Δευτέρα 30 Ιουλίου 2012

Στέλνουν τη ΔΕΗ στο σφαγείο

Όπως όλα δείχνουν, η ΔΕΗ θα είναι με κάθε βεβαιότητα το πρώτο πεδίο της σύγκρουσης κυβέρνησης – εργαζομένων.
 Τα σχέ­δια του επιτελείου Σαμαρά να διατεθεί ποσοστό της επιχείρησης δείχνουν τις προθέσεις, αλλά προεξοφλούν και τις αντιδράσεις. Και το μεγάλο κακό με τη ΔΕΗ είναι ότι όλοι κάνουν πως γνωρίζουν, αλλά τελικά κανείς δεν ξέρει, τι πραγματικά έχει συμβεί. Και κυρίως γιατί τα τελευταία 3 χρόνια ο κρατικός κολοσσός, που βρισκόταν σε θέση ισχύος, αφέθηκε να ρημαχτεί και να πεταχτεί απροετοίμαστος και τεμαχισμένος στα δόντια του εξαγριωμένου καπιταλισμού.
Έγκλημα
 Εδώ και δύο χρόνια, όποιος γνω­ρίζει οικονομικά, από την τελευταία χρηματιστηριακή υπηρεσία μέχρι τους εποπτεύοντες αρμόδιους υπουργούς, αντιλαμβάνεται το «έγκλημα» που συ­ντελείται σε βάρος της Δημόσιας Επι­χείρησης Ηλεκτρισμού. Ιδιαίτερα επί των ημερών του Αρθούρου Ζερβού. Όταν ανέλαβε ο εκλεκτός του Γιώργου Παπανδρέου, η επιχείρηση παρουσία­ζε σημαντικά κέρδη (που με τη σειρά τους γέμιζαν και τα κρατικά ταμεία), η τιμή της μετοχής βρισκόταν στα 14 ευρώ και η κεφαλαιοποίηση ξεπερνού­σε τα 5 δισ. ευρώ. Σήμερα, η μετοχή βρίσκεται στα 2,3 ευρώ, η κεφαλαιο­ποίηση στα 545 εκατ. και η επιχείρη­ση παράγει ζημιές, τις οποίες για να αντιμετωπίσει δανείζεται από το κρά­τος… Ή για την ακρίβεια, με την εγγύ­ησή του, ώστε να πληρώνει και υψηλά επιτόκια. Και όλα αυτά, όταν μόνον το επενδυτικό πρόγραμμα έχει προϋπο­λογιστεί σε 1,3 δισ. ευρώ (αλλά ποτέ δεν υλοποιήθηκε), ενώ η θεωρητική αξία μόνο των λιγνιτικών κοιτασμάτων ξεπερνά την αποτίμησή της στο χρη­ματιστηριακό ταμπλό. Επομένως, για να πάρει κάποιος τη ΔΕΗ και να εφαρ­μόσει και τον αναπτυξιακό σχεδιασμό της, θα πρέπει να τον πληρώσουμε κι από πάνω… Προφανώς κάτι τέτοιο είχε στο μυ­αλό του και ο μυστήριος Άγγλος επεν­δυτής Στέφεν Μπατ, του Silchester fund, που συνεχίζει μεθοδικά να απο­σπά τμήματα του «ελεύθερου» μετο­χικού κεφαλαίου. Πριν από έναν ακρι­βώς χρόνο, το «Π» είχε φιλοξενήσει τμήματα της επιστολής του Αλέξαν­δρου Μωραϊτάκη, του ΣΜΕΧΑ, σχετικά με τα αποθέματα λιγνίτη και τα σενά­ρια παραχώρησης κοιτασμάτων του. Ο Μωραϊτάκης παρατηρούσε τότε πως η μετοχή της ΔΕΗ καταγράφει αποδό­σεις χειρότερες από αυτές της αγο­ράς. Και έγραφε πως «σίγουρα μέρος της πτώσης οφείλεται και στην πορεία των αποτελεσμάτων της επιχείρησης. Η διοίκηση που επελέγη από opengov, μετά από μακρόχρονη εξέταση βιο­γραφικών, τι στόχους έχει;»
Οι Γερμανοί
Με αφορμή την παρέμβαση του ΣΜΕΧΑ, ο υπουργός Οικονομικών ζή­τησε διευκρινίσεις από τη διοίκηση της ΔΕΗ, αλλά πέραν αυτού ουδέν. Το θέμα ξεχάστηκε, παρά το ότι η χρη­ματιστηριακή αξία του ομίλου υπο­χωρούσε όλο και χαμηλότερα με το αγγλικό fund Silchester να αναδει­κνύεται σταδιακά σε ισχυρό μειοψηφούντα μέτοχο. Καθώς το fund αυτό κατά κανόνα ενεργεί για λογαριασμό τρίτων πελατών τώρα που το ποσοστό του πλησιάζει το 20%, όλοι διερωτώ­νται ποιος να βρίσκεται από πίσω… Ταυτόχρονα, το τελευταίο οκτάμη­νο Γερμανοί όσο και άλλοι ξένοι παρά­γοντες εκδήλωναν ανοιχτά την πρόθε­σή τους να δραστηριοποιηθούν στην εγχώρια αγορά ενέργειας, να επενδύσουν σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέρ­γειας, να αξιοποιήσουν λιγνιτοφόρες περιοχές. Οι δε Γερμανοί, διά στόμα­τος του υπουργού Οικονομικών, υπερ­θεμάτιζαν για τον ελληνικό ήλιο και τα μεγαλόπνοα σχέδια για αξιοποίη­ση και ανάπτυξη. Το περίεργο είναι πως όσο περισσότερο ενδιαφέρονταν οι ξένοι τόσο υποχωρούσε η τιμή της μετοχής, τόσο μειωνόταν η αξία και η καθαρή θέση του ομίλου.
 Αρνητική προοπτική
 Το γεγονός ότι η ΔΕΗ οδηγείται με μαθηματική ακρίβεια σε οριστι­κή απαξίωση και χρεοκοπία, το δια­πίστωσε πρόσφατα σε έκθεσή του ο οίκος Standard & Poor΄s, υποβαθμί­ζοντας την πιστοληπτική ικανότητα της εταιρείας από «CC» σε «CCC» με αρνητική προοπτική και προειδοποιώ­ντας για ορατό ενδεχόμενο επιλεκτι­κής χρεοκοπίας. Άλλη μια συνεισφο­ρά των ξένων (λ)οίκων στον άγριο κα­πιταλισμό, αφού έτσι διευκολύνονται οι ενδιαφερόμενοι να αγοράσουν φτηνότερα. Ο οίκος, βέβαια, κατέ­γραψε και μια αλήθεια: Μεγάλο μέ­ρος του προβλήματος της ΔΕΗ οφειλόταν τότε στην αδυναμία της επιχεί­ρησης να αναχρηματοδοτήσει τον δα­νεισμό της. Και, κάπως έτσι, το τελευ­ταίο εξάμηνο η ΔΕΗ εξάντλησε όλες τις γραμμές ρευστότητας που διέθετε και έφτασε στον δανεισμό. Η αναχρηματοδότηση του δανει­σμού της ΔΕΗ εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από εξωτερικούς παράγοντες.
Όμως η διοίκηση δεν μπόρεσε να αντι­μετωπίσει τίποτα απ’ όλα αυτά, παρά τα υπερκέρδη των τελευταίων ετών. Για τα άθλια οικονομικά αναμφίβο­λα έπαιξαν ρόλο η κατακόρυφη πτώση των εσόδων της εταιρείας, η μειωμένη ζήτηση ρεύματος και η έκρηξη των ληξιπρόθεσμων λογαριασμών. Όμως και η πρόβλεψη για την αντιμετώπιση των φαινομένων αυτών είναι ευθύνη μιας διοίκησης η οποία πρέπει να μπορεί να προβλέπει. Ιδιαίτερα, δε, όταν διαχει­ρίζεται μια μονοπωλιακή κατάσταση. Είναι γνωστό τοις πάσι ότι η ΔΕΗ λει­τουργεί με δωρεάν πρώτη ύλη (τα νε­ρά και ο λιγνίτης της – παράνομα αυ­τός – διατίθενται ακόμη δωρεάν, σαν «εθνικό καύσιμο») και παράγει το πιο φθηνό ρεύμα (…στον κόσμο), το οποίο εγχύει στο σύστημα διανομής με με­γάλο κέρδος. Παρ΄ όλα αυτά, η ίδια βρίσκεται αντιμέτωπη με την οικονο­μική καταστροφή. Εάν αυτό δεν είναι ευθύνη του κ. Ζερβού, τότε τι είναι;


ΠΗΓΗ: topontiki

ΕΤΕ-ΔΕΗ:"Ηθικός αυτουργός είναι η Διοίκηση της ΔΕΗ, η οποία προφανώς θεωρεί τους εργαζόμενους «αναλώσιμους»"Άλλος ένας εργαζόμενος της ΔΕΗ ,θυσία  στο βωμό της εγκληματικής  αδιαφορίας. Θύμα του ακήρυχτου πολέμου ,ένας συνάδελφος εργαζόμενος χθές κεραυνοβολήθηκε κατά τη διάρκεια εργασιών στον Υποσταθμό Μεταφοράς Ξυλοκαμάρας  (Χανιά)  και νοσηλεύεται με βαριά εγκαύματα.
Πρόκειται για άλλο ένα κρούσμα σοβαρού εργατικού ατυχήματος, μέσα στο 2012, για το οποίο ηθικός αυτουργός είναι η Διοίκηση της ΔΕΗ, η οποία προφανώς θεωρεί τους εργαζόμενους «αναλώσιμους».
Εξοντωτικά ωράρια, ελλιπής επάνδρωση συνεργείων . έλλειψη εκπαίδευσης, συγκροτούν τους βασικούς  άξονες της Διοικητικής πρακτικής, που εκπορεύεται από τις επιταγές του λιγότερου εργασιακού κόστους. Τεράστια έλλειψη προσωπικού , αθρόες συνταξιοδοτήσεις συναδέλφων και η κάλυψη των αναγκών με νέους ανειδίκευτους και  ανεκπαίδευτους υπαλλήλους και εργολάβους, είναι οι κύριες ευθύνες που φέρει η Διοίκηση και οι οποίες συντελούν στη δημιουργία ατυχημάτων.
Απαιτούμε να τιμωρηθούν παραδειγματικά οι ένοχοι….
Υπενθυμίζουμε προς κάθε κατεύθυνση ότι τίποτα δεν αξίζει περισσότερο από την ανθρώπινη  ζωή, την ακεραιότητα και την υγεία των εργαζομένων.
Επιτέλους τι πρέπει να γίνει ώστε να αφυπνιστούν οι υπεύθυνες αρχές, να αναλάβουν τις ευθύνες τους, να αντιληφθούν ότι ανθρώπινες ζωές εκτίθενται σε κίνδυνο, γιατί κάποιοι συνεχίζουν προκλητικά να αδιαφορούν.

                      ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΤΕ/ΔΕΗ

Παρασκευή 27 Ιουλίου 2012

ΔΑΚΕ-ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ:Υπηρετούμε την κοινωνία, τους εργαζόμενους και τις αγωνίες που εκφράζουν


Η ΔΑΚΕ κτίστηκε, μεγαλώνει καθημερινά και καταξιώνεται στους εργασιακούς χώρους, στη συνείδηση των εργαζομένων, αυτούς εκπροσωπεί και ΜΟΝΟ σ’ αυτούς λογοδοτεί…
  
Οι νέοι πολιτικοί και ιδεολογικοί γενίτσαροι δυστυχώς βασίζουν την ύπαρξή τους, στην παραπολιτική και την παραφιλολογία, αναλώνοντας τον κοινοβουλευτικό τους βίο με επιθέσεις, στο αγαπημένο τους πεδίο αντιπαράθεσης των ιδιωτικοποιήσεων, τις δήθεν συντεχνίες και τον κρατισμό. Προφανώς όταν μιλούν για συντεχνίες, κρατικοδίαιτους και προνόμια, στέκονται μπροστά στον καθρέφτη αναγνωρίζοντας, σ’ αυτούς τους χαρακτηρισμούς τους εαυτούς τους. 
Άλλωστε όλοι γνωρίζουν τις επιφανείς οικογένειες και τα τζάκια που το ελληνικό κράτος «επιχορηγεί» από τα πρώτα βήματα της ζωής τους μέχρι και τα βαθιά γεράματα(ζωή να ‘χουνε). 
Το κράτος τους παρέχει μισθό, προνόμια και σύνταξη, και εκείνοι με την σειρά τους με περισσή ευκολία ψηφίζουν να κοπεί η σύνταξη και ο μισθός του χαμηλοσυνταξιούχου και του φτωχού εργάτη!!! 
Είναι αστείο οι γόνοι των πολιτικών που θεωρούν τη βουλή τσιφλίκι του πατέρα τους και τους πολίτες της χώρας καθώς και τα συνδικάτα πειθήνια όργανα του «συστήματος» να τολμούν να κάνουν τέτοιου είδους συγκρίσεις. 
Η ΔΑΚΕ κτίστηκε, μεγαλώνει καθημερινά και καταξιώνεται στους εργασιακούς χώρους, στη συνείδηση των εργαζομένων, αυτούς εκπροσωπεί και ΜΟΝΟ σ’ αυτούς λογοδοτεί…
Διαχρονικά στηριζόμαστε και υπηρετούμε  τις αρχές, τις αξίες και τις θέσεις της παράταξης μας, τις οποίες δεν αλλάζουμε ανάλογα με το ποιος κυβερνά. Δεν αισθανόμαστε «ιδιοκτήτες» των Επιχειρήσεων που εργαζόμαστε και πιστεύουμε ότι ούτε οι πολιτικοί, οι οποίοι είναι περαστικοί από το κοινοβούλιο και από τα υπουργεία, μπορούν να αισθάνονται «ΜΕΣΙΤΕΣ» αυτών των Επιχειρήσεων. 
Υπηρετούμε την κοινωνία, τους εργαζόμενους και τις αγωνίες που εκφράζουν, συμπαραστεκόμαστε στους άνεργους, μια και τα επιδόματα ανεργίας δίνονται από το υστέρημα μας, στα πλαίσια της αλληλεγγύης των εργαζομένων, και προστατεύουμε το δημόσιο πλούτο επιδιώκοντας την ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας. 
Άλλο όμως ανάπτυξη ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΙΔΙΩΤΕΣ, και άλλο ανάπτυξη ΓΙΑ τους ιδιώτες. 
Η ΔΑΚΕ-ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ στηρίζει τις θέσεις της ΔΑΚΕ Ι.Τ. όπως αυτές εκφράσθηκαν από τον πρόεδρο μας, και θα συνεχίσει να αγωνίζεται για το ανεξάρτητο συνδικαλιστικό λόγο, που αποτελεί φωνή της κοινωνίας προς τα κόμματα. Όσοι δε, θέλουν να μας διαγράψουν γιατί δεν είμαστε πειθήνια όργανα του κόμματος, τους θυμίζουμε του Πρόεδρου της ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ στη παρουσία του στη Κ.Ε της ΔΑΚΕ Ι.Τ. 
«Η ΔΑΚΕ Ι.Τ.Ν οφείλει να βρίσκεται μπροστά και αριστερά δύο βήματα από το κόμμα!!!». 
Η πορεία μας είναι λοιπόν παράλληλη και όχι ταυτόσημη!!! Δηλώνουμε ότι θα στηρίζουμε κάθε καλή αναπτυξιακή προσπάθεια και θα αντισταθούμε με κάθε τρόπο στην εκποίηση του δημόσιου πλούτου. Μεταξύ του «ΔΩΣΤΑ ΟΛΑ» των παιδιών του Σημίτη και του «ΟΧΙ ΣΕ ΟΛΑ» των συνιστωσών του Τσίπρα, εμείς επιλέγουμε το ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ.
Σε κάθε περίπτωση, ας γνωρίζουν όλοι ότι η ΔΑΚΕ
Δεν χειραγωγείται, 
Δεν εκβιάζεται, 
Δεν διασπάται!!!
           Γραφείο Τύπου ΔΑΚΕ-ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ-ΚΗΕ

Τετάρτη 25 Ιουλίου 2012

Από 22% έως και πάνω από 50% οι μειώσεις των αποδοχών στην ΔΕΗ

Με αφορμή δημοσιεύματα του Τύπου σε σχέση με την εφαρμογή των νόμων που αφορούν τη μείωση του μισθολογικού κόστους στις ΔΕΚΟ και τις εταιρείες που ελέγχονται από το Ελληνικό Δημόσιο, η ΔΕΗ διευκρινίζει ότι, σε ό,τι την αφορά, τηρεί και εφαρμόζει πάντα πιστά τους νόμους της Πολιτείας.
Αυτό αφορά ιδίως του νόμους που θεσπίστηκαν για τον έλεγχο και τον περιορισμό του μισθολογικού κόστους. 

Με την άμεση και πλήρη εφαρμογή των νόμων αυτών, καθώς και με την υλοποίηση εσωτερικών δράσεων εξορθολογισμού, όπως αναλυτικά εκτέθηκε με το Δελτίο Τύπου της 19-7-2012 (βλ. http://www.dei.gr/Default.aspx?id=60497&nt=18), ο Όμιλος ΔΕΗ πέτυχε ιδιαίτερα σημαντική μείωση του κόστους λειτουργίας του και αύξηση της παραγωγικότητας της εταιρείας, ενώ παράλληλα βελτίωσε την ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχει στους καταναλωτές
Διευκρινίζεται, τέλος, ότι η μέση μείωση κατά 36% της ανά εργαζόμενο μισθολογικής δαπάνης δεν επιτεύχθηκε με «οριζόντια» μείωση των αποδοχών, αλλά με προοδευτικό τρόπο, ανάλογα με το ύψος των αποδοχών και την ιεραρχική θέση του κάθε εργαζόμενου του Ομίλου. Έτσι, η μείωση αποδοχών κυμαίνεται από 22% για τους εργαζόμενους με τις χαμηλότερες αποδοχές έως και πάνω από 50% για τα ανώτατα στελέχη της Επιχείρησης.

Συνολική πρόταση ΡΑΕ για την αναδιοργάνωση της αγοράς ηλεκτρισμού

Τις προτάσεις της για την αναδιοργάνωση της εγχώριας αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας κατέθεσε προς την ηγεσία του ΥΠΕΚΑ η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας ξεκινώντας έτσι τη δημόσια συζήτηση σχετικά με τις αλλαγές στην ενεργειακή αγορά.
Στις σημαντικότερες δομικές αλλαγές που προτείνει η ΡΑΕ περιλαμβάνεται η υιοθέτηση του γαλλικού ενεργειακού μοντέλου με τη δημοπράτηση λιγνιτικής και υδροηλεκτρικής παραγωγής μέσω προθεσμιακών συμβολαίων, η επανεξέταση του μηχανισμού στήριξης των ΑΠΕ και η κατάργηση του μηχανισμού ανάκτησης μεταβλητού κόστους.
Αναλυτικότερα, η ΡΑΕ προτείνει:
Χονδρεμπορική Αγορά
- Υιοθέτηση του μοντέλου της Γαλλικής ενεργειακής αγοράς (ΝΟΜΕ), πώληση λιγνιτικής και ενδεχομένως υδροηλεκτρικής παραγωγής, αναλόγως του συγκεκριμένου σχήματος  διαχείρισης των υδροηλεκτρικών σταθμών που θα επιλεγεί, με υποχρέωση αυτών που θα την αγοράζουν να τη διαθέτουν σε πελάτες λιανικής Ο τρόπος δημοπράτησης της παραγωγής αυτής θα γίνεται με προθεσμιακά συμβόλαια (forward contracts). Θα προωθηθούν συμβόλαια που θα αφορούν διαφορετικές ζώνες κατανάλωσης και θα έχουν διαφορετικό χρονικό ορίζοντα ωρίμανσης.
- Κατάργηση του μηχανισμού ανάκτησης μεταβλητού κόστους (όπως αυτός ισχύει σήμερα). Ο μηχανισμός ανάκτησης μεταβλητού κόστους θα παραμείνει μόνο για τις περιπτώσεις διαφοροποιήσεων του προγράμματος κατανομής από τον Ημερήσιο Ενεργειακό Προγραμματισμό
-  Επανασχεδιασμός του Μηχανισμού Διασφάλισης Ισχύος, ιδίως λαμβάνοντας υπόψη τη σταδιακή μείωση των συντελεστών φόρτισης των θερμικών μονάδων.
- Κατάρτιση ενός λεπτομερούς Κώδικα Διαχείρισης Υδροηλεκτρικών Σταθμών και Υδάτινων Πόρων, και ιδίως ανάπτυξη συγκεκριμένης μεθοδολογίας για τον υπολογισμό της κατώτερης τιμής προσφοράς ενέργειας που μπορεί να υποβάλει στη χονδρεμπορική αγορά ένας υδροηλεκτρικός σταθμός.
- Δημιουργία, μέσα στο 2012, Φορέα Κάλυψης και Φορέα Εκκαθάρισης για το σύνολο των οικονομικών συναλλαγών της αγοράς.
 ΑΠΕ
Όσον αφορά στις ΑΠΕ, στις προτάσεις της ΡΑΕ περιλαμβάνεται η επανεξέταση των οικονομικών κινήτρων και των μηχανισμών στήριξης, καθώς και των διαδικασιών υλοποίησης μονάδων ΑΠΕ, αλλά και των ποσοτικών στόχων σε σχέση με το μίγμα, την τεχνολογική ωριμότητα και τους ρυθμούς διείσδυσης των διαφόρων τεχνολογιών ΑΠΕ.
Στόχος των παραπάνω, όπως επισημαίνει η Αρχή, είναι να  επιτευχθούν οι εθνικοί στόχοι για τη συμμετοχή των ΑΠΕ στην ακαθάριστη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας,  με ταυτόχρονη συγκράτηση της περαιτέρω αύξησης του Ειδικού Τέλους Μείωσης Εκπομπών Αέριων Ρύπων-ΕΤΜΕΑΡ (ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ).
Λιανική Αγορά
Μεταξύ άλλων, η ΡΑΕ για τη λιανική αγορά ενέργειας προτείνει:
- Άρση των στρεβλώσεων στα ρυθμιζόμενα τιμολόγια προμήθειας, έτσι ώστε να επιτραπεί η ορθολογική και αποτελεσματική τιμολόγηση του συνόλου της λιανικής αγοράς, στη βάση της αρχής ότι κάθε καταναλωτής τιμολογείται ανάλογα με το κόστος που προκαλεί.
- Θέσπιση μόνιμου μηχανισμού αναπροσαρμογής, ανά εξάμηνο, του ανταγωνιστικού σκέλους των ρυθμιζόμενων τιμολογίων της ΔΕΗ στο κόστος της χονδρεμπορικής αγοράς, σύμφωνα με την αναλυτική πρόταση που υπέβαλε στην Πολιτεία η ΡΑΕ το Δεκέμβριο του 2011.
- Πλήρη απεμπλοκή των δραστηριοτήτων προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας από την είσπραξη τελών υπέρ τρίτων (δημοτικός φόρος, δημοτικά τέλη, ΕΕΤΗΔΕ, τέλος ΕΡΤ, ΔΕΤΕ, κ.α.).
- Μείωση της εξαντλητικής φορολόγησης που εφαρμόζεται σήμερα στην ηλεκτρική ενέργεια (ΕΦΚ στο φυσικό αέριο ως πρώτη ύλη σε σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής, ΕΦΚ στο πετρέλαιο που χρησιμοποιείται στους σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής της ΔΕΗ στα νησιά, ΕΦΚ στο ηλεκτρικό ρεύμα).

 http://www.energypress.gr/

Δευτέρα 23 Ιουλίου 2012

ΑΝΟΙΧΤΗ - ΕΠΙΣΤΟΛΗ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Του Προέδρου της ΔΑΚΕ/ΕΤΕ. Μανώλη Τωμαδάκη

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΙ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
 

Συναδέλφισσες, - φοι:
Στις 7-6-12 υπογράφηκε μια ακόμη Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας(ΕΣΣΕ), ίσως η πιο σημαντική από όλες τις προηγούμενες.
Μελετώντας προσεκτικά όλο το περιεχόμενό της, διαπιστώνουμε ότι αυτή η ΕΣΣΕ επικυρώνει με τον πιο περίτρανο τρόπο το σύνολο των νόμων που αναφέρονται στα μνημόνια (ν.3833/10, ν.3845/10, ν.4024/11, ν.4046/12), όσον αφορά τα εργασιακά και μισθολογικά μας δικαιώματα.
Συγκεκριμένα, η νέα ΕΣΣΕ περιλαμβάνει:
Μειώσεις δυο κλιμακίων σε σχέση με το 2009 και κατ’ επέκταση έχουμε αναλογικές μειώσεις στις μεταβλητές αποδοχές μας (υπερωρίες, Κυριακές, βάρδιες κ.α.), όπως επίσης και στον υπολογισμό του εφάπαξ και της σύνταξης.
Μείωση και όχι πάγωμα του χρονοεπιδόματος, όπως μας είχε υποσχεθεί η Διοίκηση. Όταν δεν είναι βέβαιο ότι  το πάγωμα του χρονοεπιδόματος αφορά τη ΔΕΗ κι αυτό γιατί δεν υπάρχει σαφή αναφορά στο ν. 4046(Μνημόνιο ΙΙ).
Κάθε τρεις μήνες θα αναπροσαρμόζεται το μισθολόγιο των τεχνικών, κόβοντας μεταβλητές αποδοχές και ειδικά επιδόματα, ανάλογα με το λειτουργικό κόστος της Επιχείρησης.
Περιορισμός σε 4 ημέρες ασθένειας για την προσαύξηση βάρδιας και η προσαύξηση θα δίνεται μόνο όταν υπάρχει φυσική παρουσία.
Δυστυχώς οι συνάδελφοι τεχνικοί είχαν επιπλέον μειώσεις στους μισθούς τους, οι μειώσεις αυτές θα έχουν αναδρομική ισχύ από τον Νοέμβριο του 2011.
    Για να δούμε τους λόγους που συνέβη αυτό, παρουσιάζουμε τα σχέδια που είχαν εφαρμοσθεί στο παρελθόν και το τελικό σχέδιο που δυστυχώς εφαρμόζεται, με βάση τη μείωση του 35% (ν. 4024).
ΣΧΕΔΙΟ Α΄  

 Ειδικά επιδόματα :      -35%
Μεταβλητές αποδοχές:-35%
Τακτικές αποδοχές και τα
εναπομείναντα ειδικά επιδόματα και
μεταβλητά, μετά την αφαίρεση του 35%, -11,5%
ΣΧΕΔΙΟ Β΄
Δεκέμβριος 2011
Ειδικά επιδόματα:        -35%
Μεταβλητές αποδοχές:-35%
Τακτικές αποδοχές:     -15%
ΣΧΕΔΙΟ Γ΄
ΤΕΛΙΚΟ
Ιούνιος 2012
 Κλιμάκια: -2(δραχμικά)
Σε σχέση με το κλιμάκιο του 2009.
Εδικά επιδόματα: -33% 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ :
Όλες οι μειώσεις γίνονται με βάση τις αποδοχές που είχαμε την 31-12-2009.
Τακτικές αποδοχές είναι : το κλιμάκιο, το χρονοεπίδομα, το ενιαίο πάγιο     επίδομα και τα οικογενειακά βάρη.
Ειδικά επιδόματα είναι όλα τα υπόλοιπα επιδόματα που έχει ο καθένας μας και αναγράφονται στο εκκαθαριστικό της μισθοδοσίας μας.
Μεταβλητές αποδοχές είναι : υπερωρίες, βάρδιες, εκτός έδρας, Κυριακές και αργίες.
Στο σχέδιο Α΄ είχαμε διπλές μειώσεις στα ειδικά επιδόματα και στα μεταβλητά, δηλαδή: -35%  +  -11,5%  = - 46,5%.
Για αυτό το λόγο στο σχέδιο Β΄ είχαμε διαχωρισμό των μειώσεων των ειδικών επιδομάτων και των μεταβλητών στο -35% και δεν επιβλήθηκε επιπλέον μείωση όπως στο σχέδιο Α΄. Ταυτόχρονα αυξήθηκε το ποσοστό των μειώσεων μόνο στις τακτικές αποδοχές κατά 15%.
Στο σχέδιο Γ΄ είχαμε τη μείωση δυο κλιμακίων (δραχμική), σε σχέση πάντα με τις αποδοχές την 31-12-2009.
Τι στιγμή που μειώνεται το κλιμάκιο ταυτόχρονα μειώνονται όλες οι υπόλοιπες αποδοχές μας όπως : χρονοεπίδομα (παρόλο που η Διοίκηση είχε υποσχεθεί ότι δεν θα μειωθεί, τι στιγμή που το μνημόνιο ΙΙ μιλάει για πάγωμα), ενιαίο πάγιο επίδομα, οικογενειακά βάρη και όλα τα ειδικά επιδόματα και οι μεταβλητές αποδοχές μας (αναλογική μείωση υπερωριών κ. α. υπολογιζόμενα στο μειωμένο κλιμάκιο).
Επιπλέον έχουμε μείωση 33% στα ειδικά επιδόματα, που ήδη είναι μειωμένα με βάση τα νέα κλιμάκια. Για αυτό το λόγο οι συνάδελφοι τεχνικοί έχουν επιπλέον μειώσεις μισθών, ειδικά αυτοί που δεν έχουν μεταβλητές αποδοχές,  στο σχέδιο Γ΄ που είναι και το τελικό.

Σύμφωνα με την 134/29-5-2012 απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΗ ο μισθός  του κάθε κλιμακίου μειώνεται κατά 15% και διαμορφώνονται ως εξής :


Μ.Κ.    Συντελεστής         Ποσό ΕΣΣΕ 2008-2009              Ποσό Απόφ. 134/29-5-2012      
Τ          398,08                             1.681,82€                                             1.441,61€      
Α          364,40                            1.551,21€                                             1.319,64€      
Β          336,10                            1.430,74€                                               1.217,15€      
Β1       310,00                            1.319,64€                                               1.122,63€      
1β       286,03                             1.217,60€                                              1.035,83€      
1α      263,82                             1.123,06€                                                955,40€      
1        243,33                             1.035,83€                                                881,20€      
2        224,43                             955,38€                                                 812,75€      
3       207,00                             881,18€                                                  749,63€      
4       190,93                              812,77€                                                  691,43€      
5       176,10                             749,64€                                                   637,73€      
6       162,42                             691,41€                                                    588,19€      
7       149,81                            637,73€                                                  542,52€      
8        138,18                            588,22€                                                500,41€      
9       127,44                            542,50€                                                  461,51€      
10      117,55                            500,40€                                                  425,70€      
11      108,42                          461,53€                                                 392,63€      
12      100,00                         425,69€                                                   362,14€     


Στη  συνέχεια των παραπάνω η  ΔΑΚΕ ΕΤΕ/ΔΕΗ προτείνει και διεκδικεί την άρση των στρεβλώσεων, όσον αφορά τα μισθ. κλιμάκια των τεχνικών υπαλλήλων, στρεβλώσεις που προέρχονται από μετατάξεις, όπως επίσης την ανακλιμάκωση και τη διεύρυνσή τους, με βάση το νέο τοπίο που έχει διαμορφωθεί μετά τον ασφαλιστικό νόμο που προϋποθέτει 40 χρόνια εργασίας.
    Επίσης θα προχωρήσουμε στην νομική διεκδίκηση, όσον αφορά το πάγωμα του χρονοεπιδόματος, μετά την εισήγηση που κάναμε στα θεσμικά μας όργανα (Δ.Σ ΕΤΕ/ΔΕΗ) και την ομόφωνη απόφαση που πήραμε.  Γιατί δεν μπορεί στη ΔΕΗ να ισχύουν οι μειώσεις του Δημόσιου Τομέα και ταυτόχρονα να ισχύουν και οι μειώσεις του Ιδιωτικού Τομέα. 

Γραφείο Τύπου ΔΑΚΕ ΕΤΕ/ΔΕΗ

Σάββατο 21 Ιουλίου 2012

Καταχώριση Ενδείξεων Μετρητή

Αγαπητέ καταναλωτή,

Σας δίνουμε πλέον τη δυνατότητα να συμμετέχετε στην καταμέτρηση της κατανάλωσής σας.
Έτσι, μπορείτε εσείς οι ίδιοι να δώσετε την ένδειξη του μετρητή σας ανά τετράμηνο προκειμένου να ακυρωθεί η προγραμματισμένη αυτόματη διαδικασία εκτίμησης της κατανάλωσής σας, μέσω του μηχανογραφικού συστήματος της ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ.


Εύκολα - Σίγουρα - Γρήγορα


Ποια είναι η συχνότητα καταμέτρησης από τη ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ;
Στους συνήθεις καταναλωτές Χαμηλής Τάσης (οικίες, καταστήματα, μικρές επιχειρήσεις κ.λπ.) η ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ εφαρμόζει την τετραμηνιαία καταμέτρηση.
Συγκεκριμένα, το πρώτο δίμηνο η ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ εκτιμά τις καταναλώσεις  και το αμέσως επόμενο δίμηνο λαμβάνεται η ένδειξη του μετρητή από το προσωπικό της Εταιρείας μας, ώστε να προκύψει η συνολική κατανάλωση του τετραμήνου (προκύπτει αυτόματα από το μηχανογραφικό μας σύστημα ως διαφορά της ένδειξης αυτής από την ένδειξη που είχε καταγραφεί από την Εταιρεία μας πριν 4 μήνες).
Πώς υπολογίζονται οι κατ' εκτίμηση (έναντι) καταναλώσεις;
Οι κατ' εκτίμηση καταναλώσεις ("έναντι") υπολογίζονται αυτόματα από το μηχανογραφικό σύστημα της Εταιρείας μας. Ο υπολογισμός δεν είναι αυθαίρετος, αλλά βασίζεται σε συγκεκριμένο αλγόριθμο που περιλαμβάνει τα ιστορικά στοιχεία των καταναλώσεων, όπως είναι οι καταναλώσεις της αντίστοιχης χρονικής περιόδου του προηγούμενου έτους. Κατά συνέπεια, οι συγκεκριμένες καταναλώσεις δεν διαφέρουν σημαντικά από την πραγματική κατανάλωση του διμήνου, εκτός και εάν το τελευταίο χρονικό διάστημα διαφοροποιήθηκαν οι καταναλωτικές συνήθειες του πελάτη μας.

Για ποιο λόγο να χρησιμοποιήσω την υπηρεσία καταχώρισης ενδείξεων της ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ ;
Εάν επιλέξετε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία καταχώρισης ενδείξεων, τότε η ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ θα ακυρώσει αυτόματα την προγραμματισμένη εκτίμηση των καταναλώσεων σας και αντί αυτής θα υπολογίσει τη συνολική σας διμηναία κατανάλωση, η οποία προκύπτει ως διαφορά της ένδειξης που καταχωρήσατε από την ένδειξη που είχε καταγράψει η Εταιρεία μας πριν δυο μήνες.  
Εάν δεν χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία σημαίνει ότι επιλέγετε τον κατ’ εκτίμηση υπολογισμό καταναλώσεων με τον τρόπο που περιγράφηκε ακριβώς πιο πάνω.
Εσείς αποφασίζετε.

Πότε μπορείτε να δώσετε την ένδειξη;

Μέσα σε διάστημα 5 ημερών το οποίο θα αναγράφεται ευδιάκριτα στην πρώτη σελίδα του λογαριασμού σας πάνω από τον πίνακα με τις ενδείξεις μετρητή (κυκλωμένο στην επόμενη εικόνα).

 Έντυπο λογαριασμούΤι θα πρέπει να γνωρίζετε

  ·     Τον Κωδικό Ηλεκτρονικής Πληρωμής (Κ.Η.Π.) που αναγράφεται στο λογαριασμό σας 
( κυκλωμένο στην επόμενη εικόνα)


Έντυπο λογαριασμού

  ·      Την ένδειξη του μετρητή σας


Τι πρέπει να κάνετε

1. Επιβεβαιώστε ότι ο Αριθμός Παροχής που αναγράφεται στο λογαριασμό σας, είναι ο ίδιος με αυτόν που εμφανίζεται στο μεταλλικό ταμπελάκι πάνω στο μετρητή σας ( κυκλωμένο στην επόμενη εικόνα)


  2. Σημειώστε την ένδειξη, παραλείποντας τα δεκαδικά ψηφία που εμφανίζονται με διαφορετικό χρώμα. (χωρίς το κυκλωμένο δεκαδικό της επόμενης εικόνας)3. Εάν έχετε μετρητή διπλής εγγραφής, τότε θα πρέπει να σημειώσετε δυο ενδείξεις, την ένδειξη Κ (για τον υπολογισμό των ημερήσιων καταναλώσεών σας) και την ένδειξη Μ (για τον υπολογισμό των νυχτερινών καταναλώσεών σας) (δείτε τα κυκλωμένα στην επόμενη εικόνα).Πως θα καταχωρίσετε την ένδειξή σας:


   ·    Τηλεφωνικά, καλώντας 10410 από σταθερό τηλέφωνο με αστική χρέωση ή από κινητό τηλέφωνο, με την αντίστοιχη χρέωση κλήσης από κινητό.
Μια φιλική φωνή θα σας καθοδηγήσει στο μενού υπηρεσιών και θα περιμένει τις οδηγίες σας προτείνοντας σας κάθε φορά την κατάλληλη λέξη για να συνεχίσετε.
Μπορείτε να επιλέξετε να εξυπηρετηθείτε, είτε από το σύστημα αναγνώρισης φωνητικών εντολών - πληκτρολόγησης, είτε από κάποιο Εκπρόσωπό μας λέγοντας τη λέξη ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ.
  ·     Ηλεκτρονικά  μέσω της εταιρικής μας ιστοσελίδας (www.deddie.gr)
  ·     Από το smartphone σας (iPhone ή android) κατεβαζόντας δωρεάν την εφαρμογή της ΔΕΗ.Εάν επιθυμείτε να καταχωρίσετε την ένδειξη του μετρητή σας πατήστε ΕΙΣΟΔΟΣ.

Το μήνυμα που θα εμφανιστεί, εφόσον επιλέξετε το πεδίο "ΕΙΣΟΔΟΣ", οφείλεται σε προσωρινό τεχνικό πρόβλημα, το οποίο θα αποκαταστήσουμε τις επόμενες ημέρες. Παρακαλούμε να το αγνοήσετε και να προχωρήσετε κανονικά στην καταχώριση της ένδειξης του μετρητή σας.
   

ΔΕΗ: Έχουμε πετύχει σοβαρή βελτίωση της παραγωγικότητας

Αναλυτικά στοιχεία σχετικά με τη διαχρονική εξέλιξη της μισθοδοσίας και του σχετικού κόστους της ΔΕΗ δίνει στη δημοσιότητα η επιχείρηση, σε συνέχεια της παρουσίασης των αποτελεσμάτων του 2011.
Όπως επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση, από τα στοιχεία της εξέλιξης της μισθοδοσίας τεκμηριώνεται μια πολύ σημαντική βελτίωση της παραγωγικότητας του Ομίλου, με παράλληλη βελτίωση των παρεχομένων προς τους καταναλωτές υπηρεσιών της.
Αναλυτικά, η ΔΕΗ αναφέρει :
- Μετά από πολλά χρόνια συνεχούς αύξησης του κόστους μισθοδοσίας, από το 2009 το μισθολογικό κόστος στον Όμιλο ΔΕΗ μειώνεται σταθερά και την περίοδο 2009-2012 προβλέπεται να μειωθεί συνολικά κατά 700 εκ. ευρώ, από τα 1,7 δισ. στο 1 δισ. ευρώ, μείωση που υπερβαίνει το 41%.
- Κατά την ίδια περίοδο η μέση ανά εργαζόμενο μισθολογική δαπάνη μειώθηκε κατά 36%, ο δε μέσος μισθός αντιστοιχεί σήμερα σε συνολικές καθαρές αποδοχές ύψους 1.700 ευρώ σε δωδεκάμηνη βάση, συμπεριλαμβανόμενων των πάσης φύσης πρόσθετων αποζημιώσεων όπως για υπερωρίες, υπηρεσίες βάρδιας και έκτος έδρας αποζημιώσεις.
- Παρά την παράλληλη σημαντική μείωση του προσωπικού λόγω αποχωρήσεων που δεν αντικαθίστανται (με αποτέλεσμα την αύξηση του μέσου όρου ηλικίας του προσωπικού στα 46 έτη), η υλοποίηση εσωτερικών δράσεων εξορθολογισμού απέφερε πρόσθετη βελτίωση της παραγωγικότητας με τη μείωση των συνολικών ωρών υπερωρίας και βάρδιας.
- Συμπερασματικά, η μείωση τους κόστους μισθοδοσίας αποτελεί το συνδυασμένο αποτέλεσμα της ταυτόχρονης μείωσης των αποδοχών των εργαζομένων, του αριθμού των εργαζομένων, καθώς και των υπερωριών και βαρδιών.
- Η εν λόγω σημαντική βελτίωση της παραγωγικότητας του Ομίλου αποτυπώνεται και στην αναλογία του κόστους μισθοδοσίας ως προς τον κύκλο εργασιών που μειώθηκε από 24,7% σε 19,9% μεταξύ 2009 και 2011 και περαιτέρω σε 15,2% για το α΄ τρίμηνο του 2012 

 - Ας σημειωθεί ότι η επιτευχθείσα εξοικονόμηση στο κόστος λειτουργίας της Εταιρίας καλύπτει το μεγαλύτερο μέγεθος της απόκλισης της λειτουργικής αποτελεσματικότητας σε σχέση με ανταγωνίστριες εταιρίες που ακολουθούν βέλτιστες πρακτικές σύμφωνα με μελέτη που είχε εκπονηθεί το 2008 από ξένο Συμβουλευτικό Οίκο (Booz|Allen|Hamilton) στο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδίου 2008-2014.
- Επιπρόσθετα, παρά τις εν λόγω δραστικές μειώσεις, ο Όμιλος κατάφερε παράλληλα να βελτιώσει το επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών του, όπως είναι, για παράδειγμα, η ποιότητα της προσφερόμενης ενέργειας, μειώνοντας μεταξύ των ετών 2010 και 2011:
• το μέσο ετήσιο χρόνο διακοπής ανά πελάτη λόγω βλάβης κατά 9%, από 121 λεπτά σε 110 λεπτά, και
• το πλήθος διακοπών ανά 100 χλμ Δικτύου στη Χαμηλή Τάση κατά 12%, από 41 το 2010 σε 36 το 2011 (Διάγραμμα 6).

Όπως σημειώνεται, η ιδιαίτερα σημαντική μείωση του κόστους λειτουργίας της ΔΕΗ επέτρεψε την απορρόφηση από την ίδια την εταιρεία σημαντικού μέρους πολύ μεγάλων εξωγενών αυξήσεων στο κόστος της ενέργειας, που διαφορετικά θα είχαν μετακυληθεί στον καταναλωτή και τις επιχειρήσεις.
"Ο Όμιλος συνεχίζει την προσπάθεια για τη μείωση του κόστους λειτουργίας του και την παροχή καλύτερων υπηρεσιών προς τους Έλληνες καταναλωτές και την Εθνική Οικονομία σε ένα περιβάλλον απελευθερωμένης αγοράς και με πλήρη σεβασμό των κανόνων του ελεύθερου ανταγωνισμού, καθώς και των υποχρεώσεών του που απορρέουν από το ρυθμιστικό περιβάλλον", καταλήγει η ανακοίνωση της επιχείρησης.

Πέμπτη 19 Ιουλίου 2012

Δέσμευση για τον αδιάλειπτο ενεργειακό εφοδιασμό της χώρας

Η εξασφάλιση του αδιάλειπτου εφοδιασμού της χώρας με ηλεκτρική ενέργεια ικανοποιώντας όλα τα κριτήρια ποιότητας, ασφάλειας και αποδοτικότητας αποτελεί την κύρια επιδίωξη μας η οποία διέπει κάθε δραστηριότητα μας στα πλαίσια του ρόλου μας ως Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ.
Αμεροληψία
Η εγγύηση ισότιμης και χωρίς διακρίσεις πρόσβασης στο Σύστημα, για όλους τους Χρήστες.
Διαφάνεια
Εφαρμογή διαδικασιών πλήρους διαφάνειας στη λειτουργία μας και παροχή όλων των απαραίτητων πληροφοριών προς τους φορείς της αγοράς για την ενίσχυση του υγιούς ανταγωνισμού.
Αποδοτικότητα
Η εκτέλεση των καθηκόντων μας ως Διαχειριστή του Συστήματος με τον πλέον αποδοτικό τρόπο, επιτυγχάνοντας την βέλτιστη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων μας, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη της χώρας προς δημόσιο όφελος και δημιουργώντας αξία για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.
Αειφορία
Η εκτέλεση των καθηκόντων μας σύμφωνα με τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης με οικονομικούς, κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς όρους ενισχύοντας την έρευνα και ανάπτυξη, την τεχνική κατάρτιση και την ανάπτυξη των δυνατοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού μας.

Αποσύνδεση φόρων, τελών υπέρ τρίτων από λογαριασμούς ζητάει η ΔΕΗ

Σενάρια ενίσχυσης της ρευστότητας της αγοράς ενέργειας που δεν θα στηρίζονται στην αύξηση των τιμολογίων, αλλά, αντιθέτως, μπορεί να επιφέρουν και μείωση, εξετάζει, σύμφωνα με πληροφορίες, η πολιτική ηγεσία του YΠEKA από κοινού με το υπουργείο Oικονομικών. Tα σενάρια αυτά, στηρίζονται σε προτάσεις που κατέθεσε στο YΠEKA ο διευθύνων σύμβουλος της ΔEH κ. Aρθούρος Zερβός και οι οποίες δίνουν λύση και στο πρόβλημα της πραγματικής απελευθέρωσης στη λιανική αγορά ηλεκτρισμού, για την οποία πιέζει ασφυκτικά η τρόικα.
H βασική πρόταση του κ. Zερβού για τα τιμολόγια, όπως διατυπώθηκε και προσφάτως στη γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, προβλέπει τη σύνδεση χονδρικής και λιανικής αγοράς. Aυτή, σύμφωνα με τον ίδιο, δεν οδηγεί υποχρεωτικά σε αυξήσεις τιμολογίων, αλλά αντιθέτως, μπορεί και να επιφέρει σημαντικές μειώσεις εάν συνδυασθεί με κατάργηση στρεβλώσεων που ανεβάζουν σημαντικά το κόστος της ΔEH και παράλληλα λειτουργούν ως εμπόδια για την ανάπτυξη του ανταγωνισμού στη λιανική.  

Στις προτάσεις του προς τον υπουργό ΠEKA Eυ. Λιβιεράτο, ο κ. Zερβός επικέντρωσε στον περίφημο μηχανισμό ανάκτησης μεταβλητού κόστους που ισχύει για τις ιδιωτικές μονάδες φυσικού αερίου και το κόστος του οποίου θα ανέλθει για τη ΔEH το 2012 στα 270 εκατ. ευρώ, έναντι 131 εκατ. ευρώ το 2011 και 29 εκατ. ευρώ το 2010. H κατάργηση αυτού του μηχανισμού, σύμφωνα με τον ίδιο, θα επιφέρει μείωση στα τιμολόγια ηλεκτρικού ρεύματος της τάξης του 5%. Ο μηχανισμός αυτός είχε υιοθετηθεί προ εξαετίας ως προσωρινό μέτρο μέχρι να δημιουργηθούν συνθήκες πλήρους απελευθέρωσης στην αγορά ηλεκτρισμού και προβλέπει την αμοιβή των ιδιωτικών μονάδων ηλεκτροπαραγωγής με το μεταβλητό κόστος τους πλέον ενός ποσοστού προσαύξησης. Tο ποσοστό αυτό από 5% αρχικά αυξήθηκε στο 10% τον Δεκέμβριο του 2010 και αποτελεί ουσιαστικά μια εγγυημένη τιμή για τους ιδιώτες ηλεκτροπαραγωγούς. Tην κατάργηση του μηχανισμού ανάκτησης μεταβλητού κόστους ιδιωτικών μονάδων φυσικού αερίου έχει ζητήσει και η τρόικα για την ενίσχυση του ανταγωνισμού και σύμφωνα με πληροφορίες, την έχει εισηγηθεί και η PAE στο πακέτο προτάσεων που υπέβαλε στο YΠEKA για το άνοιγμα της αγοράς ηλεκτρισμού.

H δεύτερη βασική πρόταση του κ. Zερβού που τα συναρμόδια υπουργεία φέρονται να συζητούν είναι η κατά το δυνατόν αποφορολόγηση των λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος ή τουλάχιστον η αποσύνδεσή του από φόρους και τέλη υπέρ τρίτων. H συνολική μείωση της επιβάρυνσης για μια κατανάλωση μεσαίου μεγέθους από την αποσύνδεση αυτή θα είναι της τάξης του 35%.

H ΔEH προτίθεται να συνεχίσει να εισπράττει φόρους και τέλη υπέρ τρίτων, αλλά μέσω ξεχωριστού εντύπου.

H υλοποίηση αυτής της πρότασης θα διευκολύνει τις δύσκολες αποφάσεις για σημαντική αύξηση των τιμολογίων από το δεύτερο εξάμηνο του 2013 που απελευθερώνονται και τα οικιακά τιμολόγια.

«Αγκάθι» το Τέλος
Oι συναρμόδιοι υπουργοί φέρεται να επανεξετάζουν την πρόταση της ΔEH για αποσύνδεση του Eιδικού Tέλους Aκινήτων (EETHΔE) από τον λογαριασμό ρεύματος. Oι οριστικές αποφάσεις επί του θέματος ίσως ληφθούν και σήμερα. Eκκληση για αποσύνδεσή του απηύθυνε χθες η ΓENOΠ προς τον πρωθυπουργό κ. Aντ. Σαμαρά και τους αρχηγούς των πολιτικών κομμάτων που στηρίζουν την κυβέρνηση. Στη σχετική ανακοίνωσή της, θυμίζει το τεράστιο πρόβλημα ρευστότητας της αγοράς ενέργειας που διογκώθηκε λόγω της επίπτωσης του Τέλους στους ανεξόφλητους λογαριασμούς της ΔEH. H ΓENOΠ θέτει θέμα κατάρρευσης της ΔEH και της αγοράς ενέργειας, πράγμα που υπογραμμίζει θα είχε ήδη συμβεί αν η ΔEH δεν είχε παρακρατήσει 264 εκατ. ευρώ από το Τέλος και δεν είχε συνάψει πανάκριβο δάνειο από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.
Καθημερινή

Τρίτη 17 Ιουλίου 2012

ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ:Μη μετατρέπετε τη ΔΕΗ σε εχθρό της κοινωνίας


ΕΚΚΛΗΣΗ ΑΓΩΝΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
ΚΑΙ ΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΠΟΥ ΤΗΝ ΣΤΗΡΙΖΟΥΝ
κκ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΑΡΧΗΓΟΙ
Α. ΣΑΜΑΡΑ, Ε. ΒΕΝΙΖΕΛΟ, Φ. ΚΟΥΒΕΛΗ
ΜΗ ΔΩΣΕΤΕ ΤΗ ΧΑΡΙΣΤΙΚΗ ΒΟΛΗ ΣΤΗ ΔΕΗ
Κύριε Πρωθυπουργέ, 
Κύριοι πολιτικοί αρχηγοί του ΠΑΣΟΚ και της ΔΗΜΑΡ,
ως εργαζόμενοι στη ΔΕΗ (την Επιχείρηση του Ελληνικού λαού) που εκ των πραγμάτων γνωρίζουμε πολύ καλά το τραγικό σημείο στο οποίο έχει φτάσει (και το γιατί) σας απευθύνουμε έκκληση αγωνίας να μην ξαναμπεί το ειδικό τέλος ακινήτων στους λογαριασμούς της ΔΕΗ και να μην χρησιμοποιηθεί και πάλι η ΔΕΗ, γιατί δεν είναι αυτός ο ρόλος και η αποστολή της, ως φοροεισπράκτορας.
Κύριε πρωθυπουργέ
Κύριοι πολιτικοί αρχηγοί
Ο λόγος της έκκλησης μας έχει να κάνει τόσο με την ίδια τη ΔΕΗ και το μέλλον της όσο και με τον τεράστιο κίνδυνο που εγκυμονεί για όλο τον Ενεργειακό Τομέα μη αποκλειόμενης και της κατάρρευσης (black out) λόγω της έλλειψης ρευστότητας.
Κίνδυνος που γεννήθηκε από την είσπραξη του ΕΕΤΗΔΕ μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ και του τεράστιου προβλήματος ρευστότητας που δημιούργησε μιας και εκατοντάδες χιλιάδες καταναλωτές αδυνατούσαν να πληρώσουν.
Κύριοι πολιτικοί αρχηγοί,
Γνωρίζετε πολύ καλά την αλληλεξάρτηση και την αλληλεπίδραση που υπάρχει σε όλη την αλυσίδα του ενεργειακού τομέα (προμήθεια πρώτων υλών, φυσικού αερίου, ΔΕΠΑ – Παραγωγή Ενέργειας από Λιγνίτη, Φυσικό Αέριο, ΑΠΕ – πώληση στη χονδρική ΛΑΓΗΕ, Μεταφορά Ενέργειας ΑΔΜΗΕ – Διανομή Ενέργειας ΔΕΔΔΗΕ – πώληση στη λιανική, Εταιρίες Προμήθειας).
Με βάση αυτή τη γνώση της αλληλεξάρτησης και της αλληλεπίδρασης επιτρέψτε μας να σας θυμίσουμε ότι μόλις πριν λίγες εβδομάδες εξαιτίας μιας σειράς παραγόντων (και όπως ήδη αναφέραμε κυρίως του ΕΕΤΗΔΕ στους λογαριασμούς της ΔΕΗ) δημιουργήθηκε τεράστιο πρόβλημα ρευστότητας στην Επιχείρηση καθώς οι ανεξόφλητοι λογαριασμοί στα νοικοκυριά από 388 εκ. € τον Οκτώβρη του 2011 εκτοξεύθηκαν στα 697 εκ. € !!! τον Ιούνιο του 2012, το οποίο μετακυλήθηκε στην αγορά.
Έτσι ο Ενεργειακός τομέας μιας και ο ένας χρώσταγε στον άλλο κινδύνευσε άμεσα με κατάρρευση και αν η ΔΕΗ δεν είχε παρακρατήσει 264 εκ από το ΕΕΤΗΔΕ μέχρι τον Ιούνιο και συνάψει άρον-άρον πανάκριβο δάνειο 100 εκ. € από το Ταμείο Παρακαταθηκών όπως άλλωστε και η ΔΕΠΑ (στον ΛΑΓΗΕ δεν εγκρίθηκε και χρωστά παντού), θα είχε καταρρεύσει ήδη.
Κύριοι πολιτικοί αρχηγοί με βάση τα παραπάνω που είναι η μία όψη του νομίσματος αλλά πρώτα από όλα και πάνω από όλα την άλλη του όψη, που είναι ο καταναλωτής , με αίσθημα ευθύνης σας καλούμε να μην ξαναβάλετε το ΕΕΤΗΔΕ στους λογαριασμούς της ΔΕΗ.
Πιθανή εμμονή σας στην κατεύθυνση σύνδεσης του ΕΕΤΗΔΕ με τους λογαριασμούς της ΔΕΗ και με δεδομένο ότι με τις μέχρι τώρα πληροφορίες δεν δέχεστε ούτε την πρόταση της Διοίκησης να αποσταλούν οι λογαριασμοί από τη ΔΕΗ αλλά σε ξεχωριστό έντυπο και όχι ενσωματωμένοι με την κατανάλωση , θα δημιουργήσει τεράστιο πρόβλημα. Ανεξάρτητα από την απόφαση του Συμβουλίου της Επικράτειας ότι δεν θα κόβεται το ρεύμα, η στάση σας , μας οδηγεί στη σκέψη ότι και πάλι θα επιχειρηθεί ο εκβιασμός της κοινωνίας από το «παράθυρο». Και αυτό γιατί όποιος δεν έχει να πληρώσει το σύνολο του λογαριασμού πληρώνοντας μόνο την κατανάλωση του ρεύματος θα νομίζει ότι πληρώνει για τη ΔΕΗ και πιθανότατα από το δεύτερο λογαριασμό, εν αγνοία του, θα πληρώνει το ΕΕΤΗΔΕ (!!!) αφήνοντας την οικογένειά του «ξεκρέμαστη» προς τη ΔΕΗ αλλά και τη ΔΕΗ χρεωμένη και ανήμπορη να κάνει το οτιδήποτε, γιατί οι καταναλωτές θα της λένε «μα εγώ το ρεύμα το πλήρωσα…»
Κύριε Πρωθυπουργέ,
Κύριοι πολιτικοί αρχηγοί,
Γνωρίζοντας ότι οι καταναλωτές αγκομαχούν να επιβιώσουν, γνωρίζοντας ότι ήδη έχουν πληρώσει αλλεπάλληλες αυξήσεις για λογαριασμό και σε όφελος τρίτων και όχι της ΔΕΗ και κυρίως γνωρίζοντας ότι η ΔΕΗ είναι μισό βήμα πριν την ολοκληρωτική κατάρρευση (πάνω από 1,1 δισ. € έφτασαν οι ανεξόφλητοι λογαριασμοί και 4,8 δισ. € το χρέος της εταιρίας) , με αγωνία και αίσθημα ευθύνης σας καλούμε να επανεξετάσετε την απόφασή σας και να μην καταδικάσετε τη ΔΕΗ και τους καταναλωτές.
Κύριοι πολιτικοί αρχηγοί,
Σας απευθύνουμε έκκληση: μην συνδέετε το αγαθό της ηλεκτρικής ενέργειας με τέλη και φόρους.
Μη μετατρέπετε τη ΔΕΗ σε εχθρό της κοινωνίας.
Η ΔΕΗ ΘΑ ΚΑΤΑΣΤΡΑΦΕΙ,
Ο ΠΟΛΙΤΗΣ ΠΟΥ ΑΓΚΟΜΑΧΑ ΘΑ ΥΠΟΦΕΡΕΙ ΔΙΠΛΑ.

Ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών από τον ΔΕΔΔΗΕ

Ο ΔΕΔΔΗΕ  έχει ως στόχο να προσφέρει την καλύτερη ποιότητα σε όλες τις υπηρεσίες του προς τους Πελάτες και δεσμεύεται απέναντί τους κυρίως με δύο τρόπους:

α. Βάσει της Υπουργικής Απόφασης του 2007 (Δ5/ΗΛ/Β/Φ1.10/6636/26.03.2007) έχει προσδιοριστεί η προθεσμία εξυπηρέτησης των αιτημάτων ηλεκτροδότησης των Πελατών.

β. Βάσει του Χάρτη Υποχρεώσεων προς τους Καταναλωτές έχουν προσδιοριστεί εγγυημένες Υπηρεσίες με τα σχετικά όρια.

Περισσότερες πληροφορίες για τα ανωτέρω, στη διαδρομή της ιστοσελίδας Υπηρεσίες/Σύνδεση με το δίκτυο/Χάρτης Υποχρεώσεων προς Καταναλωτές (ΧΥΚ).


Παράλληλα για τον προσδιορισμό της ποιότητας της παρεχόμενης ηλεκτρικής ενέργειας παρακολουθούνται δύο κύριοι δείκτες: η μέση ετήσια διάρκεια διακοπών (SAIDI) και η μέση ετήσια συχνότητα διακοπών (SAIFI) κάθε Πελάτη.


Με στόχο την περαιτέρω βελτίωση των δεικτών
ποιότητας εξυπηρέτησης (χρόνοι μελέτης και κατασκευής ηλεκτροδοτήσεων κλπ) και ποιότητας ενέργειας (μείωση πλήθους βλαβών, ελαχιστοποίηση χρόνων αποκατάστασης, βελτίωση παρεχόμενης τάσης κλπ), με παράλληλη επιδίωξη συγκράτησης του λειτουργικού κόστους και αύξησης της παραγωγικότητας, γίνονται σημαντικές επενδύσεις στα δίκτυα, που αφορούν κυρίως τα ακόλουθα:

·        
Αύξηση της επάρκειας των δικτύων για κάλυψη της ζήτησης.
·        
Μέριμνα για την περαιτέρω ενίσχυση της αξιοπιστίας του δικτύου.
·        
Εκσυγχρονισμός και αυτοματοποίηση του δικτύου.

Νέα διαπραγμάτευση, ίδια ατζέντα με τρόικα-Οι λιγνίτες και η πώληση μονάδων

Για τρίτη (ή τέταρτη;) φορά από τότε που υπεγράφη το πρώτο μνημόνιο, επαναλαμβάνεται το γνώριμο πια σκηνικό της διαπραγμάτευσης του ΥΠΕΚΑ με τρόικα και Κομισιόν, για την απελευθέρωση των ενεργειακών αγορών.
Από τον Ιούλιο του 2010, οπότε για πρώτη φορά η τρόικα έθεσε με έμφαση θέματα όπως σύνδεση λιανικής τιμής ηλεκτρικού με χονδρική, πρόσβαση και τρίτων εκτός ΔΕΗ στο λιγνίτη και σε ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από λιγνίτη, η ουσιαστική απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρισμού ελάχιστα προχώρησε.

Στην ουσία το μόνο θέμα που έχει τεθεί σε τροχιά υλοποίησης, είναι η σταδιακή άρση των στρεβλώσεων στα τιμολόγια ηλεκτρικού (σταυροειδείς επιδοτήσεις μεταξύ τιμολογίων) και η σύνδεσή τους με την τιμή χονδρικής.
Κατά τα άλλα, το άνοιγμα της αγοράς λιγνίτη, δηλαδή στην ουσία η πρόσβαση και άλλων παραγωγών σε φθηνές πηγές ενέργειας και το άνοιγμα της λιανικής αγοράς, είτε βρίσκονται στο «σημείο μηδέν», είτε υπό το μηδέν...
Για παράδειγμα, αν πριν 1 χρόνο οι ανεξάρτητοι προμηθευτές, είχαν κατακτήσει ένα ποσοστό γύρω στο 10% στην αγορά λιανικής, σήμερα αυτό περιορίζεται στο μόλις 1%, μετά τη διακοπή λειτουργίας όλων των μεγάλων εναλλακτικών προμηθευτών.
Έτσι αυτή τη στιγμή η νέα πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΚΑ βρίσκεται σε νέο κύκλο συζητήσεων με την τρόικα για όλες τις υφιστάμενες εκκρεμότητες. Σύμφωνα με τις πληροφορίες του euro2day, από την πλευρά τρόικας-ΕΕ, έμφαση και άμεση προτεραιότητα δίνεται και πάλι στην προώθηση των διαρθρωτικών αλλαγών που είναι απαραίτητες για την ενεργειακή αγορά, με κύριο θέμα στην ατζέντα το άνοιγμα της αγοράς λιγνίτη.

Από την πλευρά του υπουργείου, το θέμα αυτό συνδέεται άμεσα με την μερική ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ, δηλαδή την πώληση μονάδων που παράγουν φθηνό ηλεκτρικό (λιγνιτικές, υδροηλεκτρικές). Αυτό σε συνδυασμό με την εφαρμογή νέων εργαλείων, όπως προθεσμιακά συμβόλαια πώλησης ενέργειας, αλλά και την παραχώρηση δημόσιων λιγνιτωρυχείων.

Μόνο που στην τελευταία περίπτωση, η πρώτη απόπειρα παραχώρησης δημόσιου μεταλλείου, αυτού της Βεύης, παρ΄ότι ο διαγωνισμός ξεκίνησε πριν από 5 ή 6 χρόνια, συνεχίζει να βρίσκεται «κολλημένος».

Σε κάθε περίπτωση, οι επόμενες κινήσεις που μελετά η κυβέρνηση, λαμβάνουν υπ΄όψιν τόσο τις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει η χώρα έναντι των δανειστών (μνημόνιο) στα θέματα της ενέργειας, αλλά και το νέο πλαίσιο που θα πρέπει να ισχύσει στην ευρωπαϊκή ενεργειακή αγορά από το 2014 (target model).

Το νέο πλαίσιο προσφέρει πολύ μεγαλύτερη ευελιξία και ήδη η ΡΑΕ έχει επεξεργαστεί εναλλακτικά μοντέλα λειτουργίας της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας που περιλαμβάνουν εργαλεία, η εφαρμογή των οποίων θα επιτρέψει και σε τρίτους την πρόσβαση σε φθηνή ηλεκτρική ενέργεια.


Σάββατο 14 Ιουλίου 2012

Μαζί με τον λογαριασμό της ΔΕΗ το χαράτσι - Καμία διευκόλυνση ούτε δόσεις

- Την τρόικα την φόβισε το γεγονός ότι 500.000 πολίτες δεν έχουν πληρώσει ακόμα το χαράτσι
- Μέχρι και πριν λίγες ημέρες η κυβέρνηση μιλούσε για πληρωμή του χαρατσίου σε πέντε δόσεις
- Η υστέρηση εσόδων από τους φόρους ήταν εξίσου ένας σημαντικός λόγος για αυτή την απόφαση
- Θεωρείται σίγουρο πως θα πολλαπλαστιαστούν τα νοικοκυριά που δεν θα το πληρώσουν
Ενδεικτικό των άγριων διαθέσεων της τρόικας είναι η απόφαση να εισπραχθεί το τέλος ακινήτων μαζί με το λογαριασμό ηλεκτρικού ρεύματος, παρά το γεγονός ότι στις προεκλογικές δηλώσεις της κυβέρνησης ήταν η αποδέσμευση του τέλους ακινήτων από το λογαριαμό της ΔΕΗ.

Μάλιστα, όλες αυτές τις ημέρες υπήρχαν διαρροές ότι το τέλος ακινήτων δεν θα εισπραχθεί μαζί με τον λογαριασμό ρεύματος και θα υπάρξουν έως και πέντε δόσεις, προκειμένου να διευκολυνθούν τα νοικοκυριά των οποίων ο προϋπολογισμός χτυπάει κόκκινο.

Έτσι το χαράτσι λοιπόν όπως και για το 2011 έτσι και για το 2012 θα εισπραχθεί ενιαία μέσω των λογαριασμών του ηλεκτρικού ρεύματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ANT1 η τρόικα απαίτησε να δει έσοδα από το χαράτσι και έτσι τελικά εγκαταλείφθηκαν οι σκέψεις για χωριστά ειδοποιητήρια.

Κι ενώ χιλιάδες πολίτες ζουν στα όρια της φτώχιας με τα νοικοκυριά να αδυνατούν να τα βγάλουν πέρα, ενώ οι αυτοκτονίες για οικονομικούς λόγους σημειώνουν ρεκόρ, η τρόικα διέταξε να μην επιτρέπεται ουδεμία διευκόλυνση στην αποπληρωμή του λογαριασμού της ΔΕΗ. Δηλαδή, χαράτσι και λογαριασμός ηλεκτρικού ρεύματος θα εισπράττονται από τη ΔΕΗ μαζί, χωρίς καμία διευκόλυσνη!

Τι οδήγησε σε αυτό το σκληρή απόφαση; Το γεγονός πως περίπου 500 χιλιάδες πολίτες δεν πλήρωσαν το χαράτσι ακινήτων, ανησύχησε ιδιαίτερα την τρόικα, η οποία απαίτησε να δει έσοδα από το τέλος ακινήτων! Συνεπώς, έτσι εγκαταλείφθηκαν και οι αρχικές σκέψεις για ξεχωριστά ειδοποιητήρια για χαράτσι και ΔΕΗ.

 www.newsit.gr

Μπλόκο στα επιδόματα των διευθυντών της ΔΕΗ


Mείζον θέμα με τις αμοιβές του προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου της ΔΕΗ, των αναπληρωτών διευθύνοντων συμβούλων αλλά και άλλων στελεχών της διοίκησης ανέκυψε χθες στη γενική συνέλευση, αφού το ελληνικό δημόσιο, με την ιδιότητα του βασικού μετόχου, δεν ενέκρινε το τμήμα των αμοιβών που αφορά στο οικογενειακό επίδομα και ζήτησε την επιστροφή του, όπως αναφέρουν έγκυρες πηγές, επισημαίνοντας μάλιστα ότι η επιστροφή είναι πολύ πιθανόν να περιλαμβάνει αναδρομικά τα ποσά που καταβλήθηκαν για το 2011 και το 2012 ως σήμερα και να αφορά όχι μόνον τη διοίκηση αλλά το σύνολο του διευθυντικού στελεχικού δυναμικού της ΔΕΗ.
Ο εκπρόσωπος του ελληνικού δημοσίου, κατά το κλειστό μέρος της χθεσινής γενικής συνέλευσης των μετόχων της ΔΕΗ, επικαλέστηκε γνωμοδότηση του νομικού συμβουλίου του κράτους και με βάση αυτή δεν ενέκρινε την καταβολή των επιδομάτων και ζήτησε να τηρηθεί αυστηρά η νομοθεσία.

Το ίδιο θέμα, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, είχε τεθεί και κατά τη γενική συνέλευση του προηγούμενου έτους, όμως το Δημόσιο, επειδή τότε δεν είχε τα απαραίτητα νομικά επιχειρήματα, είχε δεχθεί με επιφύλαξη να προεγκρίνει τις αμοιβές για το 2011.

Συνεννόηση
Κύκλοι προσκείμενοι στη διοίκηση της ΔΕΗ ανέφεραν χθες ότι η όλη υπόθεση χρήζει περαιτέρω ερμηνείας και ότι θα επιδιωχθεί περαιτέρω συνεννόηση με το υπουργείο Οικονομικών, διότι έτσι όπως εμφανίζεται δεν αφορά μόνον τον διευθύνοντα σύμβουλο και τους αναπληρωτές αλλά και το σύνολο των γενικών διευθυντών και αναπληρωτών της ΔΕΗ.
Η αμοιβή του διευθύνοντος συμβούλου προσδιορίζεται με βάση αυτή του γενικού γραμματέα υπουργείου, δηλαδή 5.895 ευρώ μεικτά μηνιαίως, προσαυξημένη κατά 20% και μαζί με τις οικογενειακές παροχές της τάξης των 2.000 ευρώ, φθάνει στα 124.327,56 ευρώ, ενώ μαζί με τις πάσης φύσεως αποδοχές δεν μπορεί να υπερβαίνει το διπλάσιο του μισθού του γενικού γραμματέα.


Ημερησία

Τη μη διανομή μερίσματος αποφάσισε η Γ.Σ. της ΔΕΗ

Τη μη διανομή μερίσματος για τη χρήηση του 2011 ενέκρινε, μεταξύ άλλλων, η ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της ΔΕΗ που πραγματοποιήθηκε στις 12/7.
Αναλυτικά, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, στη συνέλευση συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις επί των κάτωθι θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ: Υποβολή για έγκριση των Εταιρικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της 10ης εταιρικής χρήσης (1.1.2011 έως 31.12.2011) της ΔΕΗ Α.Ε., καθώς και των Λογιστικά Διαχωρισμένων Οικονομικών Καταστάσεων, όπως προβλέπεται από το άρθρο 20 του Ν. 3426/2005. Συγκεκριμένα, σε σύνολο ψήφων 175.936.123, ψήφισαν 175.935.723 υπέρ (99,9998%) και 400 κατά.

ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ: Μη Διανομή μερίσματος για την εταιρική χρήση από 1.1.2011 έως 31.12.2011. Συγκεκριμένα, σε σύνολο ψήφων 175.936.123, ψήφισαν 175.795.364 υπέρ (99,92%), 759 κατά και 140.000 αποχή (0,08%).

ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ: Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη προς αποζημίωση για την εταιρική χρήση από 1.1.2011 έως 31.12.2011 σύμφωνα με το άρθρο 35 του Κ.Ν. 2190/1920. Συγκεκριμένα, σε σύνολο ψήφων 175.936.123, ψήφισαν 141.892.413 υπέρ (80,65%), 34.043.351 κατά (19,35%) και 359 αποχή.

ΘΕΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ: Επικύρωση εκλογής νέου Μέλους του

Διοικητικού Συμβουλίου και της ιδιότητάς του. Συγκεκριμένα, σε σύνολο ψήφων 175.936.123, ψήφισαν 175.920.862 υπέρ (99,99%) και 15.261 κατά (0,01%).
ΘΕΜΑ ΠΕΜΠΤΟ: Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών και αποζημιώσεων των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την εταιρική χρήση από 1.1.2011 έως 31.12.2011 και προέγκριση ακαθάριστων αμοιβών και αποζημιώσεων για την εταιρική χρήση από 1.1.2012 έως 31.12.2012. Εγκρίθηκε με την εξαίρεση της αναλογούσας οικογενειακής παροχής σύμφωνα με το άρθρο 2, του Νόμου 3833/2010.

Συγκεκριμένα, σε σύνολο ψήφων 175.936.123, ψήφισαν 175.935.464 υπέρ (99,9996%) και 659 κατά.

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟ: Προσαρμογή του Καταστατικού της ΔΕΗ ΑΕ στις διατάξεις του Ν. 4001/2011 (ΦΕΚ Α’ 179/22.8.2011) - Τροποποιήσεις των άρθρων 3, 9, 11, 19, 19α, 32 και 36 του Καταστατικού και Κωδικοποίηση αυτού. Συγκεκριμένα, σε σύνολο ψήφων 175.936.123, ψήφισαν 175.915.716 υπέρ (99,99%) και 20.407 κατά (0,01%).

ΘΕΜΑ ΕΒΔΟΜΟ: Επικύρωση του ορισμού κατ’ άρθρο 37, του Ν. 3693/2008, των Μελών της Επιτροπής Ελέγχου. Συγκεκριμένα, σε σύνολο ψήφων 175.936.123, ψήφισαν 175.594.267 υπέρ (99,81%) και 341.856 κατά (0,19%).

ΘΕΜΑ ΟΓΔΟΟ: Εκλογή ελεγκτών για την εταιρική χρήση από 1.1.2012 έως 31.12.2012, σύμφωνα με τα άρθρα 31 και 32 του Καταστατικού της Εταιρείας και έγκριση αμοιβών των ελεγκτών και για τις δύο χρήσεις (2012 και 2013). Συγκεκριμένα, σε σύνολο ψήφων 175.936.123, ψήφισαν 163.555.286 υπέρ (92,96%), 11.278.030 κατά (6,41%) και 1.102.807 αποχή (0,63%).

Σημειώνεται ότι στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων παρέστησαν νόμιμα (αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου) 248 μέτοχοι, εκπροσωπούντες 175.936.123 κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου επί συνόλου 232.000.000 κοινών ονομαστικών μετοχών με δικαίωμα ψήφου, ήτοι απαρτία 75,83%.

 http://www.energypress.gr/

Τετάρτη 11 Ιουλίου 2012

ΔΑΚΕ: Ο λαός απέρριψε τα ΜΝΗΜΟΝΙΑ, απέρριψε τις …τυφλές ιδιωτικοποιήσεις και ζήτησε ΕΠΑΝΑΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ!!!

Εάν η κυβέρνηση σταθεί απέναντι στην τρόικα με την ίδια αποφασιστικότητα που δείχνει για τις ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ και δηλώσει ότι έχει ΜΠΕΙ ΠΑΤΟΣ ΣΤΟ ΒΑΡΕΛΙ, ότι θα αποκατασταθεί ο κατώτατος μισθός, οι Σ.Σ.Ε., οι εργασιακές σχέσεις που μετά τις νομοθετικές παρεμβάσεις των προηγούμενων κυβερνήσεων κατ’ εντολή των κουκουλοφόρων κατέστησαν ζούγκλα την αγορά εργασίας, έχοντας φθάσει στο 1,5 εκατ. ανέργους σε εκ περιτροπής εργασία μιας ημέρας την εβδομάδα, σε περισσότερους εργαζόμενους μερικής από πλήρους απασχόλησης κλπ., τότε θα πείσει ότι έχει το βλέμμα της στραμμένο στην κοινωνία που εδώ και δύο χρόνια δοκιμάζεται και χειμάζεται με τις αδιέξοδες και καταστροφικές πολιτικές που εφαρμόζονται και θα πείσει ότι λειτουργεί με γνώμονα το ΚΟΙΝΟ ΚΑΛΟ και όχι το ΚΑΛΟ ΚΟΙΝΟ!!!

Πιστεύουμε ότι η ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ πρέπει να χρησιμοποιηθεί προς όλες τις κατευθύνσεις και όχι μονομερώς προς όφελος των δανειστών!!! Προειδοποιούμε ότι εάν ξεχάσει την ΚΟΙΝΩΝΙΑ και τις προεκλογικές της δεσμεύσεις, η κοινωνία όχι μόνο θα εξεγερθεί, αλλά θα εκραγεί!!! Σε αυτούς δε τους Υπουργούς που παριστάνουν τους … ινδιάνους και θυσιάζουν στο βωμό της προσευχής ότι απέμεινε όρθιο, ικανοποιώντας και τις τελευταίες απαιτήσεις των ΤΡΟΪΚΑΝΩΝ πιστεύοντας ότι έτσι θα ΕΞΕΥΜΕΝΙΣΟΥΝ… το πνεύμα της Λαγκάρντ, της Μέρκελ, του Σόϊμπλε και του Ρέσλερ που δεν έχουν διάθεση να επαναδιαπραγματευτούν, τους καλούμε να σταματήσουν να συμπεριφέρονται ως ιθαγενείς και να σταθούν ως ισότιμα μέλη στην Ε.Ε. ικανοποιώντας τη νωπή λαϊκή εντολή !!!

Σε ότι αφορά τα περί ιδιωτικοποιήσεων, οφείλουν να μας γνωστοποιήσουν το κριτήριό τους, διότι δεν μπορεί να ΠΩΛΕΙΤΑΙ ο ΟΣΕ γιατί δήθεν παράγει… έλλειμμα, η ΔΕΗ για να γίνει ανταγωνιστική, η ΕΥΔΑΠ γιατί έχει ΚΕΡΔΗ και η Δημόσια περιουσία για να μην … καταπατηθεί !!!
Αυτό δεν είναι κριτήριο και θυμίζει την πλανόδια λογική “ΟΛΑ ΤΑ ΣΦΑΖΩ ΟΛΑ ΤΑ ΜΑΧΑΙΡΩΝΩ”.
Ας αξιοποιήσουν λοιπόν προς όφελος της κοινωνίας το αίτημα της επαναδιαπραγμάτευσης γρήγορα και όχι νωχελικά.
Άλλωστε ο λαός απέρριψε τα ΜΝΗΜΟΝΙΑ, απέρριψε τις …τυφλές ιδιωτικοποιήσεις και ζήτησε ΕΠΑΝΑΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ!!!
Ας μην ξεχνούν οι κυβερνώντες την προγραμματική συμφωνία και ας σταματήσουν κάποιοι να παραφράζουν την εντολή που πήραν από το λαό στις 17 Ιούνη …
Η ΕΝΤΟΛΗ ΕΙΝΑΙ ΞΕΚΑΘΑΡΗ!!!

ΑΠΟΜΕΝΕΙ ΝΑ ΤΗ ΣΕΒΑΣΤΟΥΝ!!!

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΑΚΕ Ι.Τ.

Τρίτη 10 Ιουλίου 2012

ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ:Η ΠΑΡΑΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ Η ΜΑΥΡΗ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

Χωρίς έκπληξη αλλά με μεγάλη θλίψη παρακολουθούμε από χθες ένα όργιο μαύρης προπαγάνδας παραπληροφόρησης και τρομοκράτησης του λαού μας σε σχέση με τη στάση της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ στη σχεδιαζόμενη εκποίηση της τελευταίας μεγάλης Δημόσιας Επιχείρησης του Ελληνικού λαού.
   Διάφοροι κονδυλοφόροι αλλά και σχολιαστές από μικροφώνου, δυστυχώς και ο εκπρόσωπος τύπου της κυβέρνησης,  που επί ενάμισι χρόνο τώρα έκαναν πλύση εγκεφάλου και λοβοτομή στο λαό μας υπέρ του μνημονίου, προκειμένου να διευκολύνουν την κυβέρνηση στο ξεπούλημα της ΔΕΗ, ανέλαβαν εργολαβικά, πριν καν η ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ μιλήσει, να τρομοκρατήσουν τους καταναλωτές σπιλώνοντας τη ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ ότι απειλεί με BLACK OUT και ότι εκβιάζει. Για μια ακόμη φορά ακούστηκαν και γράφτηκαν με φοβερή ευκολία και πηχυαίους τίτλους οι γνωστές εκφράσεις «κατεβάζουν τους διακόπτες», «απειλούν με ηλεκτροσόκ».
 
   Για να τελειώνει μια για πάντα αυτή η απαράδεκτη και στημένη ιστορία του κοινωνικού αυτοματισμού που διαμορφώνει συνθήκες παραπληροφόρησης και κατασυκοφάντησης προσώπων και αγώνων δίκην κρεατομηχανής του κιμά, θέλουμε να ρωτήσουμε τους στημένους παπαγάλους της παραπληροφόρησης:
 
Το δικαίωμα της απεργίας είναι συνταγματικά κατοχυρωμένο, Ναι ή Όχι;
Ή μήπως καταργήθηκε και αυτό από την ΤΡΟΪΚΑ;
 
   Η ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ με πράξεις και όχι με λόγια έχει δείξει πως βρίσκεται δίπλα στην κοινωνία και τους Έλληνες καταναλωτές.
   Είναι το συνδικάτο που ζήτησε , κάνοντας κατάληψη στο κτίριο του ΟΑΕΔ, να σταματήσουν οι υπερωρίες στη ΔΕΗ και αντί αυτών να γίνουν προσλήψεις.
   Είναι το συνδικάτο που από την πρώτη στιγμή εξέφρασε την αντίθεσή του με καταλήψεις και κινητοποιήσεις στο χαράτσι του τέλους ακινήτων.
 
   Επειδή λοιπόν οι Έλληνες εργαζόμενοι, οι Έλληνες καταναλωτές δεν έχουν κοντή μνήμη δεν θα καταφέρετε να εμφανίσετε τη ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ ως εκβιαστή.
   Τρομοκράτες κι εκβιαστές είναι αυτοί που με τις πολιτικές τους οδήγησαν τον περήφανο λαό μας στα όρια της εξαθλίωσης, αυτοί που ευθύνονται για τους χιλιάδες ανέργους.
 
   Η ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ όπως έκανε πάντα θα κινηθεί μέσα στα πλαίσια των όσων οι νόμοι ορίζουν και το Σύνταγμα , ακόμα, προστατεύει το δικαίωμα στην απεργία.
 
   Θα περιμένουμε από την κυβέρνηση να εκδηλώσει την πολιτική της για τον τομέα της Ενέργειας και τη ΔΕΗ ειδικότερα. Δεν θα πρέπει όμως η κυβέρνηση να αγνοεί τον αναγνωρισμένο θεσμικά ρόλο (σε όλη την Ευρώπη) των συνδικάτων και ως κοινωνικοί εταίροι θα διατυπώσουμε τις θέσεις μας με σαφήνεια.
 
   Εάν η κυβέρνηση μας αποδείξει ότι ιδιωτικοποιούμενη η ΔΕΗ ή ξεπουλώντας διάφορα κομμάτια της (π.χ. μονάδες) αύριο το πρωί ο καταναλωτής θα έχει φθηνότερη KWh εμείς θα συμφωνήσουμε η ιδιωτικοποίηση να γίνει από σήμερα κιόλας.
   Δυστυχώς, όμως για όσους σχεδιάζουν το ξεπούλημα της ΔΕΗ όσο κι αν προσπαθήσουν αυτό δεν θα καταφέρουν να το αποδείξουν ποτέ.
 
   Όπου το αγαθό της Ηλεκτρικής Ενέργειας πέρασε από τα χέρια του Δημοσίου στα χέρια των ιδιωτών είχαμε τριπλασιασμό και τετραπλασιασμό των τιμολογίων και αυτό γιατί το κίνητρο και ο θεός του ιδιώτη είναι ένα και μόνο ένα. Το κέρδος και μόνο το κέρδος και αυτό το κέρδος δεν θα βγει από πουθενά αλλού παρά μονάχα από τις τσέπες των καταναλωτών.
 
 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ