Τετάρτη 14 Ιουνίου 2023

Εκδικάσθηκε στο Συμβούλιο της Επικρατείας η αίτηση ακύρωσης της ΓΕΝΟΠ /ΔΕΗ για την περικοπή της έκπτωσης στο τιμολόγιο ρεύματος του Προσωπικού ΔΕΗΕΚΔΙΚΑΣΘΗΚΕ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

Η ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΟΠ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΤΗΣ ΕΚΠΤΩΣΗΣ

ΣΤΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΕΗ

Εκδικάσθηκε σήμερα στο Δ’ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας η αίτηση ακύρωσης που κατέθεσε η ΓΕΝΟΠ-ΚΗΕ και η ΠΟΣ/ΔΕΗ, για το ζήτημα της παράνομης μείωσης στην έκπτωση του ειδικού τιμολογίου του προσωπικού και των συνταξιούχων της ΔΕΗ.

Με την αίτηση ακύρωσης, που έχει αριθμό κατάθεσης Ε918/2020, προβάλλονται πλείονες λόγοι ακύρωσης της απόφασης για περικοπή κατά 30% της έκπτωσης στο τιμολόγιο ρεύματος, που έλαβε η ΔΕΗ κατ’ εφαρμογή του άρθρου 11 Ν. 4643/2019 «Απελευθέρωση αγοράς ενέργειας, εκσυγχρονισμός της ΔΕΗ, ιδιωτικοποίηση της ΔΕΠΑ και στήριξη των Α.Π.Ε. και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄193).

Όπως είναι γνωστό, η αιφνιδιαστική απόφαση να περικοπεί η έκπτωση στο τιμολόγιο ρεύματος των εργαζομένων και των συνταξιούχων της ΔΕΗ ελήφθη τότε, το έτος 2019, με την αιτιολογία ότι είναι δήθεν «απολύτως επιβεβλημένη στο πλαίσιο της συνολικής προσπάθειας οικονομικής ανάπτυξης και διατήρησης της βιωσιμότητας της ΔΕΗ» (σελ. 7 αιτιολογικής έκθεσης του Ν. 4643/2019). Με πρόσχημα επομένως την οικονομική ανάπτυξη και τη διατήρηση της βιωσιμότητας επεβλήθη μονομερώς, βάσει νόμου, η περικοπή της έκπτωσης στο τιμολόγιο ρεύματος, παρότι αυτή είχε αποφασισθεί με συλλογικές διαπραγματεύσεις και αποτελούσε όρο της από 31.07.1991 Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβαση Εργασίας που συνήφθη μεταξύ ΓΕΝΟΠ και ΔΕΗ. Και ασφαλώς η περικοπή επιβλήθηκε όχι ως έκτακτο μέτρο προσωρινού χαρακτήρα, αλλά ως μόνιμο: έτσι και σήμερα που η ΔΕΗ είναι σε μεγάλη ανάπτυξη, επεκτείνεται σε ξένες αγορές, αναπτύσσει το χαρτοφυλάκιό της και η μετοχή της σημειώνει μεγάλη άνοδο στο Χρηματιστήριο, η περικοπή της έκπτωσης στο τιμολόγιο ρεύματος που αποφασίσθηκε το 2019 παραμένει σε ισχύ, εις βάρος των εργαζομένων και συνταξιούχων της ΔΕΗ.

Με την αίτηση ακύρωσης τίθεται καταρχάς το μείζον ζήτημα, ότι η απόφαση περικοπής της έκπτωσης στο τιμολόγιο ισοδυναμεί με κρατική παρέμβαση και κατάργηση στην ουσία της συμφωνίας των κοινωνικών εταίρων, δηλαδή της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας που προβλέπει αυτή την έκπτωση.

Ειδικότερα, με το δικόγραφο της αίτησης ακύρωσης και στο ακροατήριο, η ΓΕΝΟΠ υποστήριξε στο Συμβούλιο της Επικρατείας ότι η επίμαχη απόφαση περικοπής μεταξύ άλλων:

(1) Αντίκειται στο άρθρο 22 παρ. 2 του Συντάγματος, με το οποίο κατοχυρώνεται η συλλογική αυτονομία, διότι εισήχθη μονομερώς διαφορετική ρύθμιση των όρων εφαρμογής του τιμολογίου προσωπικού σε σχέση με τους περιλαμβανόμενους κανονιστικούς όρους στην από 31.7.1991 ΕΣΣΕ και ορίσθηκε ειδικώς, στην παρ. 2 του ίδιου άρθρου 11, ότι καταργείται οποιαδήποτε γενική ή ειδική διάταξη, μεταξύ άλλων, της από 31.7.1991 ΕΣΣΕ ρυθμίζουσα διαφορετικά το θέμα της  της εφαρμογής του ειδικού τιμολογίου προσωπικού.

(2) Αντιβαίνει στο άρθρο 11 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (Ε.Σ.Δ.Α, Ν.Δ. 53/1974, Α΄ 256), με το οποίο κατοχυρώνεται η ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι και ειδικότερα η συνδικαλιστική ελευθερία.

(3) Αντίκειται στο άρθρο 1 του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της Ε.Σ.Δ.Α. περί κατοχύρωσης του σεβασμού της περιουσίας του προσώπου, το οποίο δεν μπορεί να τη στερηθεί παρά μόνο για λόγους δημόσιας ωφέλειας και υπό αυστηρές προϋποθέσεις.

(4) Παραβιάζει τα άρθρα 5, 6 και Ζ (περιορισμοί) του Αναθεωρημένου Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη (Ν. 4359/2015, Α΄ 5), με τα οποία κατοχυρώνεται το δικαίωμα στη συνδικαλιστική δράση και το δικαίωμα των συνδικαλιστικών οργανώσεων να προβαίνουν σε ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις με τους εργοδότες και να καθορίζουν, μέσω της διαδικασίας αυτής, τους όρους εργασίας συνάπτοντας Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας.

(5) Αντίκειται στο άρθρο 43 παρ. 2 του Συντάγματος, ως εκδοθείσα χωρίς ειδική προς τούτο εξουσιοδότηση, καθώς με το άρθρο 11 του Ν. 4643/2019 τίθεται το πλαίσιο της ρύθμισης, ωστόσο δεν ορίζεται ειδικώς το όργανο στο οποίο παρέχεται εξουσιοδότηση για τον καθορισμό του αντικειμένου της ρύθμισης, του τρόπου και της διαδικασίας εφαρμογής της.

(6) Παραβιάζει το άρθρο 34 του Ν. 2773/1999, διότι η ΔΕΗ, αν και συνεχίζει να απολαμβάνει την ενσωματωμένη στην περιουσία της ασφαλιστική περιουσία του προσωπικού της, η οποία ουδέποτε μεταβιβάσθηκε στον διακριτό ασφαλιστικό φορέα που δημιουργήθηκε, προβαίνει, με την προσβαλλόμενη, σε παράνομη και δυσανάλογη μείωση της παρεχόμενης έκπτωσης του ειδικού τιμολογίου προσωπικού και συνταξιούχων της.

(7) Εκδόθηκε κατά παράβαση της αρχής της προστατευόμενης εμπιστοσύνης του διοικούμενου και στερείται αιτιολογίας, καθώς η σημαντική μείωση στην παρεχόμενη έκπτωση τιμολόγησης του ηλεκτρικού ρεύματος για το προσωπικό της ΔΕΗ, τους συνταξιούχους υπαλλήλους της και τις οικογένειές τους αποτελεί αιφνιδιαστική ανατροπή του προγραμματισμού της οικογενειακής ζωής τους, καθόσον οι δικαιούχοι της έκπτωσης εύλογα απέβλεπαν στη διατήρηση της έκπτωσης στα ίδια επίπεδα, αφ΄ ης στιγμής μάλιστα η ΔΕΗ ουδέποτε αμφισβήτησε την υποχρέωσή της να παρέχει την εν λόγω έκπτωση με τους συμφωνηθέντες με την Ε.Σ.Σ.Ε. όρους.

Η υπόθεση εκδικάσθηκε μετά από πολλές αναβολές, καθώς η ΔΕΗ δεν είχε επί χρόνια καταθέσει έκθεση απόψεων και φάκελο τεκμηρίωσης στο ΣτΕ.

Η ΔΕΗ, με την έκθεση απόψεών της, που κατέθεσε στο ΣτΕ μόλις την 22.03.2023, ζητεί την απόρριψη της αίτησης ακύρωσης, τονίζοντας ότι «η ΔΕΗ είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, το οποίο ενεργεί κατά τους κανόνες του ιδιωτικού δικαίου», μη υπεισερχόμενη κατ’ ουσίαν στους επιμέρους λόγους ακύρωσης που προβάλλονται με την αίτηση ακύρωση της ΓΕΝΟΠ-ΚΗΕ και της ΠΟΣ/ΔΕΗ.

Τις προσεχείς ημέρες θα κατατεθεί στο ΣτΕ και υπόμνημα επί της ακροαματικής διαδικασίας και επί των θέσεων που ανέπτυξε η ΔΕΗ προς αντίκρουση της αίτησης ακύρωσης, οπότε και θα ολοκληρωθεί η διαδικασία της δίκης και θα αναμένεται πλέον η έκδοση απόφασης.

Η ΓΕΝΟΠ-ΚΗΕ, όπως έχει εξαγγείλει, θα συνεχίσει τον αγώνα, σε κάθε επίπεδο -θεσμικό, συνδικαλιστικό και νομικό- προκειμένου να διασφαλισθεί ο σεβασμός προς τον ρόλο των κοινωνικών εταίρων, το κύρος των συμφωνιών των κοινωνικών εταίρων και η προστασία τους από παρεμβάσεις τρίτων. Η συλλογική αυτονομία και η προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων προϋποθέτουν τη μη παρέμβαση του Κράτους στους όρους των συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Προϋποθέτουν τον έμπρακτο σεβασμό στη συνδικαλιστική ελευθερία.

Τετάρτη 7 Ιουνίου 2023

Καταχώριση Ενδείξεων Μετρητή

 

Ποια είναι η συχνότητα καταμέτρησης από τη ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ;

Στους συνήθεις καταναλωτές Χαμηλής Τάσης (οικίες, καταστήματα, μικρές επιχειρήσεις κ.λπ.) η ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ εφαρμόζει την τετραμηνιαία καταμέτρηση.

Συγκεκριμένα, το πρώτο δίμηνο η ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ εκτιμά τις καταναλώσεις  και το αμέσως επόμενο δίμηνο λαμβάνεται η ένδειξη του μετρητή από το προσωπικό της Εταιρείας μας, ώστε να προκύψει η συνολική κατανάλωση του τετραμήνου (προκύπτει αυτόματα από το μηχανογραφικό μας σύστημα ως διαφορά της ένδειξης αυτής από την ένδειξη που είχε καταγραφεί από την Εταιρεία μας πριν 4 μήνες).

Πώς υπολογίζονται οι κατ’ εκτίμηση (έναντι) καταναλώσεις;

Οι κατ’ εκτίμηση καταναλώσεις (“έναντι”) υπολογίζονται αυτόματα από το μηχανογραφικό σύστημα της Εταιρείας μας. Ο υπολογισμός δεν είναι αυθαίρετος, αλλά βασίζεται σε συγκεκριμένο αλγόριθμο που περιλαμβάνει τα ιστορικά στοιχεία των καταναλώσεων, όπως είναι οι καταναλώσεις της αντίστοιχης χρονικής περιόδου του προηγούμενου έτους. Κατά συνέπεια, οι συγκεκριμένες καταναλώσεις δεν διαφέρουν σημαντικά από την πραγματική κατανάλωση του διμήνου, εκτός και εάν το τελευταίο χρονικό διάστημα διαφοροποιήθηκαν οι καταναλωτικές συνήθειες του πελάτη μας.

Για ποιο λόγο να χρησιμοποιήσω την υπηρεσία καταχώρισης ενδείξεων της ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ ;

Εάν επιλέξετε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία καταχώρισης ενδείξεων, τότε η ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ θα ακυρώσει αυτόματα την προγραμματισμένη εκτίμηση των καταναλώσεων σας και αντί αυτής θα υπολογίσει τη συνολική σας διμηναία κατανάλωση, η οποία προκύπτει ως διαφορά της ένδειξης που καταχωρήσατε από την ένδειξη που είχε καταγράψει η Εταιρεία μας πριν δυο μήνες.

Εάν δεν χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία σημαίνει ότι επιλέγετε τον κατ’ εκτίμηση υπολογισμό καταναλώσεων με τον τρόπο που περιγράφηκε ακριβώς πιο πάνω.

Εσείς αποφασίζετε.

Πότε μπορείτε να δώσετε την ένδειξη;

Μέσα σε διάστημα 5 εργάσιμων ημερών, το οποίο θα αναφέρεται στην ιστοσελίδα του ΔΕΔΔΗΕ πληκτρολογώντας τον 11ψήφιο αριθμό παροχής σας.

Επόμενη καταχώριση ένδειξης στον ΔΕΔΔΗΕ:
Στο 800 400 4000 ή www.deddie.gr 

 

Τι θα πρέπει να γνωρίζετε

• Τον αριθμό παροχής σας

• Την ένδειξη του μετρητή σας

Τι πρέπει να κάνετε

1. Επιβεβαιώστε ότι ο Αριθμός Παροχής που αναγράφεται στο λογαριασμό σας, είναι ο ίδιος με αυτόν που εμφανίζεται στο μεταλλικό ταμπελάκι πάνω στο μετρητή σας ( κυκλωμένο στην επόμενη εικόνα)

 

2. Σημειώστε την ένδειξη, παραλείποντας τα δεκαδικά ψηφία που εμφανίζονται με διαφορετικό χρώμα. (χωρίς το κυκλωμένο δεκαδικό της επόμενης εικόνας)

 

3. Εάν έχετε μετρητή διπλής εγγραφής, τότε θα πρέπει να σημειώσετε δυο ενδείξεις, την ένδειξη Κ (για τον υπολογισμό των ημερήσιων καταναλώσεών σας) και την ένδειξη Μ (για τον υπολογισμό των νυχτερινών καταναλώσεών σας) (δείτε τα κυκλωμένα στην επόμενη εικόνα).

 Πως θα καταχωρίσετε την ένδειξή σας:

  • Τηλεφωνικά, καλώντας 11500 από σταθερό τηλέφωνο ή από κινητό τηλέφωνο, με βάση το τιμολόγιο του τηλεπικοινωνιακού σας παρόχου. Εναλλακτικά για την αποφυγή πρόσθετης επιβάρυνσης μπορείτε να καλείτε στο δεκαψήφιο αριθμό 2111900500.

Μια φιλική φωνή θα σας καθοδηγήσει στο μενού υπηρεσιών και θα περιμένει τις οδηγίες σας προτείνοντας σας κάθε φορά την κατάλληλη λέξη για να συνεχίσετε.
Μπορείτε να επιλέξετε να εξυπηρετηθείτε, είτε από το σύστημα αναγνώρισης φωνητικών εντολών – πληκτρολόγησης, είτε από κάποιο Εκπρόσωπό μας λέγοντας τη λέξη ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ.

  ·     Ηλεκτρονικά  μέσω της εταιρικής μας ιστοσελίδας (www.deddie.gr)
 Εάν επιθυμείτε να καταχωρίσετε την ένδειξη του μετρητή σας πατήστε