Τρίτη 11 Αυγούστου 2020

ΔΕΔΔΗΕ: Ενημερωτικό δελτίο από Κ. Μασούρα

Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι


Την Τετάρτη 05 /08/2020 και ώρα: 11.00 συνεδρίασε το Δ.Σ του ΔΕΔΔΗΕ και συζητήθηκαν τα εξής θέματα Ημερήσιας Διάταξης:


1.   Υποβολή προς έγκριση υπογραφής τυποποιημένου υποδείγματος Πρακτικού Διοικητικού Συμβουλίου με σκοπό την υπογραφή Σύμβασης Πίστωσης Ανοικτού Αλληλόχρεου Λογαριασμού με την Τράπεζα Πειραιώς. Τροποποίηση απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου αριθ.1062/9.4.2020.

   Απόφαση Δ.Σ ομόφωνη.    


2.   Υποβολή προς έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της περιόδου 01.01.2020 – 30.06.2020, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.

      Απόφαση Δ.Σ ομόφωνη.

      Σημείωση: Οι επενδύσεις είναι βελτιωμένες σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό εξάμηνο.       


3.   Υποβολή προς έγκριση Κανονισμού Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., σύμφωνα με την ενωσιακή και εθνική νομοθεσία (Οδηγία 2014/25/ΕΕ, ν. 4412/8.8.2016 και ν. 4643/3.12.2019).

Απόφαση Δ.Σ ομόφωνη.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει:

1.    την έγκριση των συνημμένων στην εισήγηση αριθ. ΔΥΠΜ/34/31.7.2020 Προτύπων Τευχών (ΠΤ) για σύναψη Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και ότι τα Πρότυπα Τεύχη δεν τυγχάνουν υποχρεωτικής εφαρμογής στις διαδικασίες ανάδειξης αναδόχου χωρίς προηγούμενη προκήρυξη.

2.1 Για τις περιπτώσεις αυτές τα Πρότυπα Τεύχη δύνανται να αποτελούν τη βάση διαπραγμάτευσης με τους υποψήφιους αναδόχους και οι όροι ανάθεσης θα συμφωνούνται κατά περίπτωση σύμβασης με τον οικονομικό φορέα από την Υπηρεσία που διενεργεί τη διαδικασία και θα επικυρώνονται από το αρμόδιο για την ανάθεση όργανο της ΔΕΔΔΗΕ Α. Ε.


.3. τον ορισμό ως ημερομηνίας έναρξης ισχύος των Προτύπων Τευχών, από την επομένη θέσης σε ισχύ του ΚΕΠΥ. Οι διαδικασίες επιλογής οικονομικών φορέων, που κατά την ημερομηνία αυτή βρίσκονται σε εξέλιξη, θα ολοκληρωθούν με βάση τις εγκριθείσες
διακηρύξεις .

4.                                την εξουσιοδότηση του Διευθύνοντος Συμβούλου όπως:


4.1          εγκρίνει τις δικαιοδοτικές ρυθμίσεις σχετικά με εκδίκαση ενστάσεων, αποκλεισμό οικονομικού φορέα οπό τις διαγωνιστικές διαδικασίες, μη συμμετοχή υπηρεσιακών στελεχών στις διαδικασίες σε περίπτωση σύγκρουσης συμφερόντων


4.2          εγκρίνει ήσσονος σημασίας τροποποιήσεις, συμπληρώσεις των Προτύπων Τευχών σύμφωνο με τις προβλέψεις του ΚΕΠΥ και της κείμενης ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας, όπως  κάθε  φορά ισχύουν για τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., των γενικών αρχών δικαίου και των αρχών που διέπουν τις διαδικασίες επιλογής και σύναψης Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών μεταξύ της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. και ενός ή περισσοτέρων οικονομικών φορέων


4.3          εγκρίνει την, μετά από εισήγηση της Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών, προσαρμογή των Προτύπων Τευχών σε κάθε μεταβολή διάταξης της εθνικής ή ενωσιακής νομοθεσίας ή σχετικώς εκδοθησόμενης νομολογίας η εφαρμογή της οποίας είναι υποχρεωτική για τη ΔΕΔΔΗΕ Α. Ε.


4.4          οι ανωτέρω προσαρμογές ανακοινώνονται στο Διοικητικό Συμβούλιο αμελλητί


4.5          εγκρίνει σε συγκεκριμένο διαγωνισμό, λόγω ιδιαιτερότητας και απαιτήσεων του αντικειμένου της υπό ανάθεση Σύμβασης, δικαίωμα συμμετοχής να έχουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς (φυσικό ή νομικό πρόσωπα ή συμπράξεις/ενώσεις αυτών), οι οποίοι είναι εγκατεστημένοι σε οποιοδήποτε χώρα και ικανοποιούν πλήρως όλες τις απαιτήσεις της οικείας διακήρυξης.


5.      
την  εξουσιοδότηση  των  Γενικών Διευθυντών,  στους  οποίους  υπάγεται το ΒΟΚ που συντάσσει την Αίτηση Αγοράς, όπως:

5.1 καθορίζουν τα όρια των τυχόν δικαιωμάτων προαίρεσης της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. πέραν του 50% αύξησης και 30% μείωσης του συμβατικού αντικειμένου και μέχρι 1000/ο ως προς την αύξηση και 50% ως προς τη μείωση, σύμφωνα με το άρθρο 11.4.1 του ΚΕΠΥ.

6.       την εξουσιοδότηση των αρμοδίων για τη διενέργεια των διαγωνισμών Προμηθειών και Υπηρεσιών οργάνων, να ορίζουν τους κάτωθι όρους και συμπληρώματα κατά τη διενέργεια συγκεκριμένων κατά περίπτωση διαγωνισμών :

-Αντικείμενο Διαγωνισμού

-Προϋπολογισμός

-Δικαίωμα Προαίρεσης

-Χρόνος και Τόπος Υποβολής Προσφοράς

-Ημερομηνία Δημοσίευσης

-Όργανα Διεξαγωγής του Διαγωνισμού

-Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής

-Κριτήριο Ανάθεσης

-Φάκελος Β’ Τεχνικής Προσφοράς (Αρμόδιο ΒΟΚ που προδιαγράφει την προμήθεια-υπηρεσία-έργο)

-Διαδικασίας Αποσφράγισης και Αξιολόγησης των προσφορών (Μόνο ως προς τις Επιτροπές – όργανα, σύμφωνα με τα ΣΟΔΙΔ).

7. ότι, εάν σε συγκεκριμένη διακήρυξη απαιτούνται διαφοροποιήσεις σε σχέση με τα Πρότυπα Τεύχη, τη διακήρυξη, με βάση το προϋnολογιζόμενο τίμημα εγκρίνει:

-Μέχρι 500.000,00 ευρώ ο οικείος Γενικός Διευθυντής.

- Μέχρι 800.000,00 ευρώ ο Διευθύνων Σύμβουλος.

-Άνω των 800.000,00 ευρώ το Διοικητικό Συμβούλιο.


8.       τον ορισμό των αρμοδίων για τη διενέργεια της διαδικασίας Γενικών Διευθυντών, vα αποφαίνονται επί των εισηγήσεων των σε κάθε στάδιο της διαγωνιστικής διαδικασίας Επιτροπών, οι οποίες στη συνέχεια προωθούνται στο αρμόδιο για την κατακύρωση όργανο.
4.   Υποβολή προς έγκριση Προτύπων Τευχών (ΠΤ) Διακηρύξεων για σύναψη Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών, σύμφωνα με τον Κανονισμό Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. και την ενωσιακή και εθνική νομοθεσία (Οδηγία 2014/25/ΕΕ,

     ν. 4412/8.8.2016 και ν. 4643/3.12.2019).

Απόφαση Δ.Σ ομόφωνη.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει:

1.                την έγκριση του συνημμένου στην παρούσα απόφαση Κανονισμού Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. (ΚΕΠΥ/ΔΕΔΔΗΕ), γιο τη σύναψη συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών, σε εναρμόνιση με την ισχύουσα ενωσιακή και εθνική νομοθεσία, με τροποποίηση της παραγράφου 4 του άρθρου 10 αυτού και διαμόρφωσή της ως εξής:

                   1.1 «4. Οι συμβάσεις συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα. Στις περιπτώσεις Αναδόχων αλλοδαπών οίκων μπορεί να  συντάσσονται και στην Αγγλική γλώσσα .».


2.                ορίζει όπως ο ΚΕΠΥ/ΔΕΔΔΗΕ, μαζί με το Πρότυπα Τεύχη (ΠΤ) (που θα εγκριθούν), σε συνδυασμό με την οικεία ενωσιακή νομοθεσία  όπως εκάστοτε ισχύει, συνιστούν το κανονιστικό πλαίσιο για τη σύναψη των συμβάσεων της ΔΕΔΔΗΕ Α. Ε.


3.                την εξουσιοδότηση του Διευθύνοντος Συμβούλου για τον καθορισμό των αρμόδιων οργάνων της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., γιο την εκδίκαση των  ενστάσεων κατά κάθε εκτελεστής πράξης της ΔΕΔΔΗΕ Α. Ε. που σχετίζεται με τις διαδικασίες επιλογής αναδόχου, για συμβάσεις που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της ενωσιακής νομοθεσίας.

3.1  Για την εκδίκαση των ενστάσεων καταρτίζεται Πρακτικό Εκδίκασης, στο οποίο  παρατίθενται  οι απόψεις των αρμόδιων  Επιτροπών  / Υπηρεσιών και η γνωμοδότηση της Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών.

3.2 Για τις περιπτώσεις που η προυπολογιζόμενη αξία της σύμβασης είναι 60.000,00 ευρώ, η αναγκαιότητα γνωμοδότησης της Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών επαφίεται στη κρίση της Υπηρεσίας που διενεργεί τη διαδικασία.


 1
.ι


4. ότι ο ΚΕΠΥ θα τεθεί σε ισχύ με τη συγκρότηση σε Σώμα της νέας Επιτροπής που προβλέπει το αρ. 9 του v. 4643/2019 και εφαρμόζεται αναλογικά για τη ΔΕΔΔΗΕ Α. Ε., σύμφωνα με το αρ. 10 του ιδίου . Οι  διαδικασίες επιλογής
ι
οικονομικών φορέων, που κατά την ημερομηνία αυτή θα βρίσκονται σε εξέλιξη, θα ολοκληρωθούν με βάση τις οικείες διακηρύξεις.  5.   Διαγωνισμός αριθ.515903/13.12.2019 για τη μακροχρόνια μίσθωση οχημάτων.

    -Ματαίωση της μίσθωσης είδους του πιο πάνω διαγωνισμού.

    -Τελική κατάταξη παραδεκτών προσφορών στον πιο πάνω διαγωνισμό.

    -Ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την ανάθεση της υπόψη μίσθωσης.

    Απόφαση Δ.Σ κατά πλειοψηφία (ψήφισα λευκό).

    Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε:

1.τη μερική ματαίωση του διαγωνισμού αριθ. 515903/13.12.2019 για τη μακροχρόνια μίσθωση είκοσι πέντε (25) οχημάτων κατηγορίας 4χ4 εκτός δρόμου, 3/5 θυρών, 1400 - 1599 κ.εκ. (είδος 3), ενδεικτικής προϋπολογισμένης αξίας ύψους 315.000,00 ευρώ, λόγω μη υποβολής αποδεκτής προσφοράς για το είδος αυτό,

2. την τελική κατάταξη των παραδεκτών οικονομικών προσφορών του διαγωνισμού αριθ. 515903/13.12.2019 για τη μακροχρόνια μίσθωση οχημάτων, όπως αναλυτικά αναγράφεται στον συνημμένο στην εισήγηση αριθ. ΔΥΠΜ/31/29.7.2020 Πίνακα Τελικής Κατάταξης των Παραδεκτών Οικονομικών Προσφορών, για τα υπόλοιπα τρία (3) είδη οχημάτων ως εξής:


2.1     είδος 1: διακόσια   (200)  φορτηγά   οχήματα   διευρυμένης   καμπίνας, κατηγορίας Eχtra cab 4χ4, κυβισμού τουλάχιστον 1800cc


2.2      είδος  2:  ογδόντα  οκτώ  (88)  οχήματα  μικτής χρήσης, κατηγορίας Vanette 4χ2, κυβισμού τουλάχιστον 1450cc

2.3      είδος 4: είκοσι πέντε (25) οχήματα, κατηγορίας υβριδικών 4χ2, κυβισμού από 1200cc έως 1500cc


3.                την ανάδειξη, ως προσωρινού αναδόχου του πιο πάνω διαγωνισμού, του οικονομικού φορέα «ΕΘΝΙΚΗ LEASΙ- NG» για τη μακροχρόνια μίσθωση οχημάτων 1 χρονικής διάρκειας εξήντα (60) μηνών, έναντι συνολικού τιμήματος ύψους 9.649.800,00 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α.1 ως εξής:


3.1     διακόσια (200) φορτηγά τύπου NΙSSAN NAVARA 2.3 160ΗΡ KING CAB 4χ4 Α CENTA DΙESEL, έναντι συνολικού τιμήματος  ύψους 7.728.000,00 ευρώ  (πλέον  Φ.Π.Α.)


3.2     ογδόντα  οκτώ  (88)  οχήματα  μικτής  χρήσης  τύπου  CITROEN BERLΙNGO MULTISPACE 1.5 BLUE Hdi 100Μ FEEL SPECIAL EDITiON, έναντι συνολικού τιμήματος ύψους  1.636.800,00 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α).

-3.3 είκοσι πέντε (25) οχήματα κατηγορίας υβριδικών, τύπου ΤΟΥΟΤΑ YARIS 1.5 50 HSD ACTIVE, έναντι συνολικού τιμήματος ύψους

        285.000,00 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. )

Η υπόψη ανάθεση γίνεται σύμφωνα με τους όρους του διαγωνισμού αριθ. 515903/13.12.2019 και την προσφορά του προσωρινού αναδόχου όπως αναλυτικά αναγράφεται στον συνημμένο στην εισήγηση αριθ. ΔΥΠΜ/31/29.7.2020 Πίνακα Ανάθεσης Προσωρινού Αναδόχου.


4.                την εξουσιοδότηση του Γενικού Διευθυντή Εφοδιαστικής Αλυσίδας και Ψηφιοποίησης, ως αποφαινόμενου οργάνου, για την  έκδοση  απόφασης, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου, είτε κατακύρωσης είτε ματαίωσης της διαδικασίας


5.                τον ορισμό του Γενικού Διευθυντή Εφοδιαστικής Αλυσίδας και Ψηφιοποίησης για την υπογραφή, για λογαριασμό της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., της σχετικής Σύμβασης με τον πιο πάνω οικονομικό φορέα.
6.   Διαγωνισμός αριθ. ΔΥΠΜ/513001/14.4.2019 για την εκποίηση αγωγών Δικτύου AI.

-Τελική κατάταξη παραδεκτών προσφορών στον πιο πάνω διαγωνισμό.

-Ανάδειξη προσωρινών αναδόχων για την ανάθεση της υπόψη εκποίησης.

Απόφαση Δ.Σ ομόφωνη.

           Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε:

              1.Την έγκριση της τελικής κατάταξης των παραδεκτών οικονομικών προσφορών στον  διαγωνισμό  αριθ.  ΔΥΠΜ/513001/14.4.2020  για  την εκποίηση αγωγών Δικτύου AI, ανά είδος, σύμφωνα με τον συνημμένο στην εισήγηση αριθ. ΔΥΠΜ/33/31.7.2020 Πίνακα Τελικής Κατάταξης των Παραδεκτών Οικονομικών Προσφορών,


2.      την ανάδειξη, ως προσωρινών αναδόχων του πιο πάνω διαγωνισμού, των ακόλουθων οικονομικών φορέων ανά είδος:

2.1 για το είδος 1 (67.000 kgr αγωγών Δικτύου ΑΙ που βρίσκονται ή πρόκειται να βρεθούν αποθηκευμένοι στην Περιφερειακή Αποθήκη Κηφισού), τον οικονομικό φορέα «ΒΙΟΚΑΛΩΔΙΑ ΕΠΕ», έναντι συνολικού τιμήματος ύψους 78.148,80 ευρώ


2.2 για το είδος 2 (90.000 kgr αγωγών Δικτύου ΑΙ που βρίσκονται ή πρόκειται να βρεθούν αποθηκευμένοι στην Περιφερειακή Αποθήκη Ασπροπύργου),  τον οικονομικό φορέα «ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Μ.ΕΠΕ», έναντι συνολικού τιμήματος ύψους 99.180,ΟΟ ευρώ

 2.3 για το είδος 3 (800.000 kgr αγωγών Δικτύου ΑΙ που βρίσκονται ή πρόκειται να βρεθούν αποθηκευμένοι στην Περιφερειακή Αποθήκη Ρίου), τον οικονομικό φορέα «ΑΦΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ ΑΒΕΕ & ΝΕ», έναντι συνολικού τιμήματος ύψους 881.600,00 ευρώ


2.4 για το είδος 4 (180.000 kgr αγωγών Δικτύου ΑΙ που βρίσκονται ή πρόκειται να βρεθούν αποθηκευμένοι στην Περιφερειακή Αποθήκη Χαλκίδας), τον οικονομικό φορέα «ΒΙΟΚΑΛΩΔΙΑ ΕΠΕ», έναντι συνολικού τιμήματος  ύψους 209.952,00 ευρώ


·2.5 για το είδος 5 (99.000 kgr αγωγών Δικτύου ΑΙ που βρίσκονται ή πρόκειται να βρεθούν αποθηκευμένοι στην Περιφερειακή Αποθήκη Βόλου), τον οικονομικό φορέα «ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ ΣΤΥΛΙ ΑΝΟΣ Μ.ΕΠΕ», έναντι συνολικού τιμήματος  ύψους  107.2 17,00 ευρώ.2.6    για το είδος 6 (200.000 kgr αγωγών Δικτύου ΑΙ που βρίσκονται ή Ι πρόκειται να βρεθούν αποθηκευμένοι στην Περιφερειακή Αποθήκη Θεσσαλονίκης), τον οικονομικό φορέα «ΣΔΜΕΤΑΛ ΑΒΕΕ»,  έναντι συνολικού τιμήματος ύψους 224.200,00 ευρώ.


Η συνολική αξία των πιο πάνω αναθέσεων ανέρχεται σε 1.600.297,80 ευρώ και γίνεται σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης του διαγωνισμού αριθ. 513001/14.4.2020 και όπως αναλυτικά αναγράφεται στους συνημμένους στην εισήγηση αριθ. ΔΥΠΜ/33/31.7.2020 Πίνακες Ανάθεσης προσωρινών αναδόχων.


3.     την  εξουσιοδότηση  του  Γενικού Διευθυντή  Εφοδιαστικής Αλυσίδας  και Ψηφιοποίησης, ως  αποφαινόμενου  οργάνου  για  την  έκδοση απόφασης, μετά  την  ολοκλήρωση   της  διαδικασίας  ελέγχου  των δικαιολογητικών κατακύρωσης των  προσωρινών αναδόχων,        είτε    κατακύρωσης,  είτε ματαίωσης της διαδικασίας.


4. τον ορισμό του Διευθυντή της Διεύθυνσης  Υλικών, Προμηθειών και Μεταφορών για την υπογραφή, για λογαριασμό της ΔΕΔΔΗΕ Α. Ε., των Συμβάσεων που θα συνομολογηθούν με τους πιο πάνω αναδόχους.7.   Εφαρμογή της τηλεργασίας στη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. Συζήτηση και λήψη απόφασης.

Απόφαση Δ.Σ ομόφωνη.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε:

1.τη θέσπιση πλαισίου απασχόλησης εργαζομένων με εξ αποστάσεως παροχή εργασίας με τη χρήση της τεχνολογίας (τηλεργασία), το  οποίο  θα εφαρμοσθεί πιλοτικά στην Εταιρία, με τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις,  μέχρι  να  συνομολογηθεί  με  σχετικό  όρο  στην  επόμενη Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας:

1.1 Τηλεργασία δύναται  να παρέχουν οι εργαζόμενοι της  Εταιρίας που απασχολούνται με σύμβαση    εξαρτημένης εργασίας (αορίστου ή ορισμένου χρόνου), όσοι παρέχουν τις υπηρεσίες τους με σχέση έμμισθης εντολής, καθώς και τα στελέχη της Εταιρίας.

1.2 Η δυνατότητα
 της απασχόλησης με τηλεργασία, με εξαίρεση τις περιπτώσεις που, για την προστασία της δημόσιας υγείας, επιβάλλεται από την Πολιτεία με τη λήψη έκτακτων και για περιορισμένο χρονικό διάστημα, μέτρων, παρέχεται κατόπιν πρότασης είτε της Εταιρίας, είτε του εργαζόμενου και συμφωνία αμφοτέρων. Η τηλεργασία εφαρμόζεται συνδυαστικά με απασχόληση στις εγκαταστάσεις της Εταιρίας, υπό την προϋπόθεση ότι είναι συμβατή με τη φύση, τη θέση εργασίας και το αντικείμενο απασχόλησης .
1.3 Η τηλεργασία θα παρέχεται αποκλειστικά από την κατοικία του εργαζόμενου, με συμφωνημένο ωράριο, κατά τη διάρκεια του οποίου ο εργαζόμενος τελεί υπό την ευθύνη, εποπτεία και έλεγχο του Προϊσταμένου του. Ο Προϊστάμενος, σε συμφωνία με τον εργαζόμενο που θα απασχοληθεί με τηλεργασία, καθορίζει την οργάνωση του χρόνου εργασίας του μέσα στο πλαίσιο της ισχύουσας νομοθεσίας, των συλλογικών συμβάσεων, των κανονισμών και ρυθμίσεων της Εταιρίας, ενώ ο όγκος εργασίας και τα κριτήρια απόδοσής του, πρέπει να είναι αντίστοιχα προς εκείνα των εργαζομένων που εργάζονται εντός των εγκαταστάσεων της Εταιρίας.

1.4 Η  συμφωνία  περί τηλεργασίας δεν θίγει το καθεστώς της απασχόλησης και εν γένει τη σύμβαση εργασίας του εργαζόμενου, αλλά μεταβάλλει τον τρόπο και τον τόπο εκτέλεσης της εργασίας. Οι απασχολούμενοι με τηλεργασία εργαζόμενοι υπέχουν τις ίδιες υποχρεώσεις και απολαμβάνουν το ίδια εργασιακά δικαιώματα, που ισχύουν για τους εργαζόμενους που απασχολούνται εντός των εγκαταστάσεων της Εταιρίας και προβλέπονται από την εργατική νομοθεσία, τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, τις κανονιστικές και λοιπές ρυθμίσεις της Εταιρίας.

1.5 Η Εταιρία λαμβάνει το κατάλληλα μέτρα (ιδίως σε σχέση με το λογισμικό) για την εξασφάλιση της προστασίας των δεδομένων (προσωπικών και εταιρικών), που χρησιμοποιούνται και γίνονται αντικείμενο επεξεργασίας από τον εργαζόμενο που απασχολείται με τηλεργασία, ο δε εργαζόμενος δεσμεύεται έναντι της Εταιρίας εγγράφως για την τήρηση και προστασία των δεδομένων αυτών, κατά τη διάρκεια της τηλεργασίας . Ειδικότερα, θα ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα για τη συμμόρφωση προς τις κατευθυντήριες οδηγίες που εξέδωσε η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

1.6  Η Εταιρία παρέχει στον εργαζόμενο που απασχολείται με τηλεργασία,  τον αναγκαίο εξοπλισμό και αναλαμβάνει τη συντήρηση, την τεχνική

υποστήριξη και τις δαπάνες απώλειας και ζημίας αυτού.

1.7  Η Εταιρία ευθύνεται για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας   

του εργαζόμενου που απασχολείται με τηλεργασία, όπως ισχύει αντίστοιχα και για τους απασχολούμενους εντός των εγκαταστάσεων

αυτής, υπό την προϋπόθεση ότι ο εργαζόμενος απασχολείται κατ'οίκον  με το συμφωνηθέν ωράριο.

1.8 Οι εργαζόμενοι που απασχολούνται με τηλεργασία, έχουν την ίδια πρόσβαση στην κατάρτιση και στις δυνατότητες επαγγελματικής τους εξέλιξης και υπόκεινται στο ίδιο κανονιστικό πλαίσιο αξιολόγησης  με τους απασχολούμενους εντός των εγκαταστάσεων της Εταιρίας.

2. την κατάρτιση, ανά ΒΟΚ, μητρώου εργαζομένων που δύνανται, με βάση τη φύση, τη θέση εργασίας και το αντικείμενο απασχόλησης, να απασχοληθούν με τηλεργασία.

3. την εξουσιοδότηση του Διευθύνοντος Συμβούλου όπως εκδώσει σχετική απόφαση αναλυτικής εφαρμογής της πολιτικής απασχόλησης με τηλεργασία.

Σημείωση: Αποτελεί και σύμφωνη γνώμη της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ-ΚΗΕ.
Μασούρας Κωνσταντίνος

Εκπρόσωπος Εργαζομένων στο Δ.Σ ΔΕΔΔΗΕ