Πέμπτη 16 Ιανουαρίου 2020

Αυξημένες οι ρευματοκλοπές το 2018 έναντι του 2017, σύμφωνα με σχετική μελέτη του ΔΕΔΔΗΕ

Ανοδικά κινήθηκαν οι ρευματοκλοπές το 2018 σε σύγκριση με την αμέσως προηγούμενη χρονιά, όπως προκύπτει από μελέτη του ΔΕΔΔΗΕ για τους συντελεστές απωλειών δικτύου. Ειδικότερα, οι ρευματοκλοπές (συνιστούν μέρος των μη τεχνικών απωλειών) ανήλθαν πέρυσι σε 4,1% της ενέργειας που εισήχθη στο δίκτυο έναντι 3.2% το 2017. Να σημειωθεί πως η αύξηση που καταγράφηκε το 2018 προδίδει και την αντιστροφή θετικών αποτελεσμάτων που είχαν παρατηρηθεί επί του θέματος, δεδομένου ότι τα αποτελέσματα του 2017 συνιστούσαν αισθητή βελτίωση σε σύγκριση με το 2016, όταν και το ποσοστό των ρευματοκλοπές είχε φτάσει το 4,2% επί της συνολικής εισερχόμενης ενέργειας.
Στα παραπάνω, να προσθέσουμε πως η «αντίστροφη» πορεία συνέπεσε χρονικά με το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο για την αντιμετώπιση των ρευματοκλοπών (Μάρτιος 2018), όταν και λίγους μήνες αργότερα (Ιούνιος 2018) άρχισε η εφαρμογή αποκοπών υπερήμερων υπόχρεων οφειλών έναντι ρευματοκλοπής. Ανάλογη τάση, ωστόσο, χαρακτηρίζει τις συνολικές απώλειες του συστήματος για το 2018.  Συγκεκριμένα, οι απώλειες για το έτος 2018 αντιπροσωπεύουν ποσοστό 9,7% επί της εισερχόμενης ενέργειας στο Δίκτυο, σύμφωνα με την μελέτη του ΔΕΔΔΗΕ, έναντι 9,3% το 2017. Μάλιστα, η αύξηση των ρευματοκλοπών ήταν σχεδόν η αποκλειστική αιτία της αύξησης των συνολικών απωλειών, καθώς οι υπόλοιπες παράμετροι έμειναν περίπου σταθερές. Ειδικότερα, οι απώλειες επί του Δικτύου Μέσης Τάσης (ΜΤ) ανήλθαν πρόπερσι στο 2,5%, όταν το 2017 διαμορφώθηκαν στο 2,4%. Επίσης, οι απώλειες επί του Δικτύου Χαμηλής Τάσης (ΧΤ) άγγιξαν το 3,1%, όταν την αμέσως προηγούμενη χρονιά διαμορφώθηκαν στο 3%. Τέλος, να αναφέρουμε ότι η εν λόγω μελέτη του ΔΕΔΔΗΕ βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση από την περασμένη Παρασκευή 10 Ιανουαρίου μέχρι και τη Δευτέρα 20 Ιανουαρίου 2020.   Εδώ μπορείτε να βρείτε την μελέτη του ΔΕΔΔΗΕ.
 
 
Ακολουθεί ολόκληρη η ανακοίνωση της ΡΑΕ
Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 136, παρ. 1 του Κώδικα Διαχείρισης του ΕΔΔΗΕ προβλέπεται ότι οι συντελεστές απωλειών Δικτύου καθορίζονται βάσει μελέτης, η οποία συντάσσεται από τον Διαχειριστή του Δικτύου και υποβάλλεται στη ΡΑΕ έως την 31η Οκτωβρίου κάθε έτους. Η μελέτη βασίζεται στις μέσες απώλειες ενέργειας στο Δίκτυο κατά την πλέον πρόσφατη 12μηνη περίοδο για την οποία υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία ισοζυγίου ενέργειας του Δικτύου κατά το χρόνο σύνταξης της μελέτης. Οι συντελεστές απωλειών του Δικτύου είναι ενιαίοι για το σύνολο του Δικτύου και εφαρμόζονται για το σύνολο των ωρών του έτους στο οποίο αφορούν.
Οι συντελεστές απωλειών στο Δίκτυο εφαρμόζονται για τον υπολογισμό των ποσοτήτων ενέργειας που χρεώνονται στους Προμηθευτές στη χονδρεμπορική αγορά, για την προμήθεια πελατών τους στο δίκτυο. Επομένως οι ίδιοι συντελεστές λαμβάνονται υπόψη από τους Προμηθευτές για τον καθορισμό των τιμολογίων τους.
Οι συντελεστές απωλειών του Δικτύου που εφαρμόζονται σήμερα εγκρίθηκαν με την υπ’ αριθ. 1242/2018 απόφαση της ΡΑΕ μετά από μελέτη και εισήγηση του Διαχειριστή Δικτύου. Η εισήγηση αυτή βασιζόταν σε στοιχεία μέσων απωλειών ενέργειας στο Διασυνδεδεμένο Δίκτυο κατά το έτος 2017 (ετήσιος μέσος όρος απωλειών 9,3%). Ο Διαχειριστής του Δικτύου υπέβαλε στη ΡΑΕ επικαιροποιημένη μελέτη και εισήγηση για τον καθορισμό των συντελεστών απωλειών του Δικτύου με αναφορά το έτος 2018 (κείμενο διαβούλευσης υπ’ αριθ. 1). Σύμφωνα με τη μελέτη αυτή οι συνολικές απώλειες του Διασυνδεδεμένου Δικτύου εκτιμώνται σε ποσοστό 9,7% επί της συνολικής εισερχόμενης σε αυτό ενέργειας. Από το σύνολο αυτό των απωλειών, ποσοστό 2,5% (επί της συνολικής εισερχόμενης στο Δίκτυο ενέργειας) αντιστοιχεί στις απώλειες επί του Δικτύου Μέσης Τάσης (ΜΤ), ποσοστό 3,1% (επί της συνολικής εισερχόμενης στο Δίκτυο ενέργειας) στις απώλειες επί του Δικτύου Χαμηλής Τάσης (ΧΤ) και το υπολειπόμενο ποσοστό 4,1% αποδίδεται σε μη τεχνικές απώλειες.
 
Σε ό,τι αφορά τον υπολογισμό των συντελεστών προσαύξησης των καταναλώσεων του Διασυνδεδεμένου Δικτύου ώστε να ανάγονται στα όρια με το Σύστημα, και ειδικότερα για τον επιμερισμό των μη τεχνικών απωλειών μεταξύ πρωτεύοντος και δευτερεύοντος δικτύου, στη μελέτη παρουσιάζονται τέσσερα διαφορετικά σενάρια:
(Α)       Ενσωμάτωση εξ’ ολοκλήρου στο δευτερεύον δίκτυο
(Β)       Ισομερής επιμερισμός μη τεχνικών απωλειών μεταξύ πρωτεύοντος και δευτερεύοντος δικτύου
(Γ)       Ενσωμάτωση μη τεχνικών απωλειών εξ’ ολοκλήρου στο πρωτεύον δίκτυο
(Δ)   Επιμερισμός μη τεχνικών απωλειών μεταξύ πρωτεύοντος και δευτερεύοντος δικτύου αναλογικά προς τις καταμετρούμενες καταναλώσεις σε κάθε δίκτυο
Στο πλαίσιο των ως άνω αρμοδιοτήτων της και ενόψει λήψης απόφασης της ΡΑΕ για την έγκριση των συντελεστών απωλειών ενέργειας του Διασυνδεδεμένου Δικτύου, η Αρχή θέτει σε διαβούλευση τη μελέτη εκτίμησης των συντελεστών απωλειών δικτύου.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμμετέχουν στη διαβούλευση υποβάλλοντας τις απόψεις τους ηλεκτρονικά, στη διεύθυνση info@rae.gr, ή εγγράφως, μέχρι και τη Δευτέρα 20 Ιανουαρίου 2020.
Η ΡΑΕ, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 5 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν.2690/1999, ΦΕΚ Α’ 45), θα δημοσιοποιήσει κατάλογο των συμμετεχόντων στη διαβούλευση καθώς και το περιεχόμενο των σχετικών εγγράφων, με εξαίρεση την περίπτωση κατά την οποία ο συμμετέχων αιτείται τη μη δημοσιοποίηση των στοιχείων του.

Με sms θα ενημερώνει η ΔΕΗ τους πελάτες για τους λογαριασμούς τους

Γιάννα Παπαδημητρίου
Με γραπτά μηνύματα στο κινητό τους (sms) θα ενημερώνει προσεχώς η ΔΕΗ τους πελάτες της για τους λογαριασμούς τους, στα πλαίσια της νέας πολιτικής που επιθυμεί να αναπτύξει για την επαφή με το πελατολόγιό της.
Η υπηρεσία αποστολής sms σε πελάτες της ΔΕΗ θα αφορά: 
-εφαρμογές της υπηρεσίας e-bill (ενεργοποίηση λογαριασμού, ανάκτηση κωδικών, ενημέρωση έκδοσης λογαριασμών και πληροφόρησης για νέες υπηρεσίες) 
-ενημέρωση πελατών σχετικά με ληξιπρόθεσμους λογαριασμούς.
Σύμφωνα με τους υπολογισμούς της επιχείρησης, εκτιμάται ότι η ΔΕΗ θα αποστείλει περίπου 13,5 εκατ. sms σε πελάτες της σε διάστημα ενός έτους.

Η ΔΕΗ θα επιλέξει την εταιρεία που θα αναπτύξει τη συγκεκριμένη υπηρεσία μέσα από σχετικό διαγωνισμό που λήγει στις 5 Φεβρουαρίου.
Ο ανάδοχος, βάσει της τεχνογνωσίας, της εμπειρίας, των μέσων και του εξειδικευμένου του προσωπικού, θα αναλάβει την υποχρέωση να παρέχει, έγκαιρα, έντεχνα άρτια και αποτελεσματικά την Παροχή Υπηρεσιών Αποστολής των SMS σε πελάτες της ΔΕΗ.
Σύμφωνα με τη σχετική προκήρυξη, οι υπηρεσίες αποστολής sms στους πελάτες της ΔΕΗ θα ενεργοποιηθούν εντός 5 ημερών από την έγγραφή αναγγελία ανάθεσης προς τον ανάδοχο.
Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου, κατά την εκτίμηση της ΔΕΗ, ανέρχεται σε 376.600 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.


ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ-ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

          Σας προσκαλούμε την ΤΡIΤΗ   21   ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020 στη ΠΕΡΙΟΧΗ   ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ   από ώρα 08.00 – 13.00 π.μ. να αφιερώσετε δέκα λεπτά από το χρόνο σας, στην ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ που πραγματοποιούμε και να στρατευθείτε μαζί μας σε έναν αγώνα πολύ δύσκολο μεν, αλλά συνάμα και πολύ όμορφο που είναι ΘΕΜΑ ΖΩΗΣ.
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΟΣΟΙ ΠΡΟΣΕΡΧΟΝΤΑΙ ΝΑ  
  1)ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ   ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ   ΚΟΙΝΩΝ.ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
2) ΕΧΕΤΕ ΜΑΖΙ ΣΑΣ ΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΣΑΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ (ΑΔΤ)
 3)ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΟΥΝ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΤΟΥΣ
( π.χ ΑΤΤΙΚΗΣ,ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ) ,ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΑΙ email
ΤΟ ΑΙΜΑ ΟΥΤΕ   ΠΑΡΑΓΕΤΑΙ, ΟΥΤΕ ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑΤΑΙ
ΜΟΝΟ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ
ΕΙΝΑΙ ΖΗΤΗΜΑ ΖΩΗΣ
ΕΙΝΑΙ ΖΗΤΗΜΑ ΤΙΜΗΣ
ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΣ ΑΙΜΑ, ΚΑΝΕΙΣ ΜΙΑ ΚΑΡΔΙΑ ΝΑ

ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΝΑ ΧΤΥΠΑ
ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ

Δευτέρα 13 Ιανουαρίου 2020

ΕΤΕ/ΟΜΙΛΟΥ-ΔΕΗ: Ο κρότος της σιωπής


 

Η ψυχρή επέλαση του Ηφαιστίωνα, όπως και προηγούμενες κακοκαιρίες, δημιούργησε προβλήματα ηλεκτροδότησης που παρουσιάστηκαν τόσο στην Εύβοια όσο και σε άλλες περιοχές και νησιά της χώρας.
 Τα προβλήματα αυτά, ως συνέπεια της έλλειψης προσωπικού, καθώς και της ανάγκης αναβάθμισης τμημάτων του δικτύου  που  έχουν επανειλημμένα επισημανθεί και έχουν μείνει στο στάδιο των νομοθετημάτων και των υποσχέσεων χωρίς κανένα απτό αποτέλεσμα, αντιμετωπίστηκαν χάρη στον άψογο επαγγελματισμό, αλλά και στο φιλότιμο των τεχνικών, που έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό.
Η μεγαλύτερη όμως έλλειψη, η οποία αναδείχθηκε αυτές τις δύσκολες μέρες, είναι η απουσία της εκπροσώπησης του ΔΕΔΔΗΕ στα Μ.Μ.Ε., καθώς τα δελτία
τύπου δεν μπορούσαν να καλύψουν την πραγματική εικόνα, δημιουργώντας έτσι ένα κενό το οποίο η Ε.ΤΕ. αναγκάστηκε να καλύψει με την απαιτούμενη από τις περιστάσεις, παρουσία, δίνοντας απαντήσεις στους δημοσιογράφους για τις ενέργειες που γίνονται για την αποκατάσταση των προβλημάτων ηλεκτροδότησης. 
Η πρωτοφανής αποσιώπηση του τεράστιου έργου που παρήχθη από τον μηχανισμό του ΔΕΔΔΗΕ, περίπου 10.000 βλάβες με αυξημένο βαθμό δυσκολίας λόγω συνθηκών, παραβιάζοντας ακόμα και τους κανόνες της εργασιακής ασφάλειας υπό την πίεση ακραίων καταστάσεων (αποκλεισμένα χωριά, άνθρωποι με προβλήματα υγείας που χρήζουν μηχανικής υποστήριξης κλπ.) δημιουργεί ερωτήματα που χρήζουν απαντήσεων.
Γιατί δεν έχουν γίνει οι απαιτούμενες προσλήψεις προκειμένου να στελεχωθούν τα τμήματα με νέο προσωπικό ώστε μεσολαβούντος και του χρόνου συνταξιοδοτήσεως των παλαιοτέρων να έχει αποκτηθεί η απαραίτητη εμπειρία για την εργασία στα δίκτυα;

Πως θα αντιμετωπισθεί η περαιτέρω υποστελέχωση των τεχνικών τμημάτων με δεδομένες και τις αποχωρήσεις έμπειρων συνάδελφων σε μια μελλοντική ανάλογη κατάσταση;
Η κερδοφορία του ΔΕΔΔΗΕ δεν μπορεί να υποστηρίξει την σταδιακή αναβάθμιση των δικτύων του όπου αυτό χρειάζεται;
Εκτός και αν η κατάρρευση, προκειμένου να δικαιολογήσει την μετοχοποίηση, είναι το ζητούμενο!!!

Η Ε.ΤΕ. Ομίλου ΔΕΗ-ΚΗΕ με αίσθημα ευθύνης απέναντι στον καταναλωτή, συγχαίρει όλους τους τεχνικούς που με αυτοθυσία έδωσαν για μια ακόμη φορά τον καλύτερο τους εαυτό και επισημαίνει ότι δεν θα συναινέσει στο έγκλημα απαξίωσης έτσι ώστε να εξυπηρετηθούν και άλλο ιδιωτικά συμφέροντα. Τονίζουμε ξανά με στεντόρεια φωνή ότι το ρεύμα είναι κοινωνικό αγαθό και η διάθεσή του εντάσσεται στην πολιτική προστασία της χώρας μας και σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να επιτρέψουμε πολιτικά και οικονομικά παιχνίδια εις βάρος του Ελληνικού Λαού.
 
               ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Ε.ΤΕ. ΟΜΙΛΟΥ ΔΕΗ-ΚΗΕ

Σε ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών 110.000 πελάτες της ΔΕΗ από την 1η Οκτωβρίου

Σε ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών 110.000 πελάτες της ΔΕΗ από την 1η Οκτωβρίου
Υπερβαίνει τα 155 εκατ. ευρώ το ύψος των χρεών που έχει διακανονισθεί - Ανακόπηκε ο ρυθμός απώλειας συνεπώ πελατών

Ικανοποιημένη εμφανίζεται η ηγεσία της ΔΕΗ από την εφαρμογή του νέου προγράμματος ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών το οποίο εφαρμόζεται από την 1η Οκτωβρίου. Σύμφωνα με πληροφορίες μέχρι σήμερα έχουν ρυθμίσει τις οφειλές τους περίπου 110.000 πελάτες της ΔΕΗ και το ύψος των οφειλών που έχει μπει σε ρύθμιση είναι μεγαλύτερο από 155 εκατ. ευρώ.
Βεβαίως αν αναλογιστεί κανείς το συνολικό ύψος των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τη ΔΕΗ που υπολογίζεται ότι έχει σταθεροποιηθεί (έχει σταματήσει να αυξάνεται) στα 2,6-2,7 δις ευρώ στην πραγματικότητα μιλάμε για σταγόνα στο ωκεανό.

Μείωση του ρυθμού αποχώρησης των συνεπών πελατών
Πάντως κρίνεται ως θετικό ότι από τον Οκτώβριο παρατηρείται σταθεροποίηση των ληξιπρόθεσμων οφειλών αλλά και βελτίωση της εισπραξιμότητας. Είναι χαρακτηριστικό ότι πλέον η ΔΕΗ εισπράττει μεγαλύτερα ποσά από αυτά που τιμολογεί, πράγμα που σημαίνει ότι εισπράττει και παλαιότερες οφειλές.
Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι σύμφωνα πληροφορίες τους τελευταίους μήνες έχει μειωθεί ο ρυθμός αποχώρησης από τη ΔΕΗ των λεγόμενων «καλών» πελατών δηλαδή των καλοπληρωτών που αναζητούν καλύτερες τιμές στις ιδιωτικές εταιρίες προμήθειας ρεύματος. Σημειώνεται ότι το προηγούμενο διάστημα περίπου 30.000 καταναλωτές «έφευγαν» από τη ΔΕΗ οικειοθελώς και αυτός ο αριθμός φαίνεται ότι το τελευταίο δίμηνο του 2019 εμφάνισε μείωση, ενώ επιπλέον 30.000 μετέπιπταν στη λεγόμενη καθολική υπηρεσία δηλαδή η ΔΕΗ έκανε άρση εκπροσώπησης τους λόγω οφειλών.
Νέα προϊόντα μετά το Πάσχα
Εν τω μεταξύ η ΔΕΗ στην προσπάθεια της να διαμορφώσει μια ελκυστική εμπορική πολιτική το τελευταίο διάστημα πραγματοποιεί τηλεφωνικές έρευνες ικανοποίησης πελατών, ενώ σχεδιάζει νέα προϊόντα τα οποία προβλέπεται να «βγουν» στην αγορά μετά το Πάσχα.
Ο σχεδιασμός της νέας εμπορικής πολιτικής της ΔΕΗ που θα περιλαμβάνει ειδικά πακέτα για νοικοκυριά και επιχειρήσεις γίνεται από τον νέο αναπληρωτή διευθύνοντα σύμβουλο της επιχείρησης Γιώργο Καρακούση, που ανέλαβε τα καθήκοντα του τον Νοέμβριο του 2019 και έχει την ευθύνη της χάραξης της εμπορικής πολιτικής.
Ξεκινούν οι διαπραγματεύσεις με τις Βρυξέλλες
Πάντως η εμπορική πολιτική της ΔΕΗ εξαρτάται από την πορεία των διαπραγματεύσεων της κυβέρνησης με τις Βρυξέλλες σε ότι αφορά το μερίδιο που θα διατηρήσει στη λιανική αγορά ρεύματος. Υπενθυμίζεται ότι με βάση το Μνημόνιο η ΔΕΗ θα έπρεπε να έχει μειώσει ήδη το μερίδιο της στο 50% κάτι το οποίο δεν επετεύχθη παρά το μέτρο των δημοπρασιών ΝΟΜΕ το οποίο επιβάρυνε υπέρμετρα την οικονομικά κατάσταση της επιχείρησης και καταργήθηκε νομοθετικά με απόφαση της κυβέρνησης.
Στόχος του ΥΠΕΝ είναι να επιτύχει μια συμφωνία που θα επιτρέπει στη ΔΕΗ να διατηρήσει ένα μερίδιο στη λιανική της τάξης του 60% έναντι του περίπου 70% που βρίσκεται σήμερα. Οι διαπραγματεύσεις με τις Βρυξέλλες δεν θα είναι εύκολες και ξεκινούν ήδη αυτή την Τρίτη (14/1) με την έλευση στην Αθήνα τεχνικών κλιμακίων που θα έχουν επαφές με το σύνολο των εμπλεκομένων στην αγορά και βεβαίως με τους εκπροσώπους του ΥΠΕΝ κατά πάσα πιθανότητα περί τα τέλη της εβδομάδας.

Σάββατο 11 Ιανουαρίου 2020

Κ.Χατζηδάκης: Ευχαριστώ τους εργαζόμενους του ΔΕΔΔΗΕ και ιδιαίτερα τους εναερίτες

Ο υπουργός Ενέργειας, Κωστής Χατζηδάκης, με ανάρτησή του στο Facebook είπε τα εξής:

Θέλω να ευχαριστήσω τα στελέχη και τους εργαζόμενους του ΔΕΔΔΗΕ, ιδιαίτερα τους εναερίτες, που κατέβαλαν μια τεράστια προσπάθεια για να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα της ηλεκτροδότησης μέσα σε χιονοπτώσεις και ανεμοθύελλες. Φυσικά οι άνθρωποι δεν μπορούσαν να εξαφανίσουν ούτε την κακοκαιρία ούτε το πρόβλημα των χαμηλών επενδύσεων στο δίκτυο όλα τα τελευταία χρόνια. Η εγκατάλειψη του δικτύου για την οποία έχω μιλήσει από το καλοκαίρι και μου έλεγαν ότι καταστροφολογούσα έχει τις συνέπειές της και τις ζήσαμε! 
Η νέα διοίκηση ξεκίνησε τις προσπάθειες εκσυγχρονισμού οι οποίες θα συνοδευτούν και από τη μερική ιδιωτικοποίηση του ΔΕΔΔΗΕ προκειμένου να
εξευρεθούν περισσότερα κεφαλαία για επενδύσεις. 
Πάνω απ’ όλα όμως πρέπει όλοι μας να ευχαριστήσουμε τους εργαζόμενους για την υπερπροσπάθεια τους. Δεν πρέπει μόνο να ασκούμε κριτική, πρέπει όλοι μας όταν πρέπει να πούμε ένα «ευχαριστώ» να το λέμε χωρίς δισταγμό!

Τρίτη 7 Ιανουαρίου 2020

ΔΕΗ: Οι νέες αμοιβές, μπόνους και αποζημιώσεις μελών διοικητικού συμβουλίου

  • Μαριάννα ΤζάννεΜικτές αποδοχές 200.000 ευρώ για τον διευθύνοντα σύμβουλο συν 100.000 μπόνους ανάλογα με την επίτευξη στόχων
Σημαντικές αλλαγές στην πολιτική αμοιβών και στις αποζημιώσεις των μελών του διοικητικού συμβουλίου της ΔΕΗ, φέρνει το σχέδιο μεταρρύθμισης για την επιχείρηση που επικυρώθηκε με νόμο και εγκρίθηκε προ ημερών από την έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων με αλλαγές στο καταστατικό της εταιρείας. Βάσει των αλλαγών αυτών, για τα μέλη του ΔΣ της ΔΕΗ καθορίζεται πολιτική αποζημίωσης ανά συνεδρίαση ύψους 600 ευρώ (μικτό ποσό) ενώ για τα μέλη των Επιτροπών διοικητικού συμβουλίου ορίζεται μικτή αμοιβή πάγιας αντιμισθίας ετησίως ύψους 13.000 ευρώ για τον Πρόεδρο της Επιτροπής και 11.000 για τα μέλη. Οι μικτές αμοιβές ανά συνεδρίαση της Επιτροπής ανέρχονται σε 400 ευρώ. Ως ανώτατο όριο των αμοιβών αυτών καθορίζονται για τον Πρόεδρο και τα μέλη μικτές αποδοχές ύψους 23.000 ευρώ. Σε ότι αφορά τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΔΕΗ (Γιώργο Στάσση) καθώς και τον Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο (Γιώργο Καρακούση), οι μικτές αποδοχές διαμορφώνονται σε 200.000 ευρώ και 120.000 ευρώ αντίστοιχα ετησίως συν την χορήγηση εταιρικού αυτοκινήτου και την κάλυψη των σχετικών δαπανών.
Για τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και τους Αναπληρωτές Διευθύνοντες Συμβούλους αλλά και τους Γενικούς Διευθυντές παρέχονται επιπλέον κίνητρα επίτευξης στόχων (μπόνους), τα οποία για την διοίκηση αντιστοιχούν έως και το 50% των αποδοχών τους και για τους Γενικούς Διευθυντές έως το 30%.
Οι αμοιβές αυτές θα καταβάλλονται μετά την δημοσίευση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και υπό την προϋπόθεση επίτευξης στόχων συνδεδεμένων με τα οικονομικά αποτελέσματα της εταιρείας.
Υπενθυμίζεται ότι η πολιτική μισθών της ΔΕΗ όπως αντίστοιχα και οι μισθοί της διοίκησης άλλων κρατικών εταιρειών που βρίσκονται υπό την ομπρέλα του Υπερταμείου έχουν επικριθεί στο παρελθόν, καθώς κρίνονταν ως υποαμοιβόμενες θέσεις ευθύνης, που δεν παρείχαν ισχυρά οικονομικά κίνητρα για να προσελκύσουν ικανούς μάνατζερ από την αγορά.
Για τους Γενικούς Διευθυντές και τους Διευθυντές της εταιρείας ορίζονται μικτές αποδοχές 100.000 ευρώ και 70.000 αντίστοιχα για τους Γενικούς Διευθυντές, με την πρόβλεψη χρήσης εταιρικού αυτοκινήτου και τις ανάλογες καλύψεις δαπανών.
Στην τακτική γενική συνέλευση των μετόχων του 2020 κατά την οποία θα υποβληθεί η έκθεση αποδοχών, θα υποβληθούν προτάσεις για χορήγηση και πρόσθετων κινήτρων βελτίωσης της αποδοτικότητας στα στελέχη αλλά και τους εργαζόμενους της επιχείρησης όπως είναι τα δικαιώματα απόκτησης μετοχών stock option.
Αξίζει να σημειωθεί ότι τα στελέχη καλύπτονται από ειδικά προγράμματα ιδιωτικής ασφάλισης και ασφάλισης ζωής, τα οποία παρέχονται και στο υπόλοιπο προσωπικό ενώ παρέχεται και ασφαλιστική κάλυψη έναντι τρίτων από πράξεις ή παραλείψεις που μπορεί να προκύψουν από την άσκηση των καθηκόντων τους.

Διαδικασία προσλήψεων

Η κάλυψη θέσεων αναπληρωτών ΔΣ, Γενικών Διευθυντών και Διευθυντών, γίνεται κατόπιν δημόσιας προκήρυξης από τον διευθύνοντα σύμβουλο και θα συνοδεύεται με τα χαρακτηριστικά της θέσης (περιγραφή θέσης, αρμοδιοτήτων, τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, κριτήρια επιλογής, διάρκεια σύμβασης κ.α). Η προκήρυξη δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της εταιρείας και οι υποψηφιότητες μπορούν να υποβάλλονται κατ΄ελάχιστον σε 10 μέρες από την επόμενη της προκήρυξης.
Ειδικά για την κάλυψη θέσεων βοηθών διευθυντών ή διευθυντών κλάδων και μέχρι του ορίου του 20% των θέσεων της συγκεκριμένης ιεραρχικής βαθμίδας, αποφασίζει ο διευθύνων σύμβουλος κατά την κρίση του μετά από εισήγηση των αρμοδίων οργάνων της εταιρείας για την έκδοση ή μη της προκήρυξης.
Στις 3 Δεκεμβρίου του 2019 υπήρχαν στην ΔΕΗ 110 θέσεις βοηθών διευθυντών ή διευθυντών κλάδων και συνεπώς 22 θέσεις μπορούν να καλυφθούν με δημόσια προκήρυξη.
Η Επιτροπή Αξιολόγησης προτείνει στον διευθύνοντα σύμβουλο έως 5 από τους υποψήφιους κατά την κρίση της. Ο ΔΣ αποφασίζει εάν θα επιλέξει κάποιον από αυτούς ή θα κηρύξει την διαδικασία άγονη.
Με βάση το νέο καταστατικό, η υπηρεσιακή κατάσταση για τους Αναπληρωτές Διευθύνοντες Συμβούλους και τους Γενικούς Διευθυντές που προέρχονται από το τακτικό προσωπικό της ΔΕΗ μετά την λήξη της θητείας τους ή την ανάκληση αυτής, καθορίζεται από τον κανονισμό λειτουργίας της εταιρείας. Αντίστοιχα, οι Βοηθοί Διευθυντές και Διευθυντές Κλάδου επανέρχονται αυτοδίκαια στο τακτικό προσωπικό και η σχέση εργασίας τους θεωρείται ότι ουδέποτε διακόπηκε.


 https://www.newmoney.gr

Πέμπτη 2 Ιανουαρίου 2020

Πρόθεση του ΑΔΜΗΕ να επεκταθεί στην αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας


Πρόθεση του ΑΔΜΗΕ να επεκταθεί στην αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας
Στα σκαριά πρόταση προς το ΥΠΕΝ και τη ΡΑΕ, ώστε το υπό διαμόρφωση ρυθμιστικό πλαίσιο ανάπτυξης μονάδων αποθήκευσης να επιτρέπει τη δραστηριοποίηση και του Διαχειριστή
Τη δυνατότητα να επεκταθεί στην αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας επιδιώκει ο ΑΔΜΗΕ, μέσω στοχευμένων εφαρμογών όπου θα αξιοποιεί την εμπειρία του στη διαχείριση του ηλεκτρικού συστήματος.
Γι’ αυτό τον σκοπό σύμφωνα με πληροφορίες ετοιμάζεται να αποστείλει σχετικό πρόταση στο ΥΠΕΝ και τη ΡΑΕ, ώστε το ρυθμιστικό πλαίσιο ανάπτυξης και λειτουργίας μονάδων αποθήκευσης, το οποίο θα καταρτισθεί εντός του 2020, να δίνει τη δυνατότητα δραστηριοποίησής του σε αυτό τον αναδυόμενο κλάδο.

Αν το ρυθμιστικό πλαίσιο δώσει τελικά το «πράσινο φως», σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο Διαχειριστής εξετάζει την υλοποίηση συστημάτων αποθήκευσης με σκοπό την αναβάθμιση της μεταφορικής ικανότητας του δικτύου μεταφοράς, την παροχή υπηρεσιών για την εύρυθμη λειτουργία του συστήματος, καθώς και τη συμβολή στην επάρκεια και την εφεδρεία εκτάκτων αναγκών στα νησιά που διασυνδέονται. 
Μάλιστα, ο Διαχειριστής φέρεται να μην «βλέπει» ρόλο μόνο στη διαχείριση τέτοιων μονάδων εφαρμογών, καθώς ενδιαφέρεται επίσης και για την υλοποίηση μονάδων αποθήκευσης, ενδεχομένως σε συνεργασία με άλλες εταιρείες.

Πιθανή συνεργασία με άλλες εταιρείες

Η προοπτική σύμπραξης υποδεικνύει πως με τη δραστηριοποίησή του ο ΑΔΜΗΕ εκτιμά ότι θα συμπληρώσει, και δεν θα αποκλείσει, τα έργα άλλων επενδυτών.
Με δεδομένο κατ’ αρχάς ότι η συγκεκριμένη αγορά δεν βρίσκεται καν στα σπάργανα στη χώρα μας, ο Διαχειριστής «βλέπει» πως μπορεί να συμβάλει στην εκκίνησή της, μέχρι αυτή να αποκτήσει το απαραίτητο momentum.
Παράλληλα, επειδή τα έργα αποθήκευσης έχουν υψηλό κόστος και ρίσκο, θεωρεί πως η «παρουσία» του θα αποτρέψει την πιθανότητα να μην αναπτυχθούν όσα έργα απαιτούνται, ή να μην υλοποιηθούν τόσο γρήγορα όσο χρειάζεται.
Σε αυτό το πλαίσιο, στην γκάμα των δυνητικών εφαρμογών που θα μπορούσε να αναπτύξει, ο ΑΔΜΗΕ συγκαταλέγει κατ’ αρχάς την ανάπτυξη συστημάτων μικρής κλίμακας (δηλαδή μπαταριών) στα νησιά που διασυνδέονται, συμβάλλοντας έτσι σε επείγουσες περιπτώσεις στον καλύτερο έλεγχο του τοπικού δικτύου.
Έτσι, ένα τέτοιο σύστημα αποθήκευσης θα μπορεί να εξασφαλίσει για ένα σημαντικό χρονικό διάστημα την ηλεκτροδότηση του νησιού σε περίπτωση βλάβης της διασύνδεσης. Επομένως, θα μειώσει δραστικά τον ρόλο που καλούνται να παίξουν οι μονάδες ψυχρής εφεδρείας.
Όσον αφορά το ηπειρωτικό δίκτυο, εξετάζει την προοπτική συστημάτων κεντρικής αποθήκευσης με μεσαίο μέγεθος, ή ακόμη και μεγάλης δυναμικότητας (αντλησιοταμιευτικά), σε συνεργασία με άλλους εταίρους.
Με τέτοιες εφαρμογές, θα μπορεί να κάνει καλύτερη διαχείριση των υφιστάμενων γραμμών μεταφοράς, βελτιώνοντας τη μεταφορική ικανότητα του δικτύου.
Επίσης, θα έχει τη δυνατότητα να διασφαλίζει την αποτελεσματική λειτουργία του συστήματος, στο οποίο οι ΑΠΕ θα αποκτούν σταδιακά ολοένα και πιο πρωταγωνιστικό ρόλο.

Ευρωπαϊκή τάση η εμπλοκή των Διαχειριστών στην αποθήκευση

Αξίζει να σημειωθεί πως ανάλογος διάλογος, για το αν θα πρέπει να έχουν ρόλο στον κλάδο αποθήκευσης οι Διαχειριστές των συστημάτων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, γίνεται αυτή την εποχή σε πολλά ακόμη ευρωπαϊκά κράτη-μέλη.
Έτσι, καθώς οι Διαχειριστές έχουν άμεση και καθημερινή εποπτεία του συστήματος μεταφοράς, στην Ιταλία π.χ. συζητούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις ώστε ο «ιταλικός ΑΔΜΗΕ» (Terna) να αναλάβει την κατασκευή ή τη διαχείριση μονάδων.
Όπως είναι γνωστό, η αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας θα αρχίζει ήδη από τις αρχές της επόμενης δεκαετίας να διαδραματίζει ολοένα σημαντικότερο ρόλο.
Ο λόγος είναι η δρομολογημένη ενίσχυση του μεριδίου των ΑΠΕ, το ποσοστό των οποίων θα ανέλθει στο 35% έως το 2030, σύμφωνα με το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα.
Έτσι, με δεδομένο ότι η ηλεκτροπαραγωγή από τις περισσότερες μορφές ΑΠΕ δεν μπορεί να προγραμματισθεί (λόγω της στοχαστικότητάς τους), θα είναι απαραίτητες τόσο κεντρικές όσο και διεσπαρμένες μονάδες που θα αποθηκεύουν τις «πράσινες» κιλοβατώρες οι οποίες δεν θα καταναλώνονται άμεσα, ώστε με αυτή την περίσσεια ηλεκτρικής ενέργειας να συμβάλουν στην ασφάλεια τροφοδοσίας, αλλά και την ευστάθεια του συστήματος.


Κώστας Δεληγιάννης
deligkos@worldenergynews.gr

www.worldenergynews.gr

ΕΤΕ/ΔΕΗ: Oι ηρωικοί εναερίτες συνεχίζουν την υπερπροσπάθεια

Για πολλοστή φορά, οι εναερίτες του ΔΕΔΔΗΕ, και οι εργαζόμενοι σε ΑΔΜΗΕ και στον Όμιλο ΔΕΗ, απέδειξαν την αποτελεσματικότητα τους, αλλά και με πρωτόγνωρη εργασιακή αυτοθυσία εκτελούν το επαγγελματικό τους καθήκον παρά την μεγάλη έλλειψη προσωπικού και τις ελλείψεις υλικών και εφοδίων. Επιπρόσθετα με φυσικό εχθρό την πρόσφατη σφοδρή κακοκαιρία κατόρθωσαν να αντιμετωπίσουν άμεσα τις δεκάδες βλάβες που προκάλεσαν οι δυνατές χιονοπτώσεις σε όλη την Ελλάδα καθώς οι συνάδελφοι μας, κατόρθωσαν παρά τις αντιξοότητες  να επαναφέρουν το ρεύμα στις περιοχές που έμειναν χωρίς ηλεκτρικό και να αποκαταστήσουν τις βλάβες και στο πιο δύσβατο σημείο.

Οι ηρωικοί εναερίτες συνεχίζουν παρά τα άσχημα καιρικά φαινόμενα να αποκαθιστούν τεχνικά προβλήματα και ζημιές στα δίκτυα, χαμηλής και μέσης τάσης, σε μία χρονική περίοδο όπου μόνο οι βλάβες για την χρονιά που έφυγε, ξεπέρασαν τον αριθμό των 850 χιλιάδων (!!!) αποδεικνύοντας πως αν θέλουμε αυτή η Εταιρία να έχει μέλλον και αποτελεσματικότητα είναι άμεση η ανάγκη για προσλήψεις, βελτίωσης των συνθηκών εργασίας και εκσυγχρονισμού του ΔΕΔΔΗΕ.
 Η Ε.ΤΕ./ΟΜΙΛΟΥ ΔΕΗ-ΚΗΕ δηλώνει περήφανη για όλους τους εργαζόμενους του Ομίλου ΔΕΗ και ιδιαίτερα για τους εναερίτες του ΔΕΔΔΗΕ και ΑΔΜΗΕ που παραμένουν οι αφανείς ήρωες όλης αυτής της υπερπροσπάθειας.
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Ε.ΤΕ. ΟΜΙΛΟΥ ΔΕΗ-ΚΗΕ

Τετάρτη 1 Ιανουαρίου 2020

ΔΕΔΔΗΕ: Τετραπλή πιστοποίηση για την ασφάλεια Εγκαταστάσεων, Εργασίας και Διαχείρισης Πληροφοριών


Τετραπλή πιστοποίηση έλαβε ο ΔΕΔΔΗΕ στον τομέα Ασφάλειας Εγκαταστάσεων, Ασφάλειας Εργασίας και Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών, συνεχίζοντας την προσπάθειά του για την υιοθέτηση σύγχρονων πρακτικών που αποσκοπούν στην αναβάθμιση της εσωτερικής λειτουργίας του.
Αναλυτικότερα, με γνώμονα τη διαρκή προσπάθεια ελαχιστοποίησης των κινδύνων στην εργασία, η Διεύθυνση Οργάνωσης, Ασφάλειας Εργασίας & Στεγαστικής Μέριμνας, έλαβε πιστοποίηση για το σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας στον τομέα Ασφάλειας Εγκαταστάσεων, κατά ISO 9001:2015.
Επιπλέον, ο Κλάδος Ασφάλειας Εργασίας της ίδιας Διεύθυνσης έλαβε δύο πιστοποιήσεις, κατά ISO 45001:2018 για το σύστημα διαχείρισης για την υγεία και ασφάλεια στην εργασία και κατά ISO 14001:2015 για το σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης.
Με στόχο να εξασφαλίσει το υψηλότερο δυνατό επίπεδο ασφάλειας των πληροφοριών και προστασίας των δεδομένων που διαχειρίζεται, η Διεύθυνση Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, έλαβε πιστοποίηση κατά ISO/IEC 27001:2013.
Οι νέες πιστοποιήσεις του ΔΕΔΔΗΕ, υπογραμμίζουν τη δέσμευση της Εταιρίας για τη διασφάλιση και βελτίωση αξιόπιστων επιπέδων ποιότητας, με την υιοθέτηση διεθνώς αναγνωρισμένων προτύπων.