Τετάρτη, 4 Δεκεμβρίου 2013

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΜΕΧΡΙ 31/12/2013)

από το http://www.deisep.gr/Portal3/

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 18 του άρθρου 10 του
Ν.3863/2010, οι ασφαλισμένοι που επιθυμούν να θεμελιώσουν δικαίωμα σύνταξης λόγω γήρατος, με τις προϋποθέσεις που ίσχυαν μέχρι και 31/12/2010 (δηλαδή όχι με τις προσαυξημένες χρονικές ή ηλικιακές προϋποθέσεις, που ορίζουν οι διατάξεις του άρθρ.10 του Ν.3863/2010) και συμπληρώνουν τον απαιτούμενο χρόνο με την προσμέτρηση χρόνων, που προβλέπονται:
(1)  στο άρθρο 40 του Ν.2084/92
(2)  στο άρθρο 141 του Ν.3655/2008, πρέπει να υποβάλλουν σχετική αίτηση αναγνώρισης μέχρι 31/12/2013, προκειμένου να ακολουθήσουν τις κατά περίπτωση προϋποθέσεις συνταξιοδότησης, που ίσχυαν κατά το έτος 2010.
1.  Οι χρόνοι, που προβλέπονται στο άρθρο 40 του Ν.2084/92, πλην του χρόνου πραγματικής ασφάλισης, είναι:
  • Ο χρόνος στρατιωτικής θητείας.  Αναγνωρίζεται με εξαγορά και είναι θεμελιωτικός με τη συμπλήρωση του 58ου έτους της ηλικίας του ασφαλισμένου. Παρατήρηση:  Για να ανατρέξει ο εξαγοραζόμενος χρόνος στρατιωτικής θητείας στο 2010 και να συνταξιοδοτηθεί ο ασφαλισμένος με τις προϋποθέσεις του έτους 2010 (κυρίως με 25ετία και ηλικία 65 ετών για πλήρη σύνταξη ή 60 ετών με μειωμένη κατά 30%), θα πρέπει να είχε την ηλικία των 58 ετών.
  • Ο χρόνος γονικής άδειας ανατροφής παιδιών. Αναγνωρίζεται με εξαγορά σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν.1483/84. Παρατήρηση: Όπως ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.1483/84 η εν λόγω άδεια χορηγείται στον εργαζόμενο γονέα από τη λήξη της άδειας μητρότητας και μέχρι το παιδί να συμπληρώσει την ηλικία των δυόμιση (2,5) ετών. Η άδεια μπορεί να φθάσει έως τρεις (3) μήνες και είναι χωρίς αποδοχές.
  • Ο χρόνος εκπαιδευτικής άδειας άνευ αποδοχών και μέχρι δύο (2) έτη.  Σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν.2335/95, ο ως άνω χρόνος αναγνωρίζεται  με εξαγορά και η αίτηση υποβάλλεται στον ασφαλιστικό οργανισμό, που υπαγόταν ο ασφαλισμένος κατά το χρόνο χορήγησης της εκπαιδευτικής άδειας και συνοδεύεται από βεβαίωση του εργοδότη, που εκδόθηκε κατά τον ίδιο χρόνο, από την οποία να προκύπτει ο λόγος και η διάρκεια της άδειας.
  • Ο χρόνος επιδότησης τακτικής ανεργίας από τον ΟΑΕΔ και μέχρι 200 ημέρες. Προσοχή: Ο χρόνος πρέπει να έχει διανυθεί κατά την τελευταία 10ετία πριν από την υποβολή της αίτησης.
  • Ο χρόνος επιδότησης λόγω ασθένειας και μέχρι 200 ημέρες. Προσοχή:  Ο χρόνος πρέπει να έχει διανυθεί κατά την τελευταία 10ετία πριν από την υποβολή της αίτησης.
2.  Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 141 του Ν.3655/2008, στις ασφαλισμένες φορέων κύριας ασφάλισης αναγνωρίζεται πλασματικός χρόνος για κάθε παιδί, που αποκτούν από 1/1/2000 & εφεξής, ο οποίος ανέρχεται σε ένα (1) έτος για το πρώτο παιδί, δύο (2) για το δεύτερο και δύο (2) για το τρίτο παιδί. Ο πλασματικός χρόνος συνυπολογίζεται για τη συμπλήρωση του χρόνου πλήρους σύνταξης γήρατος (όπως ενδεικτικά αναφέρουμε: την 20ετία στις τρίτεκνες μητέρες, την 25ετία στις ασφαλισμένες μέχρι 31/12/92, που συνταξιοδοτούνται στην ηλικία των 60 ετών, ή για τις ασφαλισμένες μέχρι 31/12/82 τα 32 έτη συνολικής ασφάλισης, που συνταξιοδοτούνται ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας κλπ.).
Ο πλασματικός χρόνος δεν συνυπολογίζεται για τη συμπλήρωση:
  • των 15 ετών ασφάλισης
  • του ελάχιστα απαιτούμενου χρόνου για συνταξιοδότηση των μητέρων ανηλίκων ή αναπήρων παιδιών
  • των ελάχιστων απαιτούμενων ημερών ασφάλισης στον κανονισμό των Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων
Το δικαίωμα αναγνώρισης ασκείται κατά το χρόνο υποβολής αίτησης συνταξιοδότησης για πλήρη σύνταξη γήρατος. Εάν δεν ασκηθεί από την ασφαλισμένη μητέρα μπορεί να ασκηθεί από τον πατέρα για τη συμπλήρωση του χρόνου πλήρους σύνταξης γήρατος (όπως ενδεικτικά αναφέρουμε: για τους ασφαλισμένους μέχρι 31/12/82 την 35ετία, για τους ασφαλισμένους μέχρι 31/12/92 την 25ετία και στο 65ο έτος της ηλικίας κλπ).
3.   Οι διατάξεις του Ν.4093/2012 ορίζουν ότι, το δικαίωμα αναγνώρισης πλασματικών χρόνων ασφάλισης σύμφωνα με το άρθρο 10 (παρ.18) του Ν.3863/2010 (όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του από το άρθρο 40 του Ν.3996/2011),  εξακολουθεί να υφίσταται για όσους θεμελιώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης  με προϋποθέσεις, που διαμορφώνονται και ισχύουν από 1/1/2011 και εφεξής, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν.3863/2010.
Η σχετική αίτηση μπορεί να υποβληθεί προγενέστερα ή μεταγενέστερα του έτους του οποίου τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης επιθυμούν να κατοχυρώσουν, ακόμη και ταυτόχρονα με την αίτηση συνταξιοδότησής τους, σε καμιά, όμως, περίπτωση μετά την ημερομηνία συνταξιοδότησής τους.