Σάββατο, 4 Νοεμβρίου 2017

ΔΕΔΔΗΕ: "Λύση σύμβασης εργασίας εργαζομένων που έχουν συμπληρώσει προϋποθέσεις συνταξιοδότησης και όριο ηλικίας"
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ  από Κ.ΜΑΣΟΥΡΑ
Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι


Την Πέμπτη 02/11/2017 και ώρα:13.00 συνεδρίασε το Δ.Σ του ΔΕΔΔΗΕ και συζητήθηκαν τα παρακάτω θέματα Η.Δ:

1. Σύμβαση αριθ. ΔΔ-206/2152117/9.6.2015 με την Εταιρεία «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ – ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» για την εκτέλεση του Έργου: «Δίκτυα Περιοχής Φλώρινας» της Διεύθυνσης Περιφερείας Μακεδονίας – Θράκης. Αύξηση του τμήματος της πιο πάνω Σύμβασης.
Απόφαση Δ.Σ. ομόφωνη.

2. Υποβολή προς έγκριση των όρων ανανέωσης της συνεργασίας της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. με την Εθνική Τράπεζα.
     Απόφαση Δ.Σ. ομόφωνη.

3. Υποβολή προς έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της περιόδου
01.01.2017 – 30.09.2017, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.
     Απόφαση Δ.Σ. ομόφωνη.

4.  Συμβάσεις για την προμήθεια ανεμπότιστων ξύλινων στύλων, διαφόρων κατηγοριών. Αύξηση των ποσοτήτων και τροποποίηση του χρόνου παράδοσης των υλικών των πιο πάνω Συμβάσεων.
 Απόφαση Δ.Σ. ομόφωνη.

5.  Λύση σύμβασης εργασίας εργαζομένων που έχουν συμπληρώσει προϋποθέσεις συνταξιοδότησης και όριο ηλικίας. Συζήτηση και λήψη απόφασης.
Απόφαση κατά πλειοψηφία.
1)Λύση σύμβασης εργασίας εργαζομένων που έχουν συμπληρώσει προϋποθέσεις συνταξιοδότησης και όριο ηλικίας μέχρι 31.12.2017.
Α) Το 60ο έτος ηλικίας οι απασχολούμενοι σε καθήκοντα με ασφάλιση ΒΑΕ ή ΥΒΑΕ,
Β) Το 62ο έτος ηλικίας το λοιπό προσωπικό, συμπεριλαμβανομένων των Διοικητικών Στελεχών του 3ου και 4ου ιεραρχικού επιπέδου και των Ειδικών Στελεχών όλων των ιεραρχικών επιπέδων ή βαθμίδων και
Γ) Το 65ο έτος ηλικίας οι απασχολούμενοι σε καθήκοντα Διοικητικών Στελεχών του 1ου και 2ου ιεραρχικού επιπέδου και των Ειδικών Συμβούλων Διοίκησης της παρ.4 του άρθρου 11 του Κανονισμού Λειτουργίας.
2) Στους εργαζόμενους που πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις και αποχωρήσουν με συναίνεσή τους συνταξιοδοτούμενοι, το αργότερο μέχρι τις 28.02.2018, θα καταβληθεί το καθαρό ποσό των δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ, εφόσον υποβάλλουν σχετική αίτηση μέχρι τις 31.01.2018. Τυχόν οφειλές τους προς την εταιρεία θα συμψηφιστούν με το παραπάνω ποσό.
3) Για τους εργαζόμενους που πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ.1 και δεν θα αποδεχθούν να αποχωρήσουν σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην παρ.2, η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα μονομερούς καταγγελίας της σύμβασης εργασίας τους. Οι συμβάσεις εργασίας των ως άνω εργαζομένων θα λυθούν σταδιακά, αρχής γενομένης από τις 31 Μαρτίου 2018 και σύμφωνα με την ημερομηνία συμπλήρωσης του αντίστοιχου ηλιακού ορίου, με σκοπό ολοκλήρωσης της.   
4) Στην εφαρμογή της παρούσας ρύθμισης εμπίπτει και το αποσπασμένο, σε διάφορους Φορείς εκτός αυτού, προσωπικό του ΔΕΔΔΗΕ.
5) Η ισχύς της παρούσας Απόφασης ΔΣ να αρχίζει από την έκδοσή της, ο δε Διευθύνων Σύμβουλος εξουσιοδοτείται όπως εκδώσει σχετική απόφαση για την εφαρμογής αυτής.