο Εργολάβο Τεχνικός Ασφαλείας – Ιατρός 

Εργασίας καθώς και συντονιστής κατά την εκτέλεση του έργου όπως 

επιβάλλεται στο Π.∆. 305/1996.  Υπενθυµίζουµε προς κάθε κατεύθυνση ότι: η πιστή τήρηση των κανόνων 

ασφαλούς εργασίας δεν είναι µόνο προσωπική υπόθεση κάθε εργαζόµενου, είναι 

υπόθεση που βαρύνει και επισείει ευθύνες στην ίδια την επιχείρηση, τα διοικητικά 

της στελέχη και σαφώς τους τεχνικούς ασφάλειας. 


ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΑΠΕΡΓΙΑΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΟΡΥΧΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ                    
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΑΠΕΡΓΙΑΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΟΡΥΧΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ


Με γνώμονα τη μεγιστοποίηση του αποτελέσματος των απεργιακών κινητοποιήσεων, θεωρούμε χρέος μας να συντονίσουμε την αγωνιστική μας δράση, εξειδικεύοντας με σαφήνεια τη δέσμη των απεργιακών μέτρων.

Δέσμη απεργιακών μέτρων για τους σταθμούς παραγωγής:

 • Πιστή τήρηση του πενθημέρου, δεν εργαζόμαστε       Σάββατα, Κυριακές και αργίες, (Σαββατοκύριακα εργάζονται μόνο οι βάρδιες).
 • Απαρέγκλιτη τήρηση του οκταώρου, δεν εργαζόμαστε υπερωριακά, (εξαίρεση γίνεται μόνο σε ιδιαίτερες περιπτώσεις εκτάκτου ανάγκης).
 • Οι συνάδελφοι σε φυλακές (βάρδιες) τηρούν αυστηρά το οκτάωρο καθώς και την ανάπαυση μεταξύ των βαρδιών.
 • Η φύλαξη του σταθμού γίνεται αυστηρά από το αναγκαίο φυλακτικό προσωπικό.
 • Δεν οδηγούμε και δεν επιβιβαζόμαστε σε υπηρεσιακά οχήματα εφόσον δεν οδηγούνται από επαγγελματία οδηγό, (κάτοχο επαγγελματικής άδειας οδήγησης).
 • Δεν συμμετέχουμε σε συνεργεία που δεν διασφαλίζουν την ασφάλεια στην εργασία, (συγκεκριμένα δεν επανδρώνονται από επικεφαλής αρχιτεχνίτη, εργοδηγό).
 • Καταγγέλλουμε άμεσα στις κατά τόπους επιτροπές υγιεινής και ασφάλειας στην εργασία, τους τεχνικούς ασφάλειας, την επιθεώρηση εργασίας κάθε προσπάθεια αποκλειστικής επάνδρωσης συνεργείων από έκτακτους συναδέλφους (οκτάμηνα, εξάμηνα).
 • Μέτρα ασφαλείας: λειτουργία ιατρείων.

Δέσμη απεργιακών μέτρων για τα ορυχεία:

 • Πιστή τήρηση του πενθημέρου, δεν εργαζόμαστε       Σάββατα, Κυριακές και αργίες, (Σαββατοκύριακα εργάζονται μόνο οι βάρδιες).
 • Απαρέγκλιτη τήρηση του οκταώρου, δεν εργαζόμαστε υπερωριακά, (εξαίρεση γίνεται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις εκτάκτου ανάγκης).
 • Οι συνάδελφοι σε φυλακές (βάρδιες) τηρούν αυστηρά το οκτάωρο καθώς και την ανάπαυση μεταξύ των βαρδιών.
 • Η φύλαξη του ορυχείου γίνεται αυστηρά από το αναγκαίο φυλακτικό προσωπικό.
 • Δεν οδηγούμε και δεν επιβιβαζόμαστε σε υπηρεσιακά οχήματα εφόσον δεν οδηγούνται από επαγγελματία οδηγό, (κάτοχο επαγγελματικής άδειας οδήγησης).
 • Δεν συμμετέχουμε σε συνεργεία που δεν διασφαλίζουν την ασφάλεια στην εργασία, (συγκεκριμένα δεν επανδρώνονται από επικεφαλής αρχιτεχνίτη, εργοδηγό).
 • Σωστή επάνδρωση μηχανημάτων, (λειτουργία μηχανήματος Α & Β χειριστή, επιστάτη και επιθεωρητή ταινιόδρομου).
 • Τα συστήματα τέφρας δουλεύουν με ένα (1) ταινιόδρομο και ένα (1) αποθέτη.
 • Μέτρα ασφαλείας:     α) Λειτουργία αντλιοστασίων.
                                           Β) Λειτουργία ιατρειών.

Υπενθυμίζουμε προς κάθε κατεύθυνση ότι: η πιστή τήρηση των κανόνων ασφαλούς εργασίας δεν είναι μόνο προσωπική υπόθεση κάθε εργαζόμενου, είναι υπόθεση που βαρύνει και επισείει ευθύνες στην ίδια την επιχείρηση, τα διοικητικά της στελέχη και σαφώς τους τεχνικούς ασφάλειας.
ΟΛΟΙ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΕ/∆ΕΗ 

 Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                       Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 


ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΩΜΑ∆ΑΚΗΣ                          ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ