Πέμπτη 28 Μαΐου 2015

ΕΤΕ/ΟΜΙΛΟΥ-ΔΕΗ: Τι προβλέπουν οι νέες Επιχειρησιακές Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας

ΕΣΣΕ : ΔΕΗ-ΔΕΔΔΗΕ-ΑΔΜΗΕ 2015-2018

Την Τετάρτη 27-5-2015 με την υπογραφή της ΕΣΣΕ (Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας) του ΑΔΜΗΕ, ολοκληρώθηκαν οι Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, που ξεκίνησαν με την υπογραφή στη ΔΕΗ της 27 Φεβρουαρίου και συνεχίστηκε με την υπογραφή στο ΔΕΔΔΗΕ της 30 Απριλίου.
Η ΕΤΕ Ομίλου ΔΕΗ και η Ομοσπονδία έκαναν το καλύτερο δυνατό για τους εργαζόμενους, στη δύσκολη συγκυρία που βρίσκεται η χώρα, έχοντας ταυτόχρονα να αντιμετωπίσουν ένα εχθρικό περιβάλλον από «φυσικούς» και «απρόσμενους» αντιπάλους, εντός και εκτός ΔΕΗ.
Η ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ:

 1. 1.ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ – ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΑΡΘΡΑ ΤΟΥ Κ.Κ.Π./ΔΕΗ:
      Άρθρο 8.
α)   Θεσμοθετείται το επίδομα ευδόκιμου παραμονής (Ε.Ε.Π.), το οποίο δίδεται στους συναδέλφους που έχουν τερματίσει το μισθολογικό κλιμάκιο της κατηγορίας τους και αντιστοιχεί στο μισό του επόμενου κλιμακίου μετά από 3 χρόνια και ολόκληρο μετά από 6 χρόνια.
β)   Θεσμοθετείται το επίδομα παραμονής (Ε.Π.), το επίδομα αυτό δίδεται στους συναδέλφους που δεν έχουν τα τυπικά προσόντα της κατηγορίας τους, με βάση των ΚΚΠ/ΔΕΗ, να προαχθούν σε ανώτερο μισθολογικό κλιμάκιο. Ο μισθωτός θα προάγεται στο επόμενο μισθολογικό κλιμάκιο με την κατάθεση των τυπικών του προσόντων.
      Άρθρο 22.
α)   Οι μισθωτοί που κρίνονται ως «στάσιμοι», επανακρίνονται το επόμενο έτος, σε περίπτωση που κρίνονται ως «στάσιμοι» κατά τρείς διαδοχικές κρίσεις από το αρμόδιο πειθαρχικό συμβούλιο, απολύονται με απόφαση Διευθύνοντος Συμβούλου.
 1. 2.ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΤΗΣ ΔΕΗ :
Το αποσπασμένο προσωπικό του Ομίλου ΔΕΗ στους ασφαλιστικούς φορείς, σε ότι έχει να κάνει με συμβούλια κρίσεως και πειθαρχικά συμβούλια, θα κρίνεται από τα αντίστοιχα συμβούλια του Ομίλου και όχι των φορέων που εργάζονται, (π.χ. για την μισθολογική προαγωγή του συναδέλφου ή ένα πειθαρχικό του παράπτωμα, θα το κρίνει η αντίστοιχη υπηρεσία του Ομίλου ΔΕΗ και όχι το ΙΚΑ ή ο ΕΟΠΥΥ).
 1. 3.ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ :
α)   Οι αιμοδοτικές άδειες που μπορεί να πάρει κάθε συνάδελφος που δίνει αίμα, είναι έως 6 ημέρες το χρόνο και έως 12 ημέρες για όσους δίνουν αιμοπετάλια και πάντα μέσα στο έτος από την ημερομηνία που έγινε η αιμοληψία.
β)   Δίδεται 1 ημέρα ειδική άδεια με αποδοχές, ανά τρίμηνο, σε όσους εργάζονται στο Front Office, της Γ.Δ. Εμπορίας και του ΔΕΔΔΗΕ.
4.   ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ :
α)   Καταργείται το εδάφιο 1.3 της παραγράφου 1 της 134/2012 απόφασης του Δ.Σ. της ΔΕΗ, στην οποία προβλέπονταν με ποιόν τρόπο θα γίνονται εφεξής οι μειώσεις των αποδοχών μας, όταν η επιχείρηση υπερβαίνει το μισθολογικό κόστος, με βάση το νόμο 4024/2012.
Με αυτή την κατάργηση, το Συνδικάτο δεν δέχεται καμία μείωση μισθού και επιδομάτων και κανένα πάγωμα κλιμακίων, για κανένα εργαζόμενο.
Αντιθέτως θα ισχύει, όπως πάντα, η μισθολογική προαγωγή μας, με την χορήγηση των κλιμακίων.
Στην ΕΣΣΕ του ΔΕΔΔΗΕ και του ΑΔΜΗΕ, έχει προστεθεί ο όρος, ότι τυχόν υπέρβαση του μισθολογικού κόστους, η αποκατάσταση θα υλοποιείται τους επόμενους δυο μήνες, μόνο μέσω των μεταβλητών αποδοχών των μισθωτών.
β) Το επίδομα επικίνδυνης εργασίας στους μισθωτούς της κατηγορίας Τ4Α θα χορηγείται ανεξαρτήτως εάν οι μισθωτοί υπάγονται στο καθεστώς των ΒΑΕ και ΥΒΑΕ.
Επίσης στον ΑΔΜΗΕ, αίσιο τέλος έχει ένα πάγιο και διαχρονικό αίτημα του σωματείου μας, αυτό της χορήγησης του επιδόματος επικίνδυνης εργασίας (15%), το οποίο θα καταβάλλεται στις κατηγορίες Τ4Α,Β,Γ ανεξαρτήτως της υπαγωγής τους στο καθεστώς των ΒΑΕ και ΥΒΑΕ.
Συγκροτείται επιτροπή εντός 6 μηνών για να συντάξει μελέτη για την αναμόρφωση των Ειδικών Επιδομάτων στον ΑΔΜΗΕ.
γ)   Επεκτείνεται και στο αποσπασμένο προσωπικό στους ασφαλιστικούς φορείς, όλες οι παροχές που ισχύουν για τους εργαζόμενους του Ομίλου ΔΕΗ, όπως: δάνεια, οικονομικά βοηθήματα, συμμετοχή σε δαπάνες που αφορούν παιδικούς σταθμούς και κατασκηνωτικό πρόγραμμα (αφορολόγητα).
δ)   Θα καταβάλλεται το επίδομα προσαύξησης βάρδιας και στους συνδικαλιστές που έχουν πλήρη απαλλαγή από την εργασία. Το επίδομα αυτό καταβάλλεται μετά από τελεσίδική δικαστική απόφαση και εκ του νόμου είναι υποχρεωτική η χορήγησή του.
Στον Όμιλο ΔΕΗ η συγκεκριμένη ρύθμιση αφορά μόνο 6 εργαζόμενους.
ε)   Χορηγείται από την πρώτη του επόμενου μήνα της υπογραφής της ΕΣΣΕ σε κάθε εταιρεία (ΔΕΗ 1/3, ΔΕΔΔΗΕ 1/5 και ΑΔΜΗΕ 1/6/2015), ο κοινωνικός μισθός σε όλους τους εργαζόμενους.
Τι στιγμή που ο νόμος απαγορεύει έστω και ένα ευρώ αύξηση στο μισθό μας, η ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ και τα πρωτοβάθμια σωματεία μέλη της που υπέγραψαν τις Σ. Συμβάσεις, αγωνίστηκαν και πέτυχαν αυτό που ο νόμος επιτρέπει, τον κοινωνικό μισθό, τι στιγμή που πολλές ΔΕΚΟ τον χορηγούνε πολύ πριν από εμάς.
Οι εργαζόμενοι του Ομίλου ΔΕΗ συνεισφέρουν οικονομικά για την ανεργία, τη φτώχια και την αλληλεγγύη, μέσα από τους κωδικούς μισθοδοσίας τους.
στ) Η προσαύξηση βάρδιας θα δίδεται με απόφαση του Γενικού Διευθυντή και στους μακροχρόνια ασθενείς, όταν καλύπτεται με απόφαση του ασφαλιστικού του φορέα, με την προϋπόθεση να εργάζονταν τουλάχιστον έξι μήνες στη βάρδια πριν την ασθένεια.
5.   ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ :
α)   Διευρύνονται τα καταληκτικά μισθολογικά κλιμάκια κατά ένα, για όλες τις κατηγορίες προσωπικού, μετά το τέλος του μεσοπρόθεσμου προγράμματος δημοσιονομικής στρατηγικής. (π.χ. στην κατηγορία Τ4 και ΔΟ2, από το 1α στο 1β).
β)   Χορηγείται μετά το τέλος του μεσοπρόθεσμου προγράμματος δημοσιονομικής στρατηγικής, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ημερήσιο επίδομα 5 ευρώ, στους έχοντες φυσική παρουσία, εργαζόμενους στο Front Office, της Γ.Δ. Εμπορίας και του ΔΕΔΔΗΕ.
γ)   Εντός έξι μηνών συγκροτείται επιτροπή, για να επανεξετάσει τις παρατηρήσεις του πορίσματος της τότε επιτροπής (ΕΣΣΕ 6-7-2012), για την αναμόρφωση των ειδικών επιδομάτων στη ΔΕΗ.
δ)   Μετά την υπογραφή της Σ. Σύμβασης, θα συγκροτηθεί επιτροπή με τη συμμετοχή τριών εκπροσώπων των εργαζομένων, για την αναμόρφωση του άρθρου 4 του ΚΚΠ/ΔΕΗ, ώστε να αρθούν οι αδικίες του παρελθόντος, όσον αφορά τα εισαγωγικά και τερματικά κλιμάκια.
Έχουν δημιουργηθεί πολλά προβλήματα με τις νέες επαγγελματικές άδειες των τεχνικών, όπου δεν προχωρούν στα μισθολογικά κλιμάκια και απαιτείται επίλυση του όλου θέματος.
ε)   Η Εταιρείες (ΔΕΗ-ΔΕΔΔΗΕ-ΑΔΜΗΕ) δεσμεύονται να μην προχωρήσουν σε καμία απόλυση εργαζόμενου για οικονομοτεχνικούς λόγους όσο ισχύει η παρούσα σύμβαση.
στ) Για όσα δεν προβλέπονται από την παρούσα ΕΣΣΕ, ισχύουν ο Κ.Κ.Π./ΔΕΗ και οι ΕΣΣΕ προσωπικού ΔΕΗ-ΔΕΔΔΗΕ και ΑΔΜΗΕ, όλων των προηγούμενων ετών, κατά το μέτρο που δεν τροποποιούνται με την παρούσα ΕΣΣΕ.
ζ) Η διάρκεια της ΕΣΣΕ (Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας) είναι τριετής και στις τρείς εταιρείες του Ομίλου.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Ε.ΤΕ. ΟΜΙΛΟΥ ΔΕΗ-ΚΗΕ

Στα 55,7 εκατ. τα καθαρά κέρδη α΄ τριμήνου της ΔΕΗ - Στο +3,8% τα έσοδα από τις πωλήσεις

Στα 55,7 εκατ. ευρώ ανήλθαν τα καθαρά κέρδη, του α' τριμήνου 2015, της ΔΕΗ έναντι 81,3 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2014. Όπως σημειώνεται στα οικονομικά αποτελέσματα τριμήνου της Επιχείρησης, αυξημένα κατά 4,5 εκατ. ευρώ ήταν τα EBITDA που διαμορφώθηκαν στα 313,9 εκατ., αντί 309,4 εκατ. πέρυσι. 
Αντίστοιχα, ο κύκλος εργασιών σημείωσε άνοδο 4% φτάνοντας στα 1,548 δισ. από 1,488 δισ. το α' τρίμηνο του 2014. Αναλυτικότερα, όπως τονίζει η Επιχείρηση, η αύξηση των κερδών.. προ τόκων φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) κατά το εξεταζόμενο διάστημα -έναντι του α΄ τριμήνου του 2014- είναι μεγαλύτερη, αν ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι στα αποτελέσματα του α΄ τριμήνου 2014 περιλαμβάνεται εφάπαξ θετική επίπτωση ύψους € 23,2 εκατ. από την αναδρομική εφαρμογή της έκπτωσης στην τιμή του φυσικού αερίου για το δεύτερο εξάμηνο του 2013. Επιπλέον, στο ΕΒΙΤDA του α΄ τριμήνου 2014 περιλαμβάνεται και μία θετική επίπτωση από την ανάκτηση, μετά από απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ποσού ύψους € 17,4 εκατ. ως κρατική ενίσχυση προς την ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Ε. για το χρονικό διάστημα από τον Ιανουάριο 2007 έως τον Μάρτιο 2008.  
Επιπρόσθετα, για τον ίδιο λόγο, τα προ φόρων κέρδη του α΄ τριμήνου 2014 ήταν αυξημένα κατά € 3,9 εκατ. που αντιστοιχούσαν στους αναλογούντες πιστωτικούς τόκους. Η τελευταία αυτή θετική επίπτωση αντιστράφηκε στο γ΄ τρίμηνο του 2014 σε συνέχεια της ακύρωσης από το Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης της σχετικής Απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 
Η ΔΕΗ άσκησε αναίρεση κατά της απόφασης του Γενικού Δικαστηρίου. Χωρίς τις προαναφερθείσες εφάπαξ επιπτώσεις, το EBITDA του α΄ τριμήνου 2014 διαμορφώνεται σε € 268,8 εκατ. και το περιθώριο EBITDA σε 18,1%, με αποτέλεσμα η αύξηση της λειτουργικής κερδοφορίας (EBITDA) το α΄τρίμηνο του 2015 να ανέρχεται σε € 45,1 εκατ.  
Σημειώνεται ότι οι συνολικές ελεγχόμενες δαπάνες (δαπάνη μισθοδοσίας και δαπάνες για εργολαβίες τρίτων και ανάλωση υλικών) μειώθηκαν κατά € 17,9 εκατ., συμβάλλοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο στη βελτίωση της λειτουργικής κερδοφορίας. Αύξηση 55,5 εκατ. στα έσοδα από τις πωλήσεις ηλεκτρικής ενέργειας....

Τετάρτη 27 Μαΐου 2015

ΟΚΤΩ "ΑΠΛΑ ΒΗΜΑΤΑ" ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΕΤΕ ΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ!!!

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΕΙΔΗ ΤΙΜΩΝ ΡΕΥΜΑΤΟΣ (ΧΟΝΔΡΙΚΕΣ -

ΛΙΑΝΙΚΕΣ - ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΕΣ ΓΙΑ ΑΠΕ)

Είναι αναμφισβήτητο γεγονός ότι οι Καταναλωτές δυσκολεύονται να καταλάβουν τους Λογαριασμούς Ρεύματος που παίρνουν στο σπίτι τους!
Σε όλη την Ευρώπη - και στην Ελλάδα - περιέχονται πάρα πολλά στοιχεία στους Λογαριασμούς Ρεύματος που τους καθιστούν "σταυρόλεξο για λίγους"!!
Παρά το γεγονός ότι οι Χονδρικές Τιμές ηλεκτρικού ρεύματος έχουν πάρει την "κατηφόρα" στην Ευρώπη και βρίσκονται σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα ρεκόρ εποχών, οι εγγυημένες τιμές των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας βρίσκονται στα ύψη...

Και όμως! Αντί να επωφεληθούν οι Καταναλωτές από την πρωτοφανή πτώση των Χονδρικών Τιμών, εντούτοις βλέπουν τους λογαριασμούς τους να "φουσκώνουν" συνεχώς!
Κόντρα σε κάθε λογική που θέλει την πτώση των τιμών όταν υποχωρούν πολύ οι Χονδρικές Τιμές, αυτό δεν συμβαίνει στην περίπτωση των Λογαριασμών Ρεύματος των Ευρωπαίων Καταναλωτών...
Γιατί συμβαίνει αυτό;
ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ - ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ...
Ας τα πιάσουμε απλά τα πράγματα:
1) Να ξεκαθαρίσουμε πρώτα ότι η Χονδρική Τιμή ρεύματος διαφέρει πλήρως από τη Λιανική Τιμή, αυτήν με την οποία πουλάνε στους Οικιακούς Καταναλωτές οι βιομηχανίες παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας που χρησιμοποιούν ως καύσιμα Φυσικό Αέριο, Λιγνίτη ή Άνθρακα.
2) Να ξεκαθαρίσουμε ακόμη ότι οι βιομηχανίες ηλεκτροπαραγωγής παράγουν ρεύμα σε χαμηλότερες τιμές από τις Μονάδες Ανανεώσιμων Πηγών..
3) Το ρεύμα που παράγουν οι ευρωπαϊκές βιομηχανίες ηλεκτρισμού πηγαίνει για πώληση σε μεγάλες ποσότητες στις Χονδρικές Αγορές και εκεί διαμορφώνονται οι τιμές. Όσο χαμηλότερες οι τιμές που προσφέρει ένας βιομήχανος τόσο ευκολότερα θα πωλήσει τις ποσότητες του θέλει να πωλήσει...Σε αυτές τις αγορές λειτουργεί πλήρως ο Ανταγωνισμός....
4) Οι Λιανικές Τιμές ρεύματος είναι αυτές με τις οποίες πουλάνε οι πάροχοι ή οι παραγωγοί Ηλεκτρικής Ενέργειας στους Οικιακούς κλπ Καταναλωτές. Μια εταιρεία πάροχος προμηθεύεται ρεύμα από τη Χονδρική Αγορά και το μεταπουλά στους Καταναλωτές. Συνεπώς και αυτές οι Τιμές - οι Λιανικές Τιμές - επηρεάζονται από τον Ανταγωνισμό...
5) Όμως, οι Χονδρικές και οι Λιανικές Τιμές ρεύματος (από φυσικό αέριο, λιγνίτη κλπ) δεν έχουν καμμία απολύτως σχέση και δεν επηρεάζουν τις σημαντικά υψηλότερες "εγγυημένες τιμές" των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ)! Οι "εγγυημένες" ή "ρυθμιζόμενες τιμές" καθορίζονται από την Πολιτεία, τις Ρυθμιστικές Αρχές κλπ. Οι "εγγυημένες τιμές" των ΑΠΕ καθορίσθηκαν σε πολύ υψηλά επίπεδα για να προσελκυσθούν μεγάλες επενδύσεις...
6) Επειδή οι τιμές των Ανανεώσιμων Πηγών είναι "εγγυημένες" ή "ρυθμιζόμενες" δεν υπακούουν σε κανόνες Αναταγωνισμού και υποχρεωτικά τις πληρώνει ο Καταναλωτής μέσω των Λογαριασμών Ρεύματος! Οι "εγγυημένες τιμές" για τις ΑΠΕ είναι πολλαπλάσιες των Χονδρικών Τιμών και κατά πολύ μεγαλύτερες των τιμών Λιανικής, αυτών που καθορίζουν οι πάροχοι ρεύματος το οποίο παράγεται από φυσικό αέριο κλπ.
7) Οι "ρυθμισζόμενες τιμές" για τις ΑΠΕ ενσωματώνονται μέσα στους λογαριασμούς ρεύματος που πηγαίνουν στους Καταναλωτές. Στην πράξη ο Καταναλωτής ένα ποσό για το ηλεκτρικό ρεύμα που του εξασφαλίζει ο πάροχος και ένα δεύτερο ποσό για την κατανάλωση ρεύματος από ΑΠΕ...
8) Επειδή οι Τιμές ΑΠΕ είναι πολύ υψηλότερες από τις Λιανικές Τιμές τόσο περισσότερο θα ..."φουσκώνουν" οι λογαριασμοί ρεύματος των Καταναλωτών όσο μεγαλύτερη είναι η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας που προέρχεται από ΑΠΕ στη συνολική κατανάλωση μιας χώρας...
ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΗΣ "ΨΑΛΙΔΑΣ ΤΙΜΩΝ"...
Ας πάμε στην πράξη τώρα...
Η "ψαλίδα τιμών" - δηλαδή η διαφορά μεταξύ των (χαμηλότερων) Χονδρικών και των (υψηλότερων) Λιανικών - παρουσιάζεται σε όλες τις χώρες της Ευρωπης και στην Ελλάδα!
Όμως η "ψαλίδα τιμών" άνοιξε περισσότερο μέσα στην κρίση λόγω της μεγάλης διείσδυσης των Ανανεώσιμων Πηγών!
Δυστυχώς, με τη ραγδαία ανάπτυξη των ΑΠΕ οι Καταναλωτές πληρώνουν πολύ μεγαλύτερους λογαριασμούς ρεύματος σε σύγκριση με αυτούς που πλήρωναν πριν από μερικά χρόνια!
Γιατί αναφέραμε παραπάνω ότι όσο μεγαλώνει το μερίδιο της κατανάλωσης ρεύματος από ΑΠΕ στη συνολική κατανάλωση ρεύματος τόσο περισσότερο επιβαρύνονται οι Λογαριασμοί Ρεύματος!
Ας δούμε και δύο μικρά παραδείγματα:
Στη Γερμανία οι Χονδρικές Τιμές είναι οι χαμηλότερες στην Ευρώπη, ενώ αντίθετα οι Λιανικές Τιμές ρεύματος μαζί με τις επιβαρύνσεις για ΑΠΕ, ενεργειακούς φόρους κλπ ΄'εχουν ως τελικό αποτέλεσμα οι Λογαριασμοί Ρεύματος των Οικιακών Καταναλωτών της Γερμανίας να είναι είναι οι υψηλότεροι στην Ευρώπη (με εξαίρεση τη Δανία)....
Στην Ελλάδα οι μεσοσταθμικές (εγγυημένες) τιμές για ΑΠΕ που πληρώνουν υποχρεωτικά οι Οικιακοί Κααταναλωτές είναι μεγαλύτερες περίπου κατά 50% από τις τιμές που πληρώνουν στη ΔΕΗ ανά kWh!
Τί πληρώνουν οι Καταναλωτές στη ΔΕΗ και τί για τις ΑΠΕ; Οι Καταναλωτές πληρώνουν:
1) Στη ΔΕΗ τις καταναλώσεις ρεύματος με βάση τις τιμές που είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα της!
2) Μέσω των λογαριασμών ρεύματος - είτε της ΔΕΗ είτε του οποουδήποτε άλλου παρόχου - οι Καταναλωτές πληρώνουν και το ποσό που τους αναλογεί για τις ΑΠΕ! Στους λογαριασμούς τους οι καταναλωτές θα δουν τι πληρώνουν για ΑΠΕ κοιτώντας το ποσό που αφορά Τέλος ΕΤΜΕΑΡ (΄ρώην Τέλος ΑΠΕ).
Αντιλαμβάνεται κανείς ότι όσο μεγαλώνει το μερίδιο της κατανάλωσης ρεύματος από ΑΠΕ στη συνολική κατανάλωση τόσο περισσότερο θα "φουσκώνουν" οι λογαριασμοί ρεύματος...
Και ποια είναι η λύση στο "φούσκωμα των λογαριασμών" λόγω ΑΠΕ;
Να μπουν και οι ΑΠΕ μέσα σε σύστημα Ανταγωνισμού για να επηφεληθεί ο Καταναλωτής και να έχει μικρότερους λογαριασμούς ρεύματος...

ΚΙΜΩΝ ΣΤΕΡΙΩΤΗΣ
Οικονομολόγος

Σάββατο 23 Μαΐου 2015

Ο Πρόεδρος της Ε.ΤΕ/ΟΜΙΛΟΥ-ΔΕΗ, Μανώλης Τωμαδάκης ανέλαβε τη Γραμματεία Διανομής Η/Ε του Δικτύου RETUNSEE


Η ΕΤΕ Ομίλου ΔΕΗ συμμετέχει στις διεργασίες του συνεδρίου RETUNSEE, το οποίο διεξάγεται στην Κύπρο. Στο συνέδριο συμμετέχουν δεκατρία σωματεία από τον χώρο της ηλεκτρικής ενέργειας στην Νοτιοανατολική Ευρώπη, ανάμεσα τους και το σωματεία Σπάρτακος.
Αποτέλεσμα των διεργασιών από Ελληνικής πλευράς ήταν, να αναλάβει την Γραμματεία Διανομής ηλεκτρικής ενέργειας του Δικτύου RETUNSEE ο Πρόεδρος της ΕΤΕ Ομίλου ΔΕΗ, Μανώλης Τωμαδάκης.


Ευχόμαστε καλή επιτυχία στο έργο του.
          
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Ε.ΤΕ. ΟΜΙΛΟΥ ΔΕΗ-ΚΗΕ

Παρασκευή 22 Μαΐου 2015

Επιστολή ενημέρωσης για τις δυνατότητες του ΑΗΣ Κομοτηνής

ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΗ - ΤΔΕ/ΑΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

ΠΡΟΣ: Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος   και Ενέργειας.
Επιστολή ενημέρωσης για τις δυνατότητες του ΑΗΣ Κομοτηνής που μπορούν να αξιοποιηθούν ώστε να λειτουργήσει ως μοχλός ανάπτυξης στην περιοχή της Ροδόπης.
 Αξιότιμε κύριε υπουργέ, παίρνουμε το θάρρος να σας στείλουμε αυτήν την επιστολή, γιατί ο μαρασμός της ΒΙ.ΠΕ., η ανεργία που μαστίζει τον νομό, αλλά και η έλλειψη προτάσεων που θα..
οδηγούσαν σε κάποια λύση των θεμάτων αυτών, μας προβληματίζει έντονα και νιώθουμε πως ο σταθμός μας θα μπορούσε να συντελέσει ώστε να βρεθεί μια έξοδος για τα προβλήματα αυτά. Πολύ σύντομα θα προσπαθήσουμε να περιγράψουμε τις δυνατότητες του σταθμού ξεκινώντας

από το πάγιο αίτημα μας για την κατασκευή της καινούργιας μονάδας που όλο για αυτήν ακούγαμε…και που πότε δεν ξεκίνησε…. Καταλαβαίνουμε ότι ο αρχικός σχεδιασμός προσέκρουσε σε μια εποχή δύσκολη, ωστόσο μέσα σε αυτήν την εποχή την δύσκολη, έγιναν ακριβότερες επένδυσης από μηδενική βάση (και καλός έγιναν) σε άλλα σημεία της χώρας.
Κατά την ταπεινή μας άποψη, αν υπάρχει ανάγκη να φτιαχτεί μια μονάδα φυσικού αερίου, η φθηνότερη λύση θα ήταν η Κομοτηνή μια και εδώ υπάρχουν ήδη εγκαταστάσεις που αναμένουν την μονάδα που δεν έγινε ποτέ…
Όταν κατασκευαζόταν ο ΑΗΣ Κομοτηνής υπήρχαν σκέψεις να   πραγματοποιηθεί μια μελέτη η οποία είχε ως αντικείμενο της την τηλεθέρμανση της πόλης της Κομοτηνής από τον σταθμό. Ωστόσο το ενδιαφέρων δεν μετουσιώθηκε σε πράξη για πολλά χρόνια, μέχρι που με πρωτοβουλία του σταθμού και του δημάρχου το θέμα ανακινήθηκε λόγο της μεγάλης αύξησης στο πετρέλαιο θέρμανσης. Και ενώ πιστεύαμε ότι το έργο θα πάρει τον δρόμο του, ξαφνικά σταμάτησε ως…ασύμφορο…
Τα σχεδία πώλησης του σταθμού που εντάθηκε στην μικρή ΔΕΗ ήταν που καθιστούσαν το έργο ασύμφορο. Τώρα που όπως θέλουμε να πιστεύουμε η μικρή ΔΕΗ αποτελεί παρελθόν και με την συνεργασία του δήμου Κομοτηνής καλό θα ήταν να ξαναδούμε το έργο για το καλό της περιοχής και των κατοίκων της. Πιστεύουμε ότι η περιοχή μας το δικαιούται μιας και κανείς δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι έγιναν ποτέ σοβαρές επενδύσεις στην Θράκη πλην του ΑΗΣ Κομοτηνής.
Δεν ήμαστε ειδικοί στα θέματα τηλεθέρμανσης ωστόσο γνωρίζουμε καλά ότι σε ευρωπαϊκές χώρες αντίστοιχες μονάδες με τον ΑΗΣ Κομοτηνής θερμαίνουν πόλεις και δεν το κάνουν με ζημία.
Η ΒΙ.ΠΕ. της περιοχής έχει καταντήσει τρομακτική τα πρωινά λόγο της ερημιάς που την μαστίζει. Εργοστάσια στέκονται αδεία και εργαζόμενοι που θα έπρεπε να δίνουν ζωή σε αυτά απουσιάζουν. Ο ΑΗΣ Κομοτηνής θα μπορούσε να δώσει ένα κίνητρο σε επιχειρήσεις να ξαναλειτουργήσουν προμηθεύοντας με θερμική ενέργεια τις δραστηριότητες τους (ατμό, ζεστό νερό) με πολύ χαμηλότερο κόστος από ότι θα απαιτούνταν αν την παρήγαγαν μόνοι τους (λέβητες-καύσιμα). Έτσι η ΒΙ.ΠΕ. Κομοτηνής θα αποκτούσε ένα πλεονέκτημα για κάποιον που θα ήθελε να προβεί σε μια επένδυση.
Τέλος ακόμα και η αναβάθμιση της μονάδας με κάποιες εσωτερικές παρεμβάσεις, (βελτίωση βαθμού απόδοσης, τροποποιήσεις και ενίσχυση επιμέρους σημείων της μονάδας που θα καθιστούν την μονάδα ποιο ευέλικτη και με μεγαλύτερες αντοχές στις συχνές εκκίνησης που απαιτεί τον νέο περιβάλλον της αγοράς ενεργείας) που θα βοηθούσαν την μονάδα να βγει μπροστά από κάποιους ανταγωνιστές της, θα μπορούσαν να προσφέρουν θέσεις εργασίας και γενικότερα να κινήσουν την αγορά της περιοχής.
Δεν πρέπει να παραβλεφθεί και το φράγμα της Γρατινής το οποίο μπορεί να υδροδοτήσει την πόλη της Κομοτηνής τουλάχιστον ένα μέρος της. Έργο που και αυτό θα μπορούσε να ανακουφίσει την ανεργία της περιοχής.
Ειλικρινά ελπίζουμε να δοθεί η δέουσα προσοχή σε αυτές τις προτάσεις μας και να μην χαθεί άλλη μια ευκαιρία ανάπτυξης της περιοχής. Καλούμε το υπουργείο σας, να εκμεταλλευτεί τις δυνατότητες του ΑΗΣ Κομοτηνής να πάμε την μονάδα ένα βήμα μπροστά και μαζί και την οικονομική δραστηριότητα του νομού. Καιρός να περάσουμε από την τεχνητή απαξίωση στην ανάπτυξη που μας αξίζει.
Θα ήταν μεγάλη μας χαρά ο υπουργός ενεργείας να επισκέπτονταν την περιοχή και τον σταθμό και έτσι να υπήρχε η δυνατότητα να ανταλλάξουμε απόψεις για μια ελπίδα προώθησης της ανάπτυξης στην παραμελημένη Θράκη.  

Ε.ΤΕ.-ΔΕΗ
ΑΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                           Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                            
 Σ.ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ                                             Χ.ΑΔΑΜΙΔΗΣ

Πέμπτη 21 Μαΐου 2015

Τι περιλαμβάνει το νέο δόγμα Παναγιωτάκη για να εισπράξει η ΔΕΗ τα φέσια από τους “έχοντες” κακοπληρωτές

Ενα “e-δίκτυ” ετοιμάζεται να στήσει μέσα στο καλοκαίρι η ΔΕΗ στους πλούσιους μπαταχτσήδες, φιλοδοξώντας να πιάσει σε αυτό μεγάλα "ψάρια" που έχουν αλλά δεν πληρώνουν.
Από τον Ιούλιο και μετά, οπότε και θα τεθεί σε πλήρη εφαρμογή το καινούργιο λογισμικό πρόγραμμα SAP που απέκτησε, και που θα της επιτρέπει να κάνει στοχευμένες κατηγοριοποιήσεις και διασταυρώσεις, η ΔΕΗ ευελπιστεί να δει θεαματικά αποτελέσματα ως προς τη βελτίωση της εισπραξιμότητάς της και τη μείωση των ληξιπρόθεσμων ύψους σήμερα 1,88 δισ. ευρώ.
Πρώτος στόχος, όσοι χρωστούν μεγάλα ποσά για πολύ μεγάλο διάστημα. Χάρη στο τρόπο λειτουργίας του νέου συστήματος, που παρουσιάζει το “Energypress” η ΔΕΗ θα έχει τη δυνατότητα..
να κατηγοριοποιεί τους κακοπληρωτές με δύο κριτήρια που θα λειτουργούν συνδυαστικά, πρώτον με βάση το διάστημα της οφειλής, και δεύτερον με βάση το ύψος της. 
Συγκεκριμένα, η πρώτη κατηγορία θα “χωρίσει” τους κακοπληρωτές σε πέντε κλίμακες ανάλογα με την ωρίμανση της οφειλής τους. Εως 60 ημέρες, από 61 έως 120 ημέρες, από 121 έως 180 ημέρες, από 181 έως 360 ημέρες, και από ένα έτος και πάνω.
Η δεύτερη κατηγορία θα “σπάει” τους κακοπληρωτές ανάλογα με τα ποσά που χρωστούν. Εδω θα γίνει διαχωρισμός μεταξύ οικαικών και επαγγελματικών. 
Ειδικά για τους επαγγελματίες, καθιέρωνονται και εδώ πέντε κλίμακες ανάλογα με την οφειλή. Εως 3.000 ευρώ, από 3.001-10.000 ευρώ, από 10.001-50.000 ευρώ, από 50.001 έως 100.000 ευρώ, και από 100.001 ευρώ και πάνω.
Στην πράξη, ωρίμανση οφειλής και ύψος ποσού θα λειτουργούν συνδυαστικά. Πρώτοι θα δεχθούν προειδοποίηση όσοι χρωστούν τα μεγαλύτερα ποσά και για το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Κάθε εβδομάδα επίσης η ΔΕΗ θα επιλέγει σε κάθε Περιφέρεια, τους οφειλέτες με τα υψηλότερα χρέη, και θα δίνονται εντολές αποκοπής. Οσο για τους οικιακούς πελάτες που έχουν αλλά δεν πληρώνουν, η ΔΕΗ θα συνδυάσει επιφάνεια κατοικίας και κατανάλωση ενέργειας. Για παράδειγμα, κάποιος που έχει να πληρώσει 1,5 χρόνο, διαμένει σε σπίτι 400 τ.μ., και καταναλώνει 17-18.000 κιλοβατώρες το τετράμηνο, όταν η μέση κατανάλωση για μια οικογένεια με δύο παιδιά είναι κάτω των 2.000 κιλοβατωρών, θα έχει πρόβλημα.
Αν και δεν έχει ακόμη ενεργοποιηθεί το ηλεκτρονικό αυτό δίκτυ, η μέχρι τώρα “χειροκίνητη” έρευνα της ΔΕΗ έβγαλε λαυράκια. 
Μόνο το τελευταίο 15νθήμερο, η ΔΕΗ έχει κόψει το ρεύμα σε 14 βίλες στην Αττική, και σε πάνω από 200 καφετέριες, ξενοδοχεία και μεγάλες επιχείρησης πανελλαδικά. Η συνολική τους οφειλή, κοντά στο 1 εκατ. ευρώ, σταγόνα στα εκατοντάδες εκατομμύρια που υπολογίζει η ΔΕΗ να εισπράξει απ’ όσους "μπορούν να πληρώσουν αλλά δεν το κάνουν”.
Εύπορος “μπαταχτσής” δικαιούχος ΚΟΤ
Ανάμεσα στα πρώτα ευρήματα ξεχωρίζουν, δεκατέσσερις πλούσιοι "μπαταχτσήδες" με βίλες, από τη Βούλα μέχρι την Εκάλη, που χρωστούσαν από ένα ως και τρία χρόνια στη ΔΕΗ κοντά 500.000 ευρώ. Δια της πλαγίας οδού μάλιστα, ένας απ’ αυτούς, με σπίτι 300 τετραγωνικών μέτρων στο Βαρνάβα και ενώ είχε να πληρώσει 3 χρόνια, πριν από τέσσερις μήνες κατάφερε να μπει στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (ΚΟΤ)!
Ανάμεσα στους μεγαλοοφειλέτες ξεχωρίζει επίσης η περίπτωση επιχειρηματία, με πέντε από τα πιο γνωστά μπαρ και καφετέριες στην παραλία Θεσσαλονίκης,  που χρωστούσε στη ΔΕΗ επί τέσσερα χρόνια, κάνοντας τον ένα διακανονισμό μετά τον άλλο, που ποτέ φυσικά δεν τήρησε. Μάτι βγάζει και η περίπτωση των έξι ξενοδοχείων στη Ρόδο που βρέθηκαν να έχουν αφήσει "φέσι" στη ΔΕΗ κοντά στο ένα εκατομμύριο ευρώ.
Σε όλους αυτούς τους εύπορους που μέχρι πρότινος επικαλούνταν αδυναμία πληρωμής, πρόσφατα η ΔΕΗ έκοψε το ρεύμα, αλλά αμέσως μετά έσπευσαν όλοι να διακανονίσουν την οφειλή, και επανασυνδέθηκαν.
Οι εύποροι μπαταχτσήδες έχουν μπει στο στόχαστρο του νέου προέδρου της ΔΕΗ Μανώλη Παναγιωτάκη, αυτό είναι σίγουρο. Αλλά μένει φυσικά να φανεί αν η στροφή αυτή είναι απλά μια "επικοινωνιακή φωτοβολίδα" της νέας διοίκησης όπως και του υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης ή το κυνηγητό προς την κατεύθυνση αυτή θα έχει και συνέχεια.
Όλοι τους έχοντες, όλοι τους "μπαινοέβγαιναν" τα τελευταία χρόνια σε διακανονισμούς χωρίς φυσικά να τους εφαρμόζουν, μέχρι που έπεφτε κάποιο τηλέφωνο από πολιτικό "φίλο", το ρεύμα επανέρχονταν, και οι οφειλές συνέχισαν να συσσωρεύονται.
Θα αλλάξει αυτό το καθεστώς; Είδωμεν.  Πάντως, αλλάζει και το καθεστώς των διακανονισμών. Μέχρι σήμερα πλήρωνε κάποιος τη προκαταβολή, εντασσόταν σε ρύθμιση, μετά από μία –δύο δόσεις έπαυε να πληρώνει, "έχανε" τη ρύθμιση, αλλά υπέβαλε εκ νέου αίτημα, έμπαινε σε νέα ρύθμιση, κ.ο.κ. Αυτό που από εδώ και πέρα αλλάζει, είναι ότι για να ενταχθεί κάποιος σε ρύθμιση, θα πρέπει πρώτα να ξεχρεώσει τις οφειλές που έχει από τη προηγούμενη.  
Είναι μόνο η αρχή, λένε στη ΔΕΗ. Από τον Ιούλιο και μετά, οπότε και θα τεθεί σε εφαρμογή το καινούργιο λογισμικό που απέκτησε, και που της επιτρέπει να κάνει κατηγοριοποιήσεις και διασταυρώσεις, το κυνήγι των μεγαλομπαταχτσήδων θα γίνει στοχευμένο.
Και όσο θα ξεψαχνίζει τις περιπτώσεις, θα ανακαλύπτει και άλλους σαν τον ιδιοκτήτη της βίλας στο Βαρνάβα που ενώ χρωστούσε ήδη 35.000 ευρώ, βρήκε κάποια "τρύπα" και χώθηκε στο ΚΟΤ. Τα δικαιολογητικά που είχε προσκομίσει, τώρα θα επανελεγχθούν.
Παραδείγματα οικιακών
Ιδού μερικές περιπτώσεις κάποιων με μεγάλη οικονομική επιφάνεια που δεν πληρώνουν.
-Ιδιοκτήτης βίλας 1.100 τ.μ. στην Εκάλη, με κατανάλωση 35.000 κιλοβατώρες το τετράμηνο. Είχει να πληρώσει 9 μήνες, και χρωστούσε 20.000 ευρώ.
-Αλλος με σπίτι 290 τ.μ. στο Βαρνάβα, και κατανάλωση 17.000 κιλοβατώρες το τετράμηνο. Είχε να πληρώσει 3 χρόνια. Χρωστούσε 35.000 ευρώ, και μάλιστα πριν από τέσσερις μήνες καταφέρε να ενταχθεί στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (ΚΟΤ).
-Επίσης ιδιοκτήτης βίλας 1.000 τ.μ. στην Εκάλη, με κατανάλωση 16.000 κιλοβατώρες το τετράμηνο, με οφειλή 24.000 ευρώ, έχει να πληρώσει 14 μήνες.
-Ιδιοκήτης βίλας 420 τ.μ. στη Βούλα, με κατανάλωση 32.000 κιλοβατώρες, και με οφειλή 30.000 ευρώ, δεν πλήρωνε για 2,5 χρόνια.
Παραδείγματα επαγγελματιών-ξενοδοχείων
Χαρακτηριστικό επίσης είναι ότι προ ημερών κόπηκε το ρεύμα σε πέντε γνωστά μπαρ και καταστήματα εστίασης στην παραλία της Θεσσαλονίκης επειδή ο ιδιοκτήτης τους (ίδιος και για τα πέντε), χρωστούσε 200.000 ευρώ επί τέσσερα χρόνια, ξεγλιστρώντας πάντα μέσα από διακανονισμούς και ρυθμίσεις που φυσικά ποτέ δεν τήρησε.
Στα ξενοδοχεία πάλι, η Ρόδος έχει την τιμητική της. Το ρεύμα έχει κοπεί το τελευταίο διάστημα σε τρία ξενοδοχεία της Ρόδου με συνολικές οφειλές 350.000 ευρώ. Τα δύο έχουν κάνει ρύθμιση, το τρίτο ακόμη όχι, και παραμένε


 http://energypress.gr/news/ti-perilamvanei-neo-dogma-panagiotaki-gia-na-eispraxei-i-dei-ta-fesia-apo-toys-ehontes

Δευτέρα 18 Μαΐου 2015

Διαμαρτυρία από τους τεχνικούς της ΔΕΗ στο Ηράκλειο

Σε σχετική ανακοίνωση της η Ένωση Τεχνικών ΔΕΗ - Τοπική
Διοικούσα Επιτροπή Ηρακλείου αναφέρει μεταξύ άλλων  οτι " η κατάσταση έχει φτάσει στα όρια της" και οτι  "δεν φέρουμε καμία ευθύνη για ότι συμβεί".
"Οι Συνάδελφοι τεχνικοί ότι είχαν να δώσουν το έδωσαν. Η κατάσταση έφτασε στα όρια της και δεν είμαστε διατεθειμένοι να θρηνήσουμε άλλο Συνάδελφο, το πρόσφατο ατύχημα Συναδέλφου στα Χανιά από πτώση, ευτυχώς δεν κινδυνεύει, ήταν η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι .
Μας χρωστάτε δεν σας χρωστάμε. Μας στύψατε και η ανταμοιβή..
μας είναι το κούρεμα των δεδουλευμένων, και οι απειλές για πειθαρχικά παραπτώματα.
20 Τεχνικοί για τον νομό Ηρακλείου με μέσω όρο ηλικίας τα 48 χρόνια  με 200.000 καταναλωτές. Μας χρωστάτε 2500 ρεπό.
Οι συνάδελφοι τεχνικοί καταστρατηγούν τα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας  για να αποκαταστήσουν τις βλάβες όσο ποιο σύντομα μπορούν δουλεύοντας 12 και 18 ώρες Καθημερινά κάτω από αντίξοες συνθήκες χωρίς ατομικά ,ομαδικά εφόδια και υλικά.
Έχουμε ήδη  καλοκαίρι και οι καταγεγραμμένες βλάβες στο νομό μας έχουν ξεπεράσει τις  7000
Με το κόψιμο συνεργείων, με το κλείσιμο πρακτορείων δεν κάνουμε τίποτα αντιθέτως επιδεινώνουμε το πρόβλημα.
Η τεράστια έλλειψη προσωπικού και η μη πρόσληψη των νέων από τον διαγωνισμό του 2014 που έχει βαλτώσει, αλλά και η μη έγκαιρη πρόσληψη  συμβασιούχων ( όχι ότι μας λύνουν το πρόβλημα) μας έφτασαν σε αυτό το σημείο ζητάμε επιτακτικά την άμεση πρόσληψη Μόνιμου  Τεχνικού Προσωπικού.
Κανένας δεν είναι άμοιρος ευθυνών.
Αγαπητοί Συμπολίτες, Εμείς δεν φέρουμε καμία ευθύνη  για ότι συμβεί θα υπάρξουν βλάβες που οι αποκατάσταση τους δεν θα είναι σύντομη,(πολύωρες – πολυήμερες ) ακόμα και σε τουριστικές περιοχές με ότι αυτό  συνεπάγεται­­­­- Ζητάμε την κατανόηση σας" .

Σάββατο 16 Μαΐου 2015

«Η ΔΕΗ δεν είναι ξέφραγο αμπέλι» - Αυστηρό μήνυμα σε όσους χρωστούν από Παναγιωτάκη

Ο Εμμανουήλ Παναγιωτάκης άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για αναπροσαρμογές στις τιμές, λέγοντας ότι «επιδιώκουμε να επαναπροσδιορίσουμε τις σχέσεις μας με τους πελάτες μας. Ακόμη καλύτερη εξυπηρέτηση και μείωση στο μέτρο του δυνατού των τιμών. Ακόμη περισσότερη κοινωνική ευαισθησία»

Αιχμές κατά της ΡΑΕ άφησε ο πρόεδρος της ΔΕΗ, Εμμανουήλ Παναγιωτάκης, μιλώντας στο συνέδριο της ΔΕΗ, ο οποίος παρά..
το γεγονός ότι δεν αμφισβητεί την ανεξαρτησία της, όπως είπε, παρά ταύτα άσκησε κριτική στη μέχρι τώρα πολιτική της. Υπογράμμισε, επίσης, ότι βασικός στόχος είναι μία σύγχρονη ΔΕΗ με σαφή στρατηγική προς όφελος όλων των πελατών της και με βασική προϋπόθεση η ολική της επαναφορά στην εταιρική λειτουργία με τις αρχές της εταιρικής διακυβέρνησης.

Άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για αναπροσαρμογές στις τιμές, λέγοντας ότι «επιδιώκουμε να επαναπροσδιορίσουμε τις σχέσεις μας με τους πελάτες μας. Ακόμη καλύτερη εξυπηρέτηση και μείωση στο μέτρο του δυνατού των τιμών. Ακόμη περισσότερη κοινωνική ευαισθησία». Επίσης, έστειλε αυστηρό μήνυμα σε όσους δεν πληρώνουν, ενώ έχουν τη δυνατότητα, υπογραμμίζοντας ότι «η ΔΕΗ δεν είναι ξέφραγο αμπέλι». «Η σκόπιμη ασυνέπεια εκπλήρωσης των υποχρεώσεων δεν μπορεί να γίνεται ανεκτή. Αυτοί που ενώ μπορούν, δεν πληρώνουν το λογαριασμό του ηλεκτρικού ρεύματος εκμεταλλευόμενοι την κρίση, είναι αυτοί που σε τελευταία ανάλυση την ανατροφοδοτούν με τη συμπεριφορά τους. Και βέβαια ναρκοθετούν την κοινωνική και αναπτυξιακή προοπτική της ΔΕΗ», είπε.

«Θέλω να σταθώ στο ρόλο της ΡΑΕ. Είμαι ο τελευταίος που θα αμφισβητήσω την ανεξαρτησία της, και τη αναγκαιότητα και χρησιμότητά της, για την ομαλή λειτουργία της αγοράς και τον έλεγχο της αποδοτικότητας των μονοπωλιακών δραστηριοτήτων της αλυσίδας του ηλεκτρισμού, και εννοώ τα Δίκτυα», τόνισε και πρόσθεσε ότι «ωστόσο η ΡΑΕ καλείται να αποφασίσει: είναι ο κεντρικός της στόχος η εξυπηρέτηση των συμφερόντων των καταναλωτών της ηλεκτρικής ενέργειας και της ανάπτυξης; Eίναι υπέρ του χαμηλού κόστους παραγωγής; Γιατί αντιμετωπίζει τη ΔΕΗ με τόση προκατάληψη;  Γιατί απορρίπτει κάθε εύλογο αίτημά της, ακόμη και αιτήματα που σχετίζονται με την εισπραξιμότητα των οφειλών της;».

Ο πρόεδρος ανέφερε ότι «περιορίζομαι σήμερα σ΄αυτά γιατί προσδοκώ ότι η νέα στελέχωση της ΡΑΕ στοιχισμένη στο μεγάλο εθνικό στόχο, την επανεκκίνηση και ανασυγκρότηση της εθνικής οικονομίας, θα επαναπροσδιορίσει ριζικά τη στάση της έναντι της ΔΕΗ».

Ελένη Στεργίου
ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ

Παρασκευή 15 Μαΐου 2015

Από το λογαριασμό της ΔΕΗ «περνά» ο ενιαίος συντελεστής ΦΠΑ

Οι επιβαρύνσεις που θα φέρει ο νέος ενιαίος συντελεστής ΦΠΑ
στους λογαριασμούς ΔΕΚΟ και ειδικά στα τιμολόγια του ηλεκτρικού ρεύματος απασχολούν σε βάθος τις υπηρεσίες του υπουργείου Οικονομικών.
Υπηρεσιακά στελέχη του υπουργείου Οικονομικών έχουν αναλάβει να μετρήσουν το δημοσιονομικό κόστος ή όφελος των διαφορετικών σεναρίων για τους συντελεστές του ΦΠΑ, ώστε να ληφθούν οι τελικές πολιτικές αποφάσεις. Όπως είχε αποκαλύψει το in.gr την προηγούμενη εβδομάδα ειδική μελέτη γίνεται για τις επιβαρύνσεις στα ..
χαμηλότερα εισοδηματικά στρώματα του πληθυσμού από τις πιθανές ανακατατάξεις προϊόντων και υπηρεσιών προς ένα υψηλότερο συντελεστή ΦΠΑ.
Στη βάση αυτή, το μεγαλύτερο αγκάθι έχει εντοπισθεί στους λογαριασμούς ΔΕΚΟ και ειδικά στα τιμολόγια του ηλεκτρικού ρεύματος που σήμερα βαρύνονται με ΦΠΑ 13% και που – όπως διαφαίνεται - θα μετακινηθούν στον υψηλότερο φορολογικό συντελεστή.
Σήμερα περίπου το 60% του εκκαθαριστικού λογαριασμού της ΔΕΗ ενός νοικοκυριού με μέση κατανάλωση ρεύματος αντιστοιχεί σε χρεώσεις υπέρ τρίτων, τέλη και διαφόρους φόρους (σε ένα λογαριασμό 100 ευρώ τα 60 ευρώ). Εάν το ρεύμα υπαχθεί σε συντελεστή ΦΠΑ 20% ή 23% - όπως αναφέρουν κάποια σενάρια- τότε η συνολική φορολογική επιβάρυνση στα τιμολόγια του ηλεκτρικού θα ανέλθει στο 70%!
Η κυβέρνηση χαρακτηρίζει «τοξικό» ένα τέτοιο ενδεχόμενο, καθώς η αύξηση του κόστους του ρεύματος -και η διάχυση του κόστους σε μια σειρά από προϊόντα και υπηρεσίες- θα έπληττε οριζοντίως και καθέτως όλους του πολίτες και ειδικά τους ασθενέστερους, ενώ θα αποτελούσε και εν δυνάμει πηγή αδυναμίας για τη ΔΕΗ, καθώς θα μπορούσε να τροφοδοτήσει νέο κύμα απλήρωτων λογαριασμών, κάτι που αποτελεί ήδη πληγή για την επιχείρηση (βαρύνεται με φέσια 2 δισ. ευρώ).
Για να αποφύγει όλες τις προαναφερόμενες δυσμενείς επιπτώσεις η κυβέρνηση εξετάζει την «απογύμνωση» των λογαριασμών ρεύματος από μια σειρά από φόρους, ώστε να διατηρηθεί κοντά στο 55% η συνολική φορολογική επιβάρυνση που συνοδεύει τους λογαριασμούς του ρεύματος.
Έτσι, εξετάζεται να εξαιρεθούν ή να μειωθούν κάποιες από τις χρεώσεις  που διογκώνουν τους λογαριασμούς του ρεύματος και δεν αφορούν στις παροχές ηλεκτρικού. Υπενθυμίζεται πως σήμερα ο λογαριασμός ρεύματος βαρύνεται με τους εξής φόρους:
 • Με ΦΠΑ 13%.
 • Με κρατήσεις για Υπηρεσίες Κοινής Ωφελείας.
 • Με το Ειδικό Τέλος Μείωσης Εκπομπών Αερίων Ρύπων (τέλος ΑΠΕ).
 • Με Ειδικό Τέλος 5‰.
 • Με Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης.
 • Με δημοτικά τέλη, δημοτικούς φόρους και το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας.
 • Με το ανταποδοτικό τέλος υπέρ ΝΕΡΙΤ.
 • Με διάφορες χρεώσεις/πιστώσεις (χρεώσεις εργασιών δικτύου, κ.α.).
Πρέπει να σημειωθεί πως τόσο το ειδικό τέλος υπέρ ΑΠΕ, όσο και ο Ειδικός Φόρο Κατανάλωσης υπόκεινται σήμερα σε ΦΠΑ. Δηλαδή ο ΦΠΑ 13% επιβάλλεται πολλαπλώς στον ίδιο λογαριασμό ρεύματος. Μια σκέψη είναι αυτό να σταματήσει. Μια δεύτερη εισήγηση είναι να περιορισθεί το ύψος κάποιων χρεώσεων όπως το Ειδικό Τέλος Μείωσης Εκπομπών Αερίων Ρύπων, το Ειδικό Τέλος 5‰ ή το τέλος υπέρ ΝΕΡΙΤ.
Σε κάθε περίπτωση οι αποφάσεις αυτές θα ληφθούν στις επόμενες εβδομάδες και μετά από συνεννόηση των υπουργείων Οικονομικών και Παραγωγικής Ανασυγκρότησης.

(in.gr)

Τετάρτη 6 Μαΐου 2015

ΕΜ.ΤΩΜΑΔΑΚΗΣ: "Οι μειοψηφίες δεν είναι δυνατόν να επιβάλουν της απόψεις τους με αντιδημοκρατικό τρόπο"

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΤΕ ΟΜΙΛΟΥ ΔΕΗ-ΚΗΕ


Συναδέλφισσες –φοι,
Μέσα στις δύσκολες στιγμές που ζει η χώρα μας και οι εργαζόμενοι βιώνουν τον εφιάλτη των μνημονιακών πολιτικών, χωρίς να φαίνεται φως στο τούνελ τις λιτότητας και της οικονομικής ασφυξίας που έχουν επιβάλει οι δανειστές στη χώρα μας, το συνδικαλιστικό κίνημα στον Όμιλο ΔΕΗ λειτούργησε υπέρ των συμφερόντων των εργαζομένων.
Διατήρησε τα εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα των εργαζομένων, με την υπογραφή της νέας Συλλογικής ..
Σύμβασης Εργασίας στη ΔΕΗ και στο ΔΕΔΔΗΕ, ενώ αναμένεται η υπογραφή και στον ΑΔΜΗΕ, αντίστοιχη των άλλων εταιρειών. Σ. Συμβάσεις που διορθώνουν αδικίες πολλών ετών και διεκδικήσεις της ΕΤΕ/ΔΕΗ εδώ και μια εικοσαετία.
Την Πέμπτη 30-4-2015 υπογράψαμε ως ΕΤΕ/ΔΕΗ, μαζί με τη ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ και τα πρωτοβάθμια σωματεία μέλη της, την νέα ΣΣΕ στο ΔΕΔΔΗΕ μετά από μακρά χρονική διάρκεια διαπραγματεύσεων, κόντρα στα προσκόμματα και αναχώματα που προσπαθούσαν εδώ και καιρό να επιβάλουν πολιτικοί και κυρίως συνδικαλιστικοί παράγοντες.
Όλο το προηγούμενο διάστημα συνδικαλιστικά στελέχη με πλάγιο και ανήθικο τρόπο έκαναν τα πάντα για τη ματαίωση της υπογραφής της Σ. Σύμβασης, με μόνο στόχο την απαξίωση της σημερινής συνδικαλιστικής ηγεσίας στα μάτια των συναδέλφων και την ικανοποίηση των κομματικών τους σχεδίων.
Επένδυαν στην μη υπογραφή της Σύμβασης, κυρίως στο ΔΕΔΔΗΕ, ώστε να είναι αδύνατη η επιστροφή του επιδόματος επικινδύνου εργασίας στους Τ4Α, με αποτέλεσμα η απογοήτευση που θα προέκυπτε μεταξύ των συναδέλφων, θα ήταν για αυτούς τους νεόκοπους προστάτες τους, η μεγαλύτερη «επένδυση» για την επίτευξη των προσωπικών και συνδικαλιστικών σχεδιασμών τους, έχοντας ως μεγάλα θύματα τη συγκεκριμένη κατηγορία εργαζομένων, της οποίας καπηλεύτηκαν τον αγώνα τους.
Είναι γνωστό σε όλους. ότι το σοβαρό αυτό πρόβλημα θα μπορούσε να είχε λυθεί με τη Συλλογική Σύμβαση του 2012, από αυτούς που είχαν την ευθύνη τότε, αλλά δεν το έπραξαν, με αποτέλεσμα να ταλαιπωρηθούν αδίκως οι συνάδελφοί μας στην κατηγορία Τ4Α και το μόνο που κάναμε τώρα είναι να διορθώσουμε τα δικά τους λάθη.

Χρησιμοποίησαν όλα τα μέσα για να πετύχουν τους στόχους τους, καθώς δεν ήταν τυχαίο οι επιλεγμένες διαρροές που γίνονταν στα Μέσα Ενημέρωσης και στην πολιτική ηγεσία και την απίστευτη κατασυκοφάντηση που ακολούθησε, με σκοπό να ακυρώσουν την υπογραφή της νέας ΣΣΕ, εξυπηρετώντας έτσι, συνειδητά ή ασυνείδητα, διάφορα συμφέροντα ξένα προς εμάς.
Παραπληροφορούσαν τους εργαζόμενους για το περιεχόμενο της Σ. Σύμβασης, λέγοντας τους ότι είναι καταστροφική. Όταν θεσμοθετούνταν για πρώτη φορά κοινωνικός μισθός, οι ίδιοι δήλωναν ότι δεν τον θέλουν, αλλά όπως απεδείχθη στη συνέχεια είναι οι ίδιοι που πρώτοι το ζητάν μετά την υπογραφή της ΣΣΕ.
Αυτή είναι η νέα συνδικαλιστική ηθική που πρεσβεύουν και οραματίζονται για το μέλλον των εργαζομένων, αναζητώντας κομματική στέγη και προστασία, κόντρα στο κοινό συμφέρον.
Έφτασαν σε σημείο, βολεμένοι ψευτοεπαναστάτες που μεταπήδησαν από την Ανταρσία στο Σύριζα, ως συνήθεις γυρολόγοι, να στείλουν επιστολή στον αρμόδιο υπουργό ενέργειας, ώστε να τον επηρεάσουν αρνητικά και να ασκήσει πιέσεις στη μη υπογραφή της ΣΣΕ.
Σύλλογοι όπως : ΕΔΟΠ-ΔΕΗ, ΣΕΠ-ΔΕΗ, ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΤΕΣ, ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΑΛΛΥΛΕΓΓΥΗ και ΣΩΜΑΤΕΊΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΛΑΥΡΙΟ, χρησιμοποίησαν ακόμη και νομικά μέσα, κάνοντας δικαστική προσφυγή για την αποφυγή υπογραφής της ΣΣΕ, καθώς δεν την αναγνωρίζουν όπως οι ίδιοι λένε.
Οι μειοψηφίες δεν είναι δυνατόν να επιβάλουν της απόψεις τους με αντιδημοκρατικό τρόπο, οφείλουν να σέβονται τις αποφάσεις τις πλειοψηφίας, γιατί στις δημοκρατίες δεν υπάρχουν αδιέξοδα.
Όσοι απεργάζονταν τη ματαίωση της ΣΣΕ, εκπροσωπούσαν άλλου είδους συμφέροντα, όχι αυτά των εργαζομένων, οι οποίοι και θα μας κρίνουν όλους.
Το συνδικάτο, βρισκόμενο σε μια δύσκολη συγκυρία, έδωσε το ελάχιστο που θα μπορούσε να δώσει στους εργαζόμενους και θα κάνει ότι είναι δυνατόν για να δώσει περισσότερα, με βάση την οικονομική κατάσταση της χώρας, χωρίς τυμπανοκρουσίες και ψεύτικες υποσχέσεις.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΤΕ ΟΜΙΛΟΥ ΔΕΗ-ΚΗΕ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΩΜΑΔΑΚΗΣ

Η θέση της ΔΕΗ για την απόδοση του ΕΤΜΕΑΡ

Τη δική της άποψη αναφορικά με την απόδοση του ΕΤΜΕΑΡ μετά την είσπραξη των λογαριασμών ρεύματος, δηλαδή μετά την πληρωμή του από τους καταναλωτές, καταθέτει η ΔΕΗ μετά και τις αντιδράσεις φορέων παραγωγών από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) σε επιστολή που απέστειλαν προν τον υπουργό ΠΑΠΕΝ Π. Λαφαζάνη.
Αναλυτικότερα, η Δημόσια Επιχείρηση σημειώνει τα εξής:
1. Πάγια επιδίωξη της ΔΕΗ, από το χαρακτήρα και την αποστολή της, είναι η μείωση του κόστους Ηλεκτρικής Ενέργειας (Η/Ε) προς όφελος των καταναλωτών.
Είναι πασίγνωστο ότι εξαιτίας των άστοχων επιλογών του
παρελθόντος η τιμή αγοράς της ενέργειας των ΑΠΕ και ιδιαίτερα των Φωτοβολταϊκών (Φ/Β) είναι υπέρμετρα υψηλή. Αυτό επιβαρύνει σημαντικά το κόστος της Η/Ε και αποτυπώνεται στο ΕΤΜΕΑΡ το οποίο έχει εκτοξευθεί στα ύψη, σε βάρος των καταναλωτών.
Υπογραμμίζεται ότι η αύξηση του ΕΤΜΕΑΡ και η συνακόλουθη αύξηση των λογαριασμών του ρεύματος, επιδρά αρνητικά στην εισπραξιμότητά τους, ιδιαίτερα για τους πιο αδύναμους οικονομικά πελάτες της ΔΕΗ, με συνέπεια πρόσθετη ζημία για την Επιχείρηση.
2. Η απαίτηση από τη ΔΕΗ να καταβάλλει το ΕΤΜΕΑΡ χωρίς να το έχει εισπράξει, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι είναι υποχρεωμένη να αγοράζει το σύνολο της παραγωγής των ΑΠΕ, ενώ θα μπορούσε να προμηθεύεται την αντίστοιχη ποσότητα ενέργειας σε πολύ φθηνότερες τιμές, δεν είναι παρά επιδότηση της συγκεκριμένης κατηγορίας παραγωγών, σε βάρος όλων.
3. Θέση της ΔΕΗ είναι ότι οι ΑΠΕ πρέπει να αναπτυχθούν στο μέγιστο δυνατό βαθμό, τόσο για λόγους περιβαλλοντικούς, όσο και εξαιτίας του ότι αποτελούν εγχώριο πόρο, καθώς η χώρα μας διαθέτει άφθονη ηλιοφάνεια και αιολικό δυναμικό. Στρατηγικός στόχος της ΔΕΗ είναι να πρωταγωνιστήσει στην ανάπτυξη αυτή μέσω και της θυγατρικής της ΔΕΗ Ανανεώσιμες. Η ανάπτυξη αυτή ωστόσο πρέπει να γίνει ορθολογικά, σε συνάρτηση και με την πρόοδο της τεχνολογίας, ώστε να συνδυαστεί με την απαραίτητη οικονομικότητα.
Σε ότι αφορά στην κατάσταση που έχει δημιουργηθεί σήμερα, δηλαδή τον φαύλο κύκλο των αλλεπάλληλων αυξήσεων του ΕΤΜΕΑΡ, επιβάλλεται να βρεθεί μια συνολική λύση στο πλαίσιο της οποίας θα κληθούν να συμβάλουν όλες οι πλευρές στο μέτρο των δυνατοτήτων τους, συμπεριλαμβανομένων των τραπεζών, στο βαθμό που έχουν χορηγήσει στους παραγωγούς ΑΠΕ δάνεια με υψηλά επιτόκια.
Επαναλαμβάνουμε ότι στη σημερινή κρίσιμη συγκυρία κανένας δεν δικαιούται να απαιτεί, να επωμίζονται άλλοι τα βάρη της κρίσης, οχυρωμένος σε «κεκτημένα» και μάλιστα απότοκα άστοχων επιλογών.
4. Σε ότι αφορά στη θέση του Συνδέσμου Παραγωγών Ενέργειας από Φωτοβολταϊκά (ΣΠΕΦ) να ενταχθεί το ΕΤΜΕΑΡ στο ανταγωνιστικό σκέλος των λογαριασμών, η ΔΕΗ παρατηρεί ότι αυτό μπορεί να γίνει μόνο με την αυτονόητη προϋπόθεση ότι οι παραγωγοί των ΑΠΕ θα έχουν την ίδια αντιμετώπιση με τους λοιπούς παραγωγούς, τόσο σε ότι αφορά στη διάθεση της παραγωγής τους, όσο και σε ότι αφορά στην τιμή πώλησής της στο Σύστημα.


 http://energypress.gr/news/i-thesi-tis-dei-gia-tin-apodosi-toy-etmear

Τρίτη 5 Μαΐου 2015

Ε.ΤΕ. ΟΜΙΛΟΥ ΔΕΗ: ΥΠΟΓΡΑΦΗΚΕ Η ΝΕΑ ΣΣΕ ΣΤΟ ΔΕΔΔΗΕ

Μετά από πολύμηνες διαπραγματεύσεις μεταξύ
Διοίκησης και Συνδικάτου και κόντρα στις αντίξοες συνθήκες που είχαν διαμορφωθεί μετά την υπογραφή της Σ. Σύμβασης στη ΔΕΗ, υπογράφηκε την Πέμπτη 30-4-2015 η νέα Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, στα γραφεία της εταιρείας, μεταξύ του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου, εκ μέρους της Διοίκησης και του Προέδρου και Γ. Γραμματέα της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ και των Πρωτοβάθμιων Σωματείων του.. ΔΕΔΔΗΕ.
Την νέα ΣΣΕ δεν υπέγραψαν όλα τα πρωτοβάθμια σωματεία, μερικά εκ των οποίων είχαν προσφύγει στη δικαιοσύνη με στόχο να ακυρωθεί η υπογραφή της. Δυστυχώς για αυτούς και ευτυχώς για τους εργαζόμενους η νέα ΣΣΕ είναι πλέον
γεγονός, οι αντεργατικές και αντισυναδελφικές τους συμπεριφορές δεν πέρασαν.   Το περιεχόμενο της νέας Συλλογικής Σύμβασης είναι ακριβώς το ίδιο με το περιεχόμενο της Συλλογικής Σύμβασης της ΔΕΗ που υπογράφηκε στις 27-2-2015, συν την οριστική επίλυση του επιδόματος επικινδύνου εργασίας στην κατηγορία Τ4Α, όπου επαναχορηγείται πλέον σε όλους τους συναδέλφους της κατηγορίας ανεξαρτήτως αν υπάγονται στο καθεστώς των ΒΑΕ και ΥΒΑΕ.
Είναι μια Σύμβαση η οποία έχει ως βασικούς άξονες:
       Τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας
       Την αποτροπή μειώσεων σε κλιμάκια και επιδόματα
       Τη συνεχή καταβολή των μισθολογικών κλιμακίων
Μετά την ολοκλήρωση της Σ. Σύμβασης στο ΔΕΔΔΗΕ, το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, η αντίστοιχη Σύμβαση θα υπογραφεί και στον ΑΔΜΗΕ, ώστε να ολοκληρωθεί και να εφαρμοστεί σε όλο τον Όμιλο ΔΕΗ το περιεχόμενο της νέας Σ. Σύμβασης Εργασίας.
Η διάρκεια της ΣΣΕ είναι τριετής και η υπογραφή της είχε ως αποτέλεσμα: οι Κασσάνδρες να διαψευσθούν, τα σχέδιά ορισμένων να μην περάσουν και η σπίλωση του Συνδικάτου να αποτύχει. 
Οι εργαζόμενοι κέρδισαν, τηρουμένων των αναλογιών μέσα στις δύσκολες οικονομικά συνθήκες που ζει η χώρα μας και το σύνολο των εργαζομένων.

 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Ε.ΤΕ. ΟΜΙΛΟΥ ΔΕΗ-ΚΗΕ

Απαλλαγή από το τέλος ΑΠΕ για απλήρωτους λογαριασμούς ζητά η ΔΕΗ

Σε νέα αναστάτωση οδηγείται η αγορά ΑΠΕ, μετά τις
πληροφορίες ότι η ΔΕΗ ζητά εκ νέου να μην καταβάλλει στον ΛΑΓΗΕ το τέλος ΕΤΜΕΑΡ (τέλος ΑΠΕ), το οποίο αντιστοιχεί στους απλήρωτους λογαριασμούς ηλεκτρικού. Εισέρχεται και αυτή δηλαδή στο «κίνημα» του «δεν πληρώνω» στο οποίο είχαν προσχωρήσει πολλοί από τους πελάτες της, οι οποίοι, χωρίς να βρίσκονται σε οικονομική αδυναμία, εκμεταλλεύτηκαν το κλίμα των προηγούμενων μηνών.
Ωστόσο η προοπτική να μην καταβάλλει το τέλος ΕΤΜΕΑΡ των κακοπληρωτών πελατών της, τινάζει κυριολεκτικά στον αέρα τον λογαριασμό ΑΠΕ που τηρεί ο ΛΑΓΗΕ, και από τα έσοδα του..
οποίου πληρώνονται οι παραγωγοί (φωτοβολταϊκά αιολικά, υδροηλεκτρικά κ.λπ.).
Ολογαριασμός είναι ήδη ελλειμματικός, η προοπτική ισοσκελισμού του μετά την πρόσφατη απόφαση Λαφαζάνη να ακυρώσει τη μικρή αύξηση του τέλους ΕΤΜΕΑΡ, απομακρύνεται, ενώ οι παραγωγοί ΑΠΕ πληρώνονται κατά μέσο όρο με καθυστέρηση 4,5 μηνών. Να σημειωθεί ότι στις 23 Απριλίου ολοκληρώθηκαν οι πληρωμές για παραγωγή του Νοεμβρίου 2014, ενώ στις 30 Απριλίου ξεκίνησε η τμηματική εξόφληση, της παραγωγής Δεκεμβρίου 2014.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχει το Euro2day.gr, η διοίκηση της ΔEΗ με επιστολή της στον υπουργό ΠΑΠΕΝ, ζητά να προβλεφθεί νομοθετική ρύθμιση που θα απαλλάσσει τη ΔΕΗ από την υποχρέωση να καταβάλλει στο ΛΑΓΗΕ το ποσό του ΕΤΜΕΑΡ, των λογαριασμών που δεν εξοφλούνται.
Το πρόβλημα για τη ΔEΗ είναι πραγματικό καθώς το ύψος των ανεξόφλητων λογαριασμών πλησιάζει αισίως τα 2 δισ. ευρώ, ενώ ένα μικρό μέρος του αφορά το τέλος ΕΤΜΕΑΡ. Από την άλλη πλευρά, ωστόσο, με την ισχύουσα νομοθεσία και το κανονιστικό πλαίσιο που διέπει την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, κάθε προμηθευτής όταν αγοράζει ενέργεια από τη χονδρική αγορά (pool) για να την μεταπουλήσει στους πελάτες του, είναι υποχρεωμένος να προσθέτει και όλα τα τέλη με τα οποία διαμορφώνεται η τελική τιμή καταναλωτή και αποτελούν το ρυθμιζόμενο σκέλος του τιμολογίου.
Σε αυτά περιλαμβάνονται τα τέλη χρήσης δικτύου υψηλής τάσης τα οποία εισπράττει ο ΑΔΜΗΕ, χαμηλής τάσης που εισπράττει ο ΔΕΔΔΗΕ, τα τέλη για ΥΚΩ που εισπράττει η ίδια η ΔEΗ, το ΕΤΜΕΑΡ που εισπράττει ο ΛΑΓΗΕ, τους φόρους, ΔΕΤΕ κλπ. Που εισπράττει το δημόσιο. Αποτελεί δε καθαρά θέμα σχέσεων ΔEΗ με τους κακοπληρωτές πελάτες της, το πώς θα διασφαλίσει την είσπραξη των οφειλόμενων.
Όπως δε αναφέρουν παράγοντες της αγοράς, σε περίπτωση που γίνει αποδεκτό το αίτημα της ΔEΗ, τότε τίθεται θέμα και με την καταβολή στους δικαιούχους (ΑΔΜΗΕ-ΔΕΔΔΗΕ) των τελών που τους αντιστοιχούν. Επιπλέον μια «τακτοποίηση» του υπαρκτού προβλήματος μπορεί να χαρακτηριστεί ακόμη και ως κρατική ενίσχυση προς τη ΔEΗ. Δηλαδή, μπορεί μεν η ρύθμιση να αφορά τον κάθε προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας, αλλά η ΔΕΗ ελέγχει ποσοστό 97% της συνολικής αγοράς προμήθειας, ενώ από όσα είναι γνωστά, κανείς άλλος δεν αντιμετωπίζει παρόμοιο πρόβλημα με απλήρωτους λογαριασμούς.
Έτσι ενδέχεται μια ρύθμιση του προβλήματος που δεν θα λαμβάνει υπόψιν της όλες τις παραμέτρους του θέματος, να τινάξει στον αέρα την ήδη ελλειμματική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και επιπλέον να βάλει σε νέες περιπέτειες τη ΔΕΗ.
Σε ό,τι αφορά τώρα στις επιπτώσεις που θα υπάρξουν στο λογαριασμό ΑΠΕ που διαχειρίζεται ο ΛΑΓΗΕ, σημειώνεται ότι το 2014 έκλεισε με πλεόνασμα έτους 97,67 εκατομμύρια ευρώ και σωρευτικό έλλειμμα 166,67 εκατομμύρια Ευρώ.
Το 2014, σε σύνολο εσόδων του λογαριασμού ύψους 1,84 δισ. ευρώ, το 53%, ή 975,95 εκατομμύρια ευρώπροήλθε από το τέλος ΕΤΜΕΑΡ που καταβάλλουν μέσω των λογαριασμών ηλεκτρικού οι καταναλωτές. Το πλεόνασμα έτους του λογαριασμού, στην ουσία προέκυψε μετά την επιβολή έκτακτης εισφοράς στους παραγωγούς ύψους 91,5 εκατομμυρίων και σειρά άλλων μέτρων (μείωση στις τιμές κ.λπ.) που επιβλήθηκαν στο πλαίσιο του λεγόμενου new deal για τις ΑΠΕ.
Με βάση τις προβλέψεις που κάνει ο ΛΑΓΗΕ το Μάρτιο για τους επόμενους μήνες με παραδοχές για τη νέα ισχύ ΑΠΕ και την αναμενόμενη παραγωγή από ΑΠΕ, το μηδενισμού του σωρευτικού ελλείμματος του λογαριασμού τον έχει μεταθέτει για τον Ιανουάριο του 2016, αν και στη συνέχεια αρχίζει και πάλι να διαμορφώνεται σωρευτικό έλλειμμα που στο τέλος Δεκεμβρίου 2016 διαμορφώνεται σε περίπου 40 εκατομμύρια. Αυτό σημαίνει ότι μέχρι το τέλος του χρόνου θα πρέπει και πάλι να προβλεφθούν μέτρα προκειμένου να ισοσκελίσει ο λογαριασμός ΑΠΕ.
Έτσι σε περίπτωση που γίνει αποδεκτό το αίτημα της ΔΕΗ, με αποτέλεσμα να μειωθούν τα έσοδα του λογαριασμού από το τέλος ΕΤΜΕΑΡ, τότε η κατάσταση θα γίνει ιδιαίτερα κρίσιμη όχι μόνο για την αγορά ΑΠΕ, αλλά για το σύνολο της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.
Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι ο ισοσκελισμός του λογαριασμού ΑΠΕ που τηρεί ο ΛΑΓΗΕ έχει νομοθετηθεί, ενώ η ΡΑΕ από το νόμο είναι υποχρεωμένη, όταν προκύπτουν αποκλίσεις, να αποφασίζει μέτρα που θα συμβάλλουν στον μηδενισμό του ελλείμματος.(του Μιχάλη Καϊταντζίδη, euro2day.gr)