Δευτέρα, 26 Φεβρουαρίου 2018

ΔΕΔΔΗΕ: Eνημερωτικό δελτίο από τον Κ. ΜασούραΣυναδέλφισσες – Συνάδελφοι

Την Παρασκευή  23/02/2018 και ώρα:12.00 συνεδρίασε το Δ.Σ του ΔΕΔΔΗΕ και συζητήθηκαν και τα εξής θέματα Η.Δ:

1.     Σύμβαση αριθ. ΔΔ-190/2113102/12.7.2011 με την Εταιρεία «EUROPA EBIEK ATE» για την εκτέλεση του Έργου: «Δίκτυα Περιοχής Ζακύνθου». Αίτημα της πιο πάνω Εταιρείας για συγκρότηση Επιτροπής Φιλικού Διακανονισμού για την επίλυση θεμάτων που ανέκυψαν κατά την εκτέλεση του Έργου της πιο πάνω Σύμβασης.
 Απόφαση Δ.Σ. ομόφωνη.
Τη μη σύσταση Επιτροπής Φιλικού Διακανονισμού για θέματα που ανέκυψαν κατά την εκτέλεση της Σύμβασης ΔΔ-190/2113102/12.07.2011/ΣΕΕ 429 «Δίκτυα Περιοχής Ζακύνθου» με την εταιρεία «EUROPA EBIEK ATE».
2.     Σύμβαση αριθ. ΔΔ-187/2103148/1.12.2010 με την Εταιρεία «ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ» για την
εκτέλεση του Έργου: «Δίκτυα Περιοχής Καλαμάτας». Αίτημα της πιο πάνω Εταιρείας για συγκρότηση Επιτροπής Φιλικού Διακανονισμού για την επίλυση θεμάτων που ανέκυψαν κατά την εκτέλεση του Έργου της πιο πάνω Σύμβασης.
 Απόφαση Δ.Σ. ομόφωνη.
Τη μη σύσταση Επιτροπής Φιλικού Διακανονισμού για θέματα που ανέκυψαν κατά την εκτέλεση της Σύμβασης ΔΔ-187/2103148/01.12.2010/ΣΕΕ-430 «Δίκτυα Περιοχής Καλαμάτας» με την εταιρεία «ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ».
3.     Ορισμός Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ως Μέλους του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου.
      Απόφαση Δ.Σ. ομόφωνη.                     
4. Διαγωνισμός αριθ. 503601/9.6.2016 για την προμήθεια Υπόγειων Χυτοσιδηρών Κιβωτίων  
    ζεύξης καλωδίων Χ.Τ. από συνθετικό υλικό, δύο και τεσσάρων διευθύνσεων, με τα
    καλύμματα αυτών.
    -Εκδίκαση προσφυγής επί τυπικής απόρριψης προσφοράς.
    -Ματαίωση του πιο πάνω διαγωνισμού. 
    Απόφαση Δ.Σ. ομόφωνη.
1.    Την απόρριψη της προσφυγής του οίκου «ΕΓΝΑΤΙΑ ΧΥΤΗΡΙΟ Α.Ε.» κατά της τυπικής απόρριψης της προσφοράς του στο Α΄ στάδιο αποσφράγισης του διαγωνισμού με αριθ. 503601/09.06.2016 και να θεωρηθεί η προσφορά του οριστικά τυπικά μη αποδεκτή.   
2.    Την ματαίωση του διαγωνισμού αριθ. 503601/09.06.2016 για την προμήθεια υπόγειων χυτοσιδηρών κιβωτίων ζεύξης καλωδίων Χ.Τ. και υπογείων κιβωτίων ζεύξης καλωδίων Χ.Τ. από συνθετικό υλικό, δύο (2) και τεσσάρων (4) διευθύνσεων, με τα καλύματα αυτών, συνολικής προϋπολογισμένης αξίας €2.659.523,00 καθώς η διαγωνιστική διαδικασία κατέστη άγονος εκ του αποτελέσματος, λόγω της τυπικής απόρριψης των τριών (3), από τις τέσσερις (4) υποβληθείσες, προσφορές καθώς και της μη παράτασης της ισχύος της μοναδικής τυπικά αποδεκτής προσφοράς.Συμπληρωματικό θέμα κατά την 3η Συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε στις 08.02.2018.
Διαγωνισμός αριθ.502707/6.10.2017 για την προμήθεια Καλωδίων και Αγωγών. Επικύρωση των αποτελεσμάτων του πιο πάνω διαγωνισμού και ανάθεση της υπόψη προμήθειας.
Απόφαση Δ.Σ ομόφωνη.
Εγκρίνει, την ανάδειξη ως προσωρινών αναδόχων για τα τέσσερα (4) είδη καλωδίων και αγωγών του διαγωνισμού αριθ. 502707/06.10.2017, τους ακόλουθους οίκους, που υπέβαλαν τυπικά και τεχνικά παραδεκτές προσφορές:
·         Τον οίκο NEXANS ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε., για τα είδη με α/α 1 & 3, του διαγωνισμού , έναντι συνολικού τιμήματος €1.354.180,00 (πλέον Φ.Π.Α.) για υλικά παραδοτέα στην Αποθήκη του Προμηθευτή επάνω σ ’αυτοκίνητο του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.
·         Τον οίκο ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε., για τα είδη με α/α 2 & 4, του διαγωνισμού, έναντι συνολικού τιμήματος €1.557.760,00 (πλέον Φ.Π.Α.) για υλικά παραδοτέα στην Αποθήκη του Προμηθευτή επάνω σ’ αυτοκίνητο του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.  
Οι ανωτέρω αναθέσεις, συνολικής αξίας €2.911.940,00 (πλέον Φ.Π.Α.), θα γίνουν σύμφωνα με τους όρους του συνημμένου Πίνακα Ανάθεσης Προσωρινών Αναδόχων.