Δευτέρα 27 Μαΐου 2024

Υπεγράφη η νέα Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (ΕΣΣΕ) Προσωπικού ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. τριετούς διάρκειας (2024-2027)

 


Υπεγράφη η νέα Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (ΕΣΣΕ) Προσωπικού ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. τριετούς διάρκειας (2024-2027)

Συναδέλφισσες -οι
Υπεγράφη την Δευτέρα 27 Μαΐου 2024, στα κεντρικά γραφεία διοίκησης του ΔΕΔΔΗΕ στην οδό Περραιβού 20 & Καλλιρρόης 5, στην Αθήνα, η νέα Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (ΕΣΣΕ) Προσωπικού ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., μεταξύ της διοίκησης του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. και της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ-ΚΗΕ, πλέον Αντιπροσωπευτικής Συνδικαλιστικής Οργάνωσης (ΑΣΟΠ-ΔΕΗ), καθώς και των Πρωτοβαθμίων Σωματείων μελών μας.

Εκ μέρους του ΔΕΔΔΗΕ την ΕΣΣΕ υπέγραψε ο κ. Αναστάσιος Μάνος, Διευθύνων Σύμβουλος του ΔΕΔΔΗΕ, ενώ για την ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ-ΚΗΕ ο Πρόεδρός της Αντώνης Καρράς και ο Γενικός Γραμματέας Κώστας Μανιάτης. Για τα Πρωτοβάθμια Σωματεία υπέγραψαν οι Πρόεδροι και οι Γενικοί Γραμματείς.

Το Προεδρείο, η Διαπραγματευτική Ομάδα, το Δ.Σ. της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ-ΚΗΕ και τα Σωματεία Μέλη της, με διαρκείς και διαπραγματεύσεις με τη Διοίκηση της επιχείρησης, τήρησαν και στην περίπτωση του ΔΕΔΔΗΕ, στο ακέραιο τις δεσμεύσεις τους έναντι των συναδέλφων εργαζομένων, επιτυγχάνοντας με την υπογραφή της τριετούς ΕΣΣΕ, εργασιακή ειρήνη και ασφάλεια.
Η νέα Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, έχει θετικό οικονομικό πρόσημο, με αύξηση αποδοχών, περιλαμβάνοντας οριζόντια τριετή μισθολογική αύξηση, την πρώτη μετά από δεκαεπτά έτη μειώσεων και στασιμότητας, διατηρώντας παράλληλα τα κεκτημένα των προηγούμενων συμβάσεων και το θεσμικό πλαίσιο των κανονισμών.
Επιπρόσθετα, επιτυγχάνει ισχυρές θεσμικές εγγυήσεις, εξασφαλίζοντας το σύνολο του προσωπικού, χωρίς διαχωρισμούς παλαιών και νέων εργαζομένων, οι οποίοι εντάσσονται πλέον για πρώτη φορά στην Ε.Σ.Σ.Ε.
Μετά την υπογραφή νέων Επιχειρησιακών Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας (ΕΣΣΕ) με τις διοικήσεις της ΔΕΗ Α.Ε. και του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., θα συνεχιστούν οι σχετικές διαπραγματεύσεις για την υπογραφή νέων Ε.Σ.Σ.Ε. με τις Διοικήσεις της ΔΕΗ Ανανεώσιμες, καθώς και με την διοίκηση του ΑΔΜΗΕ.

Οι εργαζόμενοι στον Όμιλο ΔΕΗ και στον ΑΔΜΗΕ συμβάλλουν καθημερινά, με υπευθυνότητα, επαγγελματισμό, απαράμιλλη ικανότητα, ομαδικό πνεύμα και ανεξάντλητη εργατικότητα, στην ευημερία της επιχείρησης, στα πλαίσια του εκσυγχρονισμού των δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας σε ευφυή δίκτυα. Είναι μια διαδικασία που στοχεύει στην αναβάθμιση των υφιστάμενων συστημάτων Μεταφοράς, Διανομής και μέτρησης της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, με την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών και πρακτικών, για τη βελτίωση της αποδοτικότητας, της αξιοπιστίας, και της ανθεκτικότητας των δικτύων.
Παρά τη θετική έκβαση των διαπραγματεύσεων, το Συνδικάτο δεν επαναπαύεται και επαγρυπνεί πάντοτε, με σκοπό την προάσπιση της ακεραιότητας της εργασίας των συναδέλφων, τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας, την επίτευξη υψηλότερων αποδοχών, την ασφάλεια και την υγιεινή στην εργασία.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ-ΚΗΕ

Κυριακή 26 Μαΐου 2024

ΔΕΗ: Απόσχιση του τηλεπικοινωνιακού κλάδου χονδρικής

 

ΔΕΗ: Απόσχιση του τηλεπικοινωνιακού κλάδου χονδρικής

Η ΔΕΗ ανακοινώνει ότι, με την υπ’ αρ. 44 από 20.5.2024 απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου της, εγκρίθηκαν τα κάτωθι απαιτούμενα έγγραφα, ήτοι:

1. Το από 20.5.2024 Σχέδιο Σύμβασης Διάσπασης.

2. Η από 14.5.2024 Έκθεση Αποτίμησης της εύλογης αξίας του Τηλεπικοινωνιακού Κλάδου χονδρικής της ΔΕΗ, την οποία συνέταξαν για λογαριασμό του ανεξάρτητου εμπειρογνώμονα "Q.A.S. Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Ε.Π.Ε." με Α.Μ. ΣΟΕΛ Ε151, οι ορκωτοί ελεγκτές Παναγιώτης Βαρβιτσιώτης (ΑΜ ΣΟΕΛ 19861) και Δημήτριος Γανωτάκης (ΑΜ ΣΟΕΛ 19241), στην οποία συμπεριλαμβάνονται, ως Παράρτημα Α’ η από 31.12.2023 Λογιστική Κατάσταση του Κλάδου, και ως Παράρτημα Β΄ η Έκθεση Προσδιορισμού της αγοραίας αξίας παγίων του Κλάδου, συνταχθείσα από τον ανεξάρτητο αποτιμητή American Appraisal.

3. Η από 20.5.2024 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ Α.Ε. προς τη Γενική Συνέλευση Μετόχων αυτής, σύμφωνα με το άρθρο 61 του Ν. 4601/2019 και η αντίστοιχη από 21.5.2024 ‘Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου της Fibergrid προς τη Γενική Συνέλευση Μετόχων αυτής, έκαστη εκ των οποίων επεξηγεί και δικαιολογεί από οικονομική και νομική άποψη το Σχέδιο Σύμβασης Διάσπασης.

4. Η από 20.5.2024 Έκθεση εμπειρογνωμόνων επί του σχεδίου διάσπασης με απόσχιση κλάδου, βάσει του άρθρου 62 του Ν.4601/2019, προς τη Γενική Συνέλευση της ΔΕΗ και της Fibergrid, η οποία συντάχθηκε από τους ορκωτούς ελεγκτές Παναγιώτη Βαρβιτσιώτη (ΑΜ ΣΟΕΛ 19861) και Δημήτριο Γανωτάκη (ΑΜ ΣΟΕΛ 19241) για λογαριασμό του ανεξάρτητου εμπειρογνώμονα "Q.A.S. Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Ε.Π.Ε." με Α.Μ. ΣΟΕΛ Ε151.

5. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και οι ετήσιες Εκθέσεις Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ, των τριών (3) τελευταίων ετών.

6. Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις και η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της Fibergrid για την πρώτη εταιρική χρήση (21.12.2022 έως 31.12.2022).

7. Η από 15.05.2024 Λογιστική Έκθεση του άρθρου 63 παρ. 1 περ. γ’ του Ν. 4601/2019 της Fibergrid για την περίοδο 01.01.2024 – 31.03.2024 Η ολοκλήρωση της διάσπασης τελεί υπό την αίρεση των κατά Νόμο απαιτούμενων εγκρίσεων από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΔΕΗ και της Fibergrid, της υπογραφής της σχετικής συμβολαιογραφικής πράξης, καθώς και της λήψης όλων των αναγκαίων εγκρίσεων από τις αρμόδιες Αρχές.

Τετάρτη 15 Μαΐου 2024

Η Ε.ΤΕ. Ομίλου ΔΕΗ – ΚΗΕ στο 6ο Συνέδριο του Περιφερειακού Δικτύου Συνδικάτων Ενέργειας Νότιο-Ανατολικής Ευρώπης RETUN – SEE


Ολοκληρωθήκαν οι εργασίες του 6ου Συνεδρίου του Περιφερειακού  Δικτύου Συνδικάτων Ενέργειας Νοτιοανατολικής Ευρώπης  RETUN SEE (Regional Energy Trade Unions Network of South Eastern Europe), που πραγματοποιήθηκε στην Kωνσταντινούπολη, με τη συμμετοχή 19 συνδικαλιστικών οργανώσεων από 11 χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Η Ε.ΤΕ. Ομίλου ΔΕΗ – ΚΗΕ συμμετέχει  αρκετά χρόνια σε αυτή την προσπάθεια εκφράζοντας  θέσεις και απόψεις, μοιράζεται σκέψεις, ιδέες και αγωνίες για το μέλλον του εργατικού κινήματος με τους συναδέλφους των άλλων χωρών, ενώ παράλληλα εστιάσαμε  στις ραγδαίες πολιτικοοικονομικές και ενεργειακές εξελίξεις στην περιοχή μας.

Στο 6ο Συνέδριο τονίστηκε, η αναγκαιότητα για ενότητα, αλληλεγγύη, συνεχούς επαφής, ενημέρωσης και διασφάλισης των εργασιακών κεκτημένων καθώς και της συνεχής διεκδίκησης καλύτερων εργασιακών συνθηκών σε όλα τα επίπεδα. Τονίστηκε ιδιαίτερα  το καθεστώς των ιδιωτικοποιήσεων της ενεργειακής εξάρτισης και φτώχειας και η καταπάτηση των εργασιακών δικαιωμάτων, που χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης.


Παράλληλα οι ραγδαίες πολιτικοοικονομικές και ενεργειακές εξελίξεις στην περιοχή μας με κύριο πρόβλημα την βίαιη απολιγνιτοποίηση που κυριαρχεί στις περισσότερες Ευρωπαϊκές χώρες όπως και στην Ελλάδα, ο πόλεμος στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή μαζί με την ακρίβεια, ενίσχυσε σε μεγάλο βαθμό τις πληθωριστικές πιέσεις, σε συνδυασμό με τα προβλήματα που δημιούργησε η πανδημία, είχαν ως αρνητική συνέπεια, οι τιμές των τροφίμων και των ενεργειακών προϊόντων να αυξηθούν σημαντικά και πλέον ο κάθε καταναλωτής να βιώνει ασταμάτητα μία ασφυκτική οικονομική πραγματικότητα.

Εξάλλου έχουμε επισημάνει και παλαιότερα, πως καθήκον των Ευρωπαϊκών Συνδικάτων είναι οι κοινοί αγώνες, ώστε η τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος για τα ευρωπαϊκά νοικοκυριά να παραμένει σε προσιτά επίπεδα, προσβάσιμο για όλους, ως κοινωνικό αγαθό και ιδιαίτερα για τις  ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

Επιπρόσθετα, οι παρενέργειες της πανδημίας, η εκμετάλλευση του μεταναστευτικού και της  κλιματικής αλλαγής, λειτούργησε σε βάρος των εργαζομένων και των λαών, επηρεάζοντας στο χείριστο τον τρόπο ζωής των πολιτών.

Ταυτόχρονα όλα τα παραπάνω, αλλάζουν τους κανόνες στον χώρο της ενέργειας και ιδιαιτέρως της ηλεκτρενέργειας ενώ η τόνωση της ανάπτυξης, η μείωση της ανεργίας και η ενίσχυση της κοινωνικής πολιτικής, είναι το νέο ζητούμενο που πρέπει να απαντήσουν πειστικά όλες οι πολιτικές δυνάμεις στην γερασμένη Ευρώπη.

Σε όλα αυτά τα μακροχρόνια προβλήματα το Δίκτυο Συνδικάτων Ενέργειας Νοτιοανατολικής Ευρώπης  στο οποίο συμμετέχει ενεργά και η ΕΤΕ/ Ομίλου ΔΕΗ-ΚΗΕ, έχει λειτουργικές προτάσεις και εμπεριστατωμένες θέσεις για την αντιμετώπιση τους.

Έχουμε την τόλμη αλλά και την εμπειρία να δράσουμε,  να αγωνιστούμε και να παλέψουμε, με επιχειρήματα που θα δείξουν ότι ο δρόμος της ανάπτυξης, της εργασιακής ειρήνης και της δικαιοσύνης, για τους εργαζόμενους τόσο μισθολογικά όσο και σε θέματα εργασιακής ασφάλειας.

Η αγωνιστικότητα, ο ενωτικός ρόλος του Συνδικαλιστικού Κινήματος και η προάσπιση των εργασιακών κατακτήσεων, αποτελεί το μεγάλο μας όπλο, ώστε να συνεχίσουμε με δυναμισμό τις παρεμβατικές μας δράσεις, καθώς και να ενισχύσουμε την αποτελεσματικότητα του θεσμικού μας ρόλου για την αξιοπρεπή διαβίωση των πολιτών και των εργαζομένων.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Ε.ΤΕ. ΟΜΙΛΟΥ ΔΕΗ-ΚΗΕ

Τρίτη 14 Μαΐου 2024

«Ενεργειακός Διαμεσολαβητής»: Σταθερά οι λογαριασμοί ρεύματος στα παράπονα των καταναλωτών – «Στη σέντρα» οι προμηθευτές που δεν σέβονται τις συστάσεις


«Ενεργειακός Διαμεσολαβητής»: Σταθερά οι λογαριασμοί ρεύματος στα παράπονα των καταναλωτών – Εξετάζεται η δημοσιοποίηση των προμηθευτών που δεν συμμορφώνονται με τις συστάσεις

Την αποδοχή και αξιοποίηση του εργαλείου από τους καταναλωτές αποτυπώνουν, όπως αναφέρουν πληροφορίες του energypress, τα μέχρι στιγμής στοιχεία για τον «Ενεργειακό Διαμεσολαβητή» της ΡΑΑΕΥ.

Υπενθυμίζεται ότι το εργαλείο βρίσκεται σε λειτουργία από την 1η Φεβρουαρίου και αφορά την διευθέτηση διαφορών ανάμεσα σε καταναλωτές και προμηθευτές ή διαχειριστές προκειμένου να αποφύγουν την προσφυγή στα δικαστήρια. Σύμφωνα με πληροφορίες του energypress, αυτή την στιγμή το «χαρτοφυλάκιο» αριθμεί περί τις 99 υποθέσεις με το μεγαλύτερο μέρος αυτών να βρίσκονται υπό επεξεργασία, δεδομένου ότι, βάσει νόμου, η διευθέτηση τους προβλέπεται εντός 90 ημερών από την ημέρα υποβολής του αιτήματος. Κρίνοντας από τις υποθέσεις που έχουν «τελεσιδικήσει», όπως αναφέρουν αρμόδιες πηγές, τα αποτελέσματα είναι μοιρασμένα με ένα μέρος των υποθέσεων καταλήγει σε συμβιβασμό και επίλυση διαφοράς μεταξύ των μερών και ένα άλλο όχι.

Δευτέρα 13 Μαΐου 2024

Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο: Τι ισχύει για τις νέες αιτήσεις


Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο: Τι ισχύει για τις νέες αιτήσεις

Μόλις λήξει η προθεσμία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων, δηλαδή στις 26 Ιουλίου, καλούνται να κάνουν νέα αίτηση για ένταξη στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο ρεύματος (ΚΟΤ) οι δικαιούχοι προκειμένου να ενημερωθεί το σύστημα για τα νέα φορολογικά στοιχεία τους.

Ωστόσο, για να ενημερωθούν οι ενδιαφερόμενοι εάν είναι δικαιούχοι του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου (ΚΟΤ) ή εάν μπορούν να ενταχθούν στο Μητρώο Ευάλωτων Πελατών θα πρέπει να ακολουθήσουν τα παρακάτω βήματα:

Με την είσοδό τους στο σύστημα θα τους ζητηθεί να επιβεβαιώσουν τον ΑΜΚΑ τους και να συναινέσουν στην επεξεργασία των στοιχείων που απαιτούνται (τα δικά τους, του/της συζύγου και των προστατευόμενων τέκνων τους ).

Μετά την συναίνεσή τους, εμφανίζεται φόρμα που αναφέρει κάποια προσωπικά στοιχεία τους. Θα πρέπει να επιλέξουν για ποιο ΚΟΤ θέλουν να κάνουν αίτηση.

Απαραίτητη είναι η συμπλήρωση αριθμού παροχής ηλεκτρικής ενέργειας. Επίσης απαιτείται το e-mail και ένας αριθμός κινητού τηλεφώνου που θα χρησιμοποιηθούν για αποστολή τυχόν ειδοποιήσεων.

Δικαιολογητικά

Για αιτήσεις ΚΟΤ-Α θα πρέπει οι πολίτες να έχουν εγκεκριμένη αίτηση ΕΕΕ (πρώην ΚΕΑ). Δεν ισχύει πλέον η απαίτηση επικαιροποιημένης αίτησης ΕΕΕ (πρώην ΚΕΑ) του τελευταίου δίμηνου. Αρκεί να υπάρχει ενεργή εγκεκριμένη αίτηση. Για ΚΟΤ-Α δεν απαιτείται η συγκατάθεση των φιλοξενούμενων ατόμων γιατί έχει δοθεί στο ΕΕΕ (πρώην ΚΕΑ).

Για αιτήσεις ΚΟΤ-Β ή ένταξης στο Μητρώο Ευάλωτων Πελατών, σε περίπτωση που το νοικοκυριό έχει και ενήλικα φιλοξενούμενα μέλη, για να δει αν πληροί τα κριτήρια απαιτείται η συγκατάθεση των φιλοξενούμενων ατόμων μέσω των κωδικών του Taxisnet για την προσπέλαση των στοιχείων τους από την Α.Α.Δ.Ε. Αν για κάποιο άτομο απαιτείται συναίνεση αναφέρεται ευκρινώς.

Για τις αιτήσεις ΚΟΤ Γ, απαιτείται οι πολίτες να έχουν πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδας και πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

Εφόσον έχουν δοθεί όλες οι τυχόν απαιτούμενες συναινέσεις των ενήλικων μελών του νοικοκυριού και έχουν συμπληρωθεί όλα τα απαιτούμενα πεδία, μετά εμφανίζεται η πληροφορία αναφορικά με το εάν πληρούν οι πολίτες τα κριτήρια ή όχι.

Για να καταστούν οι πολίτες δικαιούχοι θα πρέπει να πατήσουν το κουμπί «Υποβολή Αίτησης». Εάν πληρούν τα κριτήρια του ΚΟΤ, τότε εμφανίζεται και το όριο τετραμηνιαίας κατανάλωσης για τιμολόγηση με το ΚΟΤ που αιτήθηκαν. Στην αντίθετη περίπτωση, εμφανίζονται οι λόγοι απόρριψης αναλυτικά.

www.aftodioikisi.gr